4- آشنایی با نحوه استفاده از روش چهار گام پولیا در حل مسایل هندسه
5- ارائه تمرین حساب برای حل در منزل با شیوه جورج پولیا
جلسه ششم
1- مرور مطالب جلسه قبل
2- بررسی نحوه انجام تکلیف در منزل و رفع اشکال احتمالی
3- حل دو حساب دیگر به عنوان تمرین
جلسه هفتم
مرور مطالب 6 جلسه قبل همراه با رفع اشکال و پاسخگویی به سوالات امتحانی
لازم به ذکر است مسایل نمونه حل شده در حین کلاس از تمرینات دوره‌ای کتاب سال دوم راهنمایی انتخاب شده و مسایل داده شده برای کار در منزل از نمونه سوالهای سالهای قبل اداره آموزش و پرورش بهره گرفته شد. از آنجایی که مدرسه انتخابی، مدرسه‌ای شبانه‌روزی بود لذا زمان صرف شده برای جلسات آموزش راهبردهای حل مسأله جزء همان ساعت موظفی حضور در مدرسه‌ این دانش‌آموزان بوده است. همانطور که ذکر شد چون معلم هر دو کلاس واحد بود طبق یک هماهنگی با ایشان تمرینات نمونه‌ای که با گروه آزمایش اجرا شد برای گروه گواه نیز بصورت جداگانه به اجرا درآمد هر چند که فقط این تمرینها به تنهایی و بدون استفاده از آموزش مهارتهای حل مسأله به گروه گواه منتقل گردید. تمرینهایی که برای هر دو گروه چه در کلاس و چه در منزل انجام گرفته در پیوست خواهد آمد.
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش با استفاده از دو دسته روش آماری انجام پذیرفت.
الف) آمار توصیفی جهت محاسبه میانگین‌ها، درصدها، واریانس‌ها و رسم نمودار و جداول به کار رفته است.
ب) از آزمون (T) آمار استنباطی برای آزمون فرضهای تحقیق و همتاسازی استفاده شده است.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان دربارهبهبود عملکرد، ارزش افزوده

فصل چهارم
تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها
تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها
مقدمه:
امروزه کاربرد مفاهیم و ابزارهای آماری در تحقیقات ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و اکثر پژوهشهای رفتاری با استفاده از شیوه‌های آماری، به طبقه‌بندی، خلاصه کردن، تهیه جداول و رسم نمودارها و در نهایت به آزمون فرضهای تحقیق می‌پردازند.
همانگونه که می‌دانیم یکی از اهداف مهم پژوهشهای علمی این است که نتایج حاصل از یک نمونه را به جامعه بزرگتر گسترش دهند. به عبارت دیگر تعمیم‌پذیری از اهداف تحقیق است یعنی پژوهشگران با مطالعه خصوصیات گروه کوچکی از افراد در پی یافتن ویژگیهای گروههای بزرگ هستند و برای نیل به چنین مقصودی می‌بایستی از روشهای موجود آمار استنباطی سود جست. همین ضرورت و راهکار برای مواقعی که محقق با مطالعه دو یا چند گروه، در پی یافتن تفاوتهای موجود بین آنها می‌باشد نیز وجود دارد.
در اینجا نیز پژوهشگر، با استفاده از روشهای آماری مناسب به آزمون فرضیه‌های تحقیق می‌پردازد و با توجه به اینکه در تحقیقات علمی همواره امکان خطا وجود دارد. لذا قبل از هر گونه استنباطی از داده‌ها یا نمونه، شایسته است سهم عوامل خطا را مشخص نماییم.
در پژوهش حاضر قبل از اینکه به تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده‌ اقدام نماییم، لازم است به روش و نتیجه آزمون همتاسازی دو گروه تشکیل شده اشاره داشته باشیم.
آزمون همتاسازی:
پس از آنکه دو گروه تصادفی از دو کلاس انتخاب شده و سپس بصورت تصادفی به دو گروه تجربی و گواه تقسیم شدند و قبل از اجرای تحقیق، با استفاده از آزمون T مستقل به احراز همتا بودن دو گروه پرداخته شد.
نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضی ثلث دوم از پرونده تحصیلی دانش‌آموزان استخراج شد.