S.D. dependent var
3.918638
S.E. of regression
0.421916
F-statistic
270.4746
Durbin-Watson stat
2.150808
Prob(F-statistic)
0.000000
بر این اساس نتیجه گیری میشود که مقدار همه متغیرها به غیر از متغیر کنترلی سود خالص با معنی است. همانگونه که در جدول بالا مشخص است برآورد مدل بالا با رقم Prob(F-statistic) معادل 0.0000 معنادار است. همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 0.91 می باشد که بیان کننده قدرت تخمین بالای مدل می باشد و میزان دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم وجود خودهمبستگی در مدل است.
4-2-2- تحلیل آماری آزمون فرضیه پایداری سود
جهت آزمون فرضیه های تحقیق، متغیر پایداری سود نیز بررسی میگردد رابطه‎ (4-4).
همچنین در معادله دوم، پایداری سود است. در صورتیکه مقدار بدست آمده از آن بزرگتر از میانه نمونه باشد برابر یک و در غیر اینصورت برابر صفر خواهد بود. همچنین بر اساس این معادله، اگر ضریب مثبت و معنی دار باشد دلالت بر ارتباط جریان نقدی آزاد با بازده سهام است که در این صورت سود ناپایدار و و هر دو صفر میباشند.
برای بررسی و آزمون از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت در مقابل روش داده های ترکیبی از آزمون اف لیمر(تعمیم یافته) استفاده شد، بر اساس نتایج می بایست از روش با اثرات ثابت(پانل) استفاده شود.
همچنین پس از انجام آزمون هاسمن فرض صفر این آزمون پذیرفته می شود و با انتخاب مدل اثرات تصادفی اقدام به برآورد ضرایب با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته میشود. یکی از مزایای بکارگیری این روش در افزایش قدرت آماری ضرایب نسبت به استفاده از تجزیه و تحلیل مجزای داده های آماری به صورت سری زمانی یا مقطعی است. در نتیجه ترکیب مشاهدات این دو و استفاده از اطلاعات به مراتب گسترده تر در روش داده های تلفیقی در مقایسه با روش های دیگر ناهمسانی واریانس محدودتر شده و همخطی بین متغیرها کاهش یافته و بواسطه افزایش درجه آزادی برآورد کارا تر می شود.
برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون نرمال بودن جملات پسماند استفاده شد بر این اساس که نتایج احتمال بدست آمده بالاتر از 5 درصد باشد، فرض صفر مبنی بر داشتن توزیع کای-دو طبق آماره Jarque-Bera پذیرفته می شود، که بر نرمال بودن توزیع داده ها دلالت دارد.
لازم به ذکر است بررسی ناهمسانی واریانس و همبستگی سریالی نیز از طریق آزمونهای White– cross section در انجام گرفت که در مقایسه با نتایج بهتری شاهد بودیم، همچنین مقدار دوربین واتسون بین 1.8 تا 2.2 بدست آمد.
جدول 4-2- نتایج و یافته های تحقیق
متغیر مستقل
Coefficient