ابتدا mmol1(11/0گرم) اتیل سیانواستات و mmol1 (13/0 گرم)2-متوکسی بنزآلدهید با 08/0 گرم ال- سرین در یک بشر ml25ریخته میشود. واکنش بدون حضور حلال (Solvent Free) انجام می‌شود. بشر در داخل حمام پارافین که در دمای°C90 تثبیتشده قرار میگیرد. محتویات بشر توسط یک همزن مغناطیسی مخلوط میگردد. پیشرفت واکنش با TLC رصد می‌شود. رنگ مخلوط واکنش به مرور زمان زرد رنگ می‌شود و واکنش پس از گذشت 120 دقیقه و با راندمان 85% خاتمه می‌یابد. در انتها مخلوط واکنش به روش کلی که پیشتراشاره شد مورد تبلور مجدد قرار می‌گیرد.
نقطه ذوب مشاهده شده = °C 75-73
نقطه ذوب گزارش شده = °C74-72 []‌
نتایج آزمون رزونانس مغناطیسی هسته
شکل ‏514: ساختار مولکولی ethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate
طیف HNMR محصول فوق در شکل ‏515 آمده است. پیک سه تایی در حدود ppm42/1 مربوط به سه هیدروژن شمارهی 1 است. سه هیدروژن گروه متیل متصل به حلقه، یعنی هیدروژنهای شمارهی 2 هم یک پیک یکتایی در ppm92/3 ایجاد نمودهاند (شکل ‏516). دو هیدروژن شمارهی 3، یک پیک چهارتایی در حدود ppm41/4 نشان دادهاند (شکل ‏517). چهار هیدروژن حلقهی آروماتیک، یعنی هیدروژنهای شمارهی 4، یک پیک چند تایی در محدودهی ppm31/8-99/6 ایجاد کردهاند. هیدروژن شمارهی 5 هم در ppm77/8 یک پیک یکتایی از خود نشان میدهد (شکل ‏518).
شکل ‏515: طیف HNMR محصول ethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate
شکل ‏516: طیف HNMR گسترش یافته محصول ethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate
شکل ‏517: طیف HNMR گسترش یافته محصول ethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate
شکل ‏518: طیف HNMR گسترش یافته محصول ethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate
بررسی نتایج آزمون FT-IR
طیف FT-IR محصول ethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate در شکل زیر نمایش داده شده است.
شکل ‏519: طیف FT-IR محصول ethyl 3-(2-methoxy phenyl)-2-cyanoprop-2-enoate
در طیف فوق، پیک قابل مشاهده در cm-12222، مربوط به ارتعاش کششی پیوند C≡N است. پیک مشاهده شده در عدد موجی cm-11708، مربوط به ارتعاش کششی پیوند C=O استری است. شایان ذکر است که ارتعاش کششی این پیوند در یک استر معمولی در عدد موجی cm-11735 ظاهر میشود. امّا در اینجا وجود یک استخلاف غیر اشباعیِ β-α، باعث نقل مکان ارتعاش کششی C=O، به فرکانسهای پایینتر میگردد. ارتعاش کششی پیوند C=C آلکِنی، پیک شاخصی را در عدد موجی cm-11595 ایجاد نموده است. پیک جذبی قابل مشاهده در عدد موجی cm-1 1170 هم مربوط به ارتعاش کششی پیوند C−O گروه استریست. در نهــایت پارا بودن ترکیب فوق با توجه به ظهور یک پیک جذبی در عـــدد موجی cm-1808 قابل اثبات خواهد بود که مربوط به ارتعاش خمشی خارج از صفحهایِ پیوند C−H حلقهی آروماتیک میباشد که در فرم استخلاف پارا در محدودهی عدد موجی cm-1850-800 ظاهر میشود.
سنتز مشتق ethyl 3-(4-fluorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate
شکل ‏520: ساختار مولکولی ethyl 3-(4-fluorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate
ابتدا mmol1(11/0گرم) اتیل سیانواستات و mmol1 (12/0 گرم)4-فلوئورو بنزآلدهید با 08/0 گرم ال- سرین در یک بشر ml25ریخته میشود. واکنش بدون حضور حلال (Solvent Free) انجام می‌شود. بشر در داخل حمام پارافین که در دمای°C90 تثبیتشده قرار میگیرد. محتویات بشر توسط یک همزن مغناطیسی مخلوط میگردد. پیشرفت واکنش با TLC رصد می‌شود. رنگ مخلوط واکنش به مرور زمان زرد می‌شود محتویات بشر جامد شده وخشک میشوند و به دیوارههای بشر میچسبند که توسط یک اسپاتول نوک تیز از دیوارههای بشر تراشیده شده ونرم پودری میگردند تا به راحتی با هم مخلوط شوند. واکنش پس از گذشت 120 دقیقه و با راندمان 70% خاتمه می‌یابد. در انتها مخلوط واکنش به روش کلی که پیشتراشاره شد مورد تبلور مجدد قرار می‌گیرد.
نقطه ذوب مشاهده شده = °C 96-93.
نقطه ذوب گزارش شده = °C 96-94 []‌.
نتایج آزمون رزونانس مغناطیسی هسته
شکل ‏521: ساختار مولکولی ethyl 3-(4-fluorophenyl)-2-cyanoprop-2-enoate
طیف HNMR محصول فوق در شکل ‏522آمده است. پیک سه تایی در حدود ppm42/1 مربوط به سه هیدروژن شمارهی 1 است (شکل ‏523). دو هیدروژن شمارهی 2، یک پیک چهارتایی در حدود ppm41/4 نشان دادهاند (شکل ‏524). چهار هیدروژن حلقهی آروماتیک، یعنی هیدروژنهای شمارهی 3، در محدودهی 07/8-19/7 دیده میشوند. هیدروژن شمارهی 4 هم در ppm23/8 یک پیک یکتایی نشان میدهد (شکل ‏525).