مایعات یونی
مایعات یونی مایعات سادهای هستند که کاملاً از یونها تشکیل شدهاند، اما به علت نقطه ذوب پایین، از سایر نمکهای مذاب معمولی متمایزند. اغلب این مایعات یونی در محدودهی دمایی °C150-100 ذوب میشوند.
طی سالیان اخیر مایعات یونی به عنوان محیطی مناسب و ایمن برای سنتز ترکیبهای آلی شناخته شدهاند و ضمناً به دلیل تطابق مناسب با محیط زیست مورد استقبال قرار گرفتهاند. مایعات یونی دارای خواص جالب و متعددی هستند که از آن جمله میتوان به مواردی همچون نداشتن فشار بخار، سهولت استفاده و امکان استفاده مجدد، ظرفیت خوب برای انحلال مواد آلی، اشتعال ناپذیری و گسترهی دمای کاربری وسیع اشاره نمود. تاکنون بسیاری از واکنشهای مهم شیمی آلی در محیط مایعات یونی انجام شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند
اولین بار سالونخ و همکارانش انجام واکنش تراکمی نووناگل را با استفاده از مایعات یونی اسید لوئیسِ [bmim]AlxAlCl3 و [bpy]ClxAlCl3 گزارش نمودند [].
با اینکه روند تجربی و آزمایشگاهی استفاده از مایعات یونی ساده بوده و سرعت انجام واکنش نیز بالاست، اما مشکل بزرگ این روش، حساسیت مایعات یونی به رطوبت هواست. ضمناً واکنش مایعات یونی باید در محیط خنثی انجام شود.بعد از آن فُربِست و همکارانش واکنش تراکمی بنزآلدهید با مالونیتریل را در محلول یونی گزارش نمودند ولی فقط یک نمونه مورد آزمایش قرار گرفت.[]
پژوهشهای بعدی در رابطه با استفاده از مایعات یونی برای انجام تراکم نووناگل در سال های بعد صورت گرفت. در این پژوهش، انجام تراکم نووناگل در محیط اتیلن دی آمونیوم در استات در مایعات یونی [bmim]BF4 تترافلوئوروبورات-1-بوتیل-3-متیل ایمیدازونیوم و [bmim]BF6 تترافلوئوروبورات-1-بوتیل-3-متیل ایمیدازونیوم گزارش شده است []. بررسیهای انجام شده نشان داده است که مایعات یونی حاوی کاتالیزگر اتیلن دیآمونیوم دی استات چندین بار بدون کاهش قابل توجه در بهره واکنش میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
انجام واکنش نووناگل با استفاده از تابش ریزموج
اولین بار تکسیربولت از باز پیپیریدین به عنوان کاتالیزگر در شرایط حلالی و تحت تابش ریزموج به عنوان روشی مؤثر در سنتز آلکنها استفاده کرد[].در ادامه پژوهشهای متعددی در رابطه با استفاده از ریزموجها در پیشبرد واکنش نووناگل صورت گرفت. در یک نمونه از این موارد واکنش نووناگل تحت تابش ریزموج با اتیلسیانواستات و مجموعهای از آلدهیدها انجام پذیرفته است [].
آمینواسید
مقدمه
آمینواسیدهازیر بنای اصلی ساختمان پروتئین را تشکیل میدهند. نام پروتئین از لغت یونانی پروتیوس به معنای اول گرفته شده است. انتخاب نام کاملاً مناسب است زیرا در بین تمام ترکیبات شیمیایی پروتئین که ماده حیات است در ردیف اول قرار میگیرد. []
آمینواسیدهاواحدهای ساختمانی پروتئینها میباشند وعلاوه برشرکت در ساختمان پروتئین نقش مهمی در متابولیسم بافتهای بدن ایفا میکنند. آمینواسیدهابصورت آزاد در پلاسما ودیگر مایعات بدن یافت میشوند.
آمینواسیدهاترکیباتی هستند که حداقل دارای یک عامل کربوکسیلCOOH ویک عامل آمینNH2 میباشند. تعداد آمینواسیدها20 نوع میباشند که از نوع آلفا هستند.قندهای طبیعی از نوع D میباشند و آمینواسیدهای طبیعی از نوع L میباشند ودر اثر پلیمریزاسیون و پیوندهای پپتیدی و تولید پپتیدها سرانجام پروتئینها را میسازند. فرمول یکی از آمینواسیدها به صورت شکل زیر میباشد
شکل ‏41: ساختار شیمیایی یک نوع آمینواسید
آمینواسیدها از نظر وجود یک گروه کربوکسیل ویک گروه آمین یکسان هستند ولی از نظر ماهیت شیمیایی گروههای استخلافی بر روی اتم کربن فرق دارند. []
در جدول زیر 20 نوع آمینواسید چپگردان دیده میشود []:
جدول ‏41: ساختار شیمیایی تعدادی آمینواسید چپگردان
ادامهی جدول 4-1
اهمیت و کاربرد پزشکی آمینواسیدها:
رژیم غذایی انسان باید حاوی مقادیر کافی از ده آمینواسیدضروری باشد. زیرا نه بدن انسان ونه بدن دیگر جانوران آلی نمیتواند آمینواسیدها را به اندازه کافی جهت رشد کودک یا حفظ سلامت بزرگسالان سنتز کند. آمینواسیدها به شکل پروتئین مجموعهای از اعمال ساختمانی هورمونی و کاتالیزی ضروری برای حیات را انجام میدهند. بنابراین نقایص ژنتیک متابولیسم آمینواسیدهای منجر به بیماریهای شدید میشود. بیماریهای وراثتی نسبتا نادر ومتعددی مربوط به کاتابولیزم اسیدهای آمینه(مانند فنیل کتونوری) در صورت عدم درمان باعث عقب افتادگی ذهنی ومرگ زودرس میشود. اختلال در قابلیت انتقال آمینواسیدهای خاص به درون سلولها باعث بروز بیماریهای ژنتیک دیگر میگردد.
هر دو نوع آمینو اسید L,D در آنتی بیوتیکهای پلیپپتیدی که توسط میکروارگانیسمها ساخته وآزاد میشوند،وجود دارند[63]
α-متیل دوپا به عنوان یک پایین آورنده فشار خون معروف است وهمچنین L-DOPA یک داروی مهم در معالجه بیماریهای پارکینسون است[].