Adjusted R-squared
0.588572
S.D. dependent var
0.481912
S.E. of regression
0.316354
F-statistic
7.437503
Durbin-Watson stat
2.115094
Prob(F-statistic)
0.000230
بر این اساس معادله با وجود پایداری سود نتیجه گیری میشود که مقدار مقدار ثابت، ارزش دفتری حقوق ثابت(متغیر کنترلی)، پایداری سود و ضریب پایداری سود در جریان نقدی آزاد بی معنی است، که نشاندهنده حالت ناپایداری سود می باشد. همانگونه که در جدول بالا مشخص است برآورد مدل بالا با رقم Prob(F-statistic) معادل 0.000230 معنادار است. همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 0.588 می باشد که بیان کننده قدرت تخمین بالای مدل می باشد و میزان دوربین واتسون نیز نشان دهنده عدم وجود خودهمبستگی در مدل است.
فـصل پنجم
نتیجه گیری
5- 1- مقدمه
امروزه بورس به عنوان ابزاری بسیار مهم از بازار سرمایه، نقش ویژه‌ای را در رشد اقتصادی ایفا می‌کند و با قیمت‌گذاری، کاهش ریسک، تجهیز منابع و تخصیص بهینه سرمایه، زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم می‌نماید. بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که درآن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام میشود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمعآوری پساندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری بلندمدت است و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پساندازهای راکد میتوانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایهگذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایهگذاری در شرکتها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولتها و شرکتهای معتبر، از سود معین و تضمین شدهای برخوردارشوند(خدابخش، 1383).
حجم معاملاتی که در بورس انجام می شود متأثر از قیمت سهام عرضه شده شرکتها پذیرفته شده در بورس می باشد. از این حیث مطالعه بازار سرمایه میتواند بسیار مفید فایده قرار گیرد تا تصمیم گیرندگان بتوانند تصمیمات سودآوری را با توجه به شرایط موجود شرکتها اتخاذ نمایند.
5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار
همانگونه که در متن هم آمده است با توجه به اینکه در قلمرو اجرایی بیان شده تحقیق(بورس اوراق بهادار تهران)، تاکنون تحقیقی با این مدل و رویکرد انجام نشده است بنابراین با توجه به مدل مفهومی تحقیق، پس از بیان مدل تحقیق و فرضیه(فرضیات) و جمع آوری داده ها انجام گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها مراحل زیر پیموده شده است:
– مطالعه کتب و نشریات مربوطه