آمینواسیدهایی که بدن قادر به ساختن آنها نیست و باید از طریق غذا وارد بدن شوند که تعداد آنها معمولاً ده عدد میباشد. این ده آمینواسید عبارتند ازHis, Arg, lu, Lys, Ilu, Met, Trp,Thr, Phe, Val
آمینواسیدهای غیر ضروری
آمینواسیدهایی که بدن آنها را به صورت طبیعی میسازد. نظیرAla, Pro, Gly,Ser, Tyr, Ast, Glu, Asn, Cys, Gln
طبقهبندی آمینواسیدها بر حسب ساختار شیمیایی
آمینواسیدهای منوآمینمنوکربوکسیل: مانند گلایسین یا گلیکول(Gly)، آلانین(Ala)، لوسین(Lu)، ایزولوسین(Ilu)، والین(Val)
آمینواسیدهای دی اسید منوآمین (دی اسیدی): مانند گلوتامیک اسید (Glu)و آسپارتیک اسید(Asp)
آمینواسیدهای دی آمین منو اسید(دی بازیک): مانند آرژنین(Arg ) و لیزین(Lys)
آمینواسیدهای الکلی: مانند سرین(Ser) و تراونین (Thr)
آمینواسیدهای گوگرد دار: مانند سیستئین (Cys) و متیونین (Met)
آمینواسیدهای حلقوی شامل:
حلقوی آروماتیک: مانند فنیل آلانین(Phe)، تیروزین(Tyr)
حلقوی ایندولی: مانند تریتپوفان(Trp)
حلقوی ایمیدازول :(His) هیستیدین
آمینواسیدهای آمیدی : مانندگلوتامین(Gln)، آسپارژین(Asn)
ایمینو اسید: مانند پرولین( (Pro
خواص شیمی-فیزیکی آمینواسیدها:
خواص نوری:در صورتیکه چهار گروه مختلف به یک اتم کربن اتصال یابند آن ترکیب را کایرال مینامند بنابراین تمامی آمینواسیدها بجز گلایسین دارای یک کربن کایرال یا ناقرینه میباشند. در نتیجه این ترکیبات نور پلاریزه را به سمت راست یا چپ منحرف میکنند ودارای فعالیت نوری(قابلت چرخاندن صفحه نور پلاریزه) میشوند ودر PHحدود 7 برخی از آمینواسیدهای موجود در پروتئینها راست گرد(+) و برخی چپ گرد(-) هستند و در همه آنها شکل مطلق گلیسرآلدهید وجود دارد وL-آلفا آمینواسید به شمار میآید. قدرت چرخش ویژه نور قطبیده یک آمینواسید تابعی از PH است.[]
یونیزاسیون:
آمینواسیدها دارای عوامل آمین وکربوکسیل هستند که به صورت محلول یونیزه میشوند. اگر دو عامل آمینواسید را به طور جداگانه نشان دهیم میتوانیم بگوییم که آمینواسیدها از ترکیبات یک اسید ضعیف ویک باز ضعیف درست شدهاند که به صورت زیر یونیزه میشوند:
آمینواسیدها حداقل دو اسید ضعیف قابل یونیزه شدن یعنی COOH وNH3دارند. دو شکل از این گروهها، یکی به صورت باردار و دیگری بدون بار به حالت تعادل پروتئینی در محلولها وجود دارد. RCOO- و RNH2 بازهای مزدوج یعنی گیرندههای پروتون اسیدهای مربوطه هستند. در pH پلاسمای خون، یا فضای داخل سلول که به ترتیب برابر 4/7 و 1/7 است، گروههای کربوکسیل به طور کامل به شکل یون کربوکسیلات یعنی RCOO-، میباشند.
در مقادیر pH فوق، اکثر گروههای آمینی غالباً به حالت پروتوندار (R – NH3+) میباشند.
مقدار تقریبی pKa برای گروههای α-کربوکسیل و α-آمین در α-آمینو اسیدها به ترتیب بین 5/2-2، 10-9 میباشند. آمینواسیدها میتوانند هم به عنوان باز و هم به عنون اسید عمل کنند. بنابراین آمینواسیدها را آمفوتر و محلول آنها را آمفولیت مینامند