حضور سهامداران بزرگ و متعدد در یک شرکت هزینه نمایندگی را کاهش می دهد.
دستگیر و شریفی(1390)، ایزدی نیا و کربلایی کریم(1390).
بین جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی آزاد با بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول 2-4- جمع بندی سوابق پژوهشی
بر اساس روند تحقیقات مطرح شده، بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد، که اساس تحقیق حاضر را تشکیل می دهد. در مجموع تحقیقاتی که در مورد تشدید تضاد منافع بین سرمایه گذاران و مدیران در مورد شرکت های مولد جریان نقدی آزاد مطرح شده است، تحقیقاتی این موضوع را مورد تایید قرار داده و برخی دیگر رد نموده اند(در جدول بالا اشاره شده است)، که این موضوع و روش انجام تحقیقات در پژوهش حاضر مد نظر قرار می گیرد و در ادامه به بررسی آن پرداخته می شود. بر اساس مدل استفاده شده در تحقیقات گذشته متغیرهای کنترلی جهت ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام با وجود فرصتهای رشد شناسایی شده و مورد استفاده قرار می گیرد.
فـصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
قوت وجایگاه هرعلم یا نظری به روش شناخت آن علم یا نظربستگی دارد واعتبار و ارزش قوانین هرعلمی، به روش شناختی که درآن علم به کارمی رود مبتنی است. بدین خاطر یکی از مهم ترین مراحل تحقیقات علمی، انتخاب روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش است. منظور از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است وانتخاب روش تحقیق به عهده محقق است واوباید درانتخاب روش صحیح تحقیق حساسیت لازم به عمل آورد(خلیلی، 1378).
در این فصل ابتدا به معرفی روش تحقیق به کار گرفته شده در تحقیق حاضر و جزئیّات مربوط به آن، پرداخته شده و سپس جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری و روش های آماری مورد استفاده در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. در این فرآیند با بهره گیری و گردآوری داده ها و تبدیل آنها به یافته ها، ابهام حاصله از مسئله تحقیق به حداقل ممکن کاهش می یابد.
3-2- روش تحقیق
3-2-1- جامعه آماری پژوهش
جامعه تحقیق عبارت است از گروهی از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیتهای مورد تحقیق مشترک باشند و با اهداف موضوع مرتبط باشند(خلیلی،1378). همچنین در تعریفی دیگر بیان شده است که جامعه تحقیق، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می شود( دلاور، 1384). جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.
3-2-2- نمونه آماری پژوهش
نمونه، گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب شده است. با مشاهده مشخصات نمونه ای که از یک جامعه انتخاب شده است، می توان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد(بست، 1371). نمونه آماری تحقیق شامل شرکتهایی است که هر یک از این معیارها را داشته باشند:
الف) تا پایان اسفندماه سال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد؛
ب) در دوره 1381 الی 1391 تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد.
ج) جزء موسسه های مالی، سرمایه گذاری و بانک ها نباشد؛
د) اطلاعات مورد نیاز شرکتها، در دوره مورد بررسی موجود باشد و وقفه معاملاتی بیش از شش ماه در دوره زمانی مذکور نداشته باشد.
با توجه به شرایط فوق، از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 89 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. جمع آوری داده ها بصورت فصلی در بازه زمانی مشخص شده صورت گرفته است.
3-3- ابزار جمع آوری دادهها