ethyl 3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate
آب
4
ethyl 3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate
بدون حلال
75
روش کلی سنتز مشتق‌های غیراشباع
ابتدا mmol1 از ترکیب متیلن فعال موردنظر و mmol1 از آلدهید موردنظر را با 08/0 گرم آمینواسید سرین را در داخل یک بشر 25 میلی‌لیتری به همراه یک مگنت مناسب می‌ریزیم، واکنش بدون حضور حلال (Solvent Free) انجام می‌شود، سپس بشر را در داخل حمام پارافین که در دمای °C90 تثبیت شده است قرار می‌دهیم زمان واکنش از h5/2-5/0 متغیر می‌باشد. به مرور زمان مخلوط واکنش دچار تغییر رنگ خواهد شد و پیشرفت واکنش را با TLC رصد می‌کنیم. حلال TLC، محلول اتیل استات و نرمال هگزان به نسبت 4:1 است. مخلوط واکنش را با اتانول مورد تبلور مجدد قرار میدهیم []. به این منظور 10 میلی‌لیتر اتانول در حال جوش را به مخلوط واکنش اضافه می‌کنیم و به کمک یک همزن آن را در اتانول حل نموده و با استفاده از یک کاغذ صافی آن را صاف میکنیم. کاتالیزگر در اتانول حل نشده و روی کاغذ صافی باقی می‌ماند، سپس محلول زیر صافی را حرارت می‌دهیم تا حجم محلول آن به ml 3 برسد و سرانجام بشر را در ظرف آب و یخ قرار می‌دهیم و با یک همزن دیوارۀ بشر را خراش می‌دهیم تا رسوب ایجاد شود. بشر را h3 در یخ می‌گذاریم سپس آن را صاف کرده و رسوب بالای کاغذ صافی محصول می‌باشد که برای خالص‌سازی بیشتری آن را دوبار دیگر مورد تبلور مجدد قرار می‌دهیم. محصول در مشتقهای متفاوت رنگ‌هایی از قبیل سفید، کرم و زرد رنگ دارد. محصول توسط آزمونهایFT-IR و H-NMR شناسایی گردید و نقطه ذوب محصول با مقادیر گزارش شده در مراجع مطابقت داده شد.
شکل ‏51: واکنش نووناگل انجام گرفته در این پژوهش با استفاده از کاتالیزگر L-Serine
اندازه‌گیری نقطه ذوب با استفاده از لوله مویین
ابتدا باید از خشک بودن نمونه مورد آزمایش مطمئن شد، سپس مقدار کمی از آن را روییک شیشه ساعت تمیز نرم کرد (نباید از کاغذ استفاده کرد، زیرا الیاف سلولز با ترکیب مخلوط شده و به عنوان ناخالصی عمل می‌کند) یک لوله مویین جدار نازک که یک انتهای آن بسته شده است موردنیاز است. برای پر کردن لوله مویین، انتهای باز لوله را به آرامی در نمونه پودر شده از ماده موردنظر فشار می‌دهند.
در اثر این عمل مقداری از ماده در انتهای لوله فرو خواهد رفت، مقدار جامد فرو رفته در لوله نباید بیشتر از 1 تا 2 میلی‌متر ارتفاع داشته باشد. با انتهای بسته لوله ضرباتی بر روی یک سطح محکم، وارد میکنیم تا جسم جامد را به طرف انتهای بسته لوله هدایت کنیم. جسم باید در لوله متراکم باشد. لوله مویین را به دماسنج متصل کرده و درون ظرف حاوی پارافین قرار می‌دهیم.
درجه حرارتی را که در ابتدای عمل ذوب مشاهده می‌شود و همچنین درجه حرارتی را که در آن آخرین قسمت جامد ذوب می‌شود را به عنوان حدود تغییرات ذوب محسوب می‌کنیم.
سنتز مشتقات
سنتز مشتقethyl 3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate
شکل ‏52: ساختار مولکولی ethyl 3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate
ابتدا mmol1(11/0گرم) اتیل سیانواستات و mmol1 (14/0 گرم) 4-کلروبنزآلدهید با 08/0 گرم ال- سریندر یک بشر ml25ریخته میشود. واکنش بدون حضور حلال (Solvent Free) انجام می‌شود. بشر در داخل حمام پارافین که در دمای °C90 تثبیت شده قرار میگیرد. محتویات بشر توسط یک همزن مغناطیسی مخلوط میگردد. پیشرفت واکنش با TLC رصد می‌شود. رنگ مخلوط واکنش به مرور زمان زرد کم رنگ می‌شود و واکنش پس از گذشت 40 دقیقه و با راندمان 75% خاتمه می‌یابد. در انتها مخلوط واکنش به روش کلی که پیشتراشاره شد مورد تبلور مجدد قرار می‌گیرد.
نقطه ذوب مشاهده شده = °C 88-86
نقطه ذوب گزارش شده = °C 87-86 []‌
نتایج آزمون رزونانس مغناطیس هسته
شکل ‏53: ساختار مولکولی ethyl 3-(4-chlorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate
طیف HNMR محصول فوق در شکل زیر آمده است. پیک سه تایی در حدود ppm4/1 مربوط به سه هیدروژن شمارهی 1 است. دو هیدروژن شمارهی 2، باید یک پیک چهارتایی در حدود ppm41/4 نشان دهند که به واسطهی ضعف قدرت دستگاه HNMR مورد استفاده، شکافتگی این پیک به خوبی صورت نگرفته و به صورت سهتایی در آمده است. چهار هیدروژن حلقهی آروماتیک، یعنی هیدروژنهای شمارهی 3، یک پیک دوتایی،دوتایی در محدودهی 95/7-47/7 را موجب شدهاند. هیدروژن شمارهی 4 هم در ppm2/8 یک پیک تکی از خود نشان میدهد.