واکنش های دومینوو یک ظرفیاز اهمیت ویژه ای برخوردارند زیرا بدون جداسازی و خالص سازی هر مرحله از یک واکنش چند مرحله ای، همه مراحل واکنش در یک ظرف انجام می پذیرد.
کاتالیزگر
استفاده از کاتالیزگر های همگن و ناهمگن به عنوان یکی از اصول اساسی شیمی سبز می باشد.چون کاتالیزگرها می توانند دسترسی به تعدادی از اهداف شیمی سبز شامل کاهش استفاده از مواد، افزایش صرفه جویی اتمی و کاهش مصرف انرژی را ممکن سازند
کاتالیزگرهای ناهمگن به عنوان یک بستر عمل کرده و جداسازی آنها از محصول واکنش ساده است. به عنوان مثال در واکنش های شیمیایی که با اسید کاتالیزمیشود معمولا اسید سولفوریک کاربردهای زیادی دارد – در سالهای اخیر رزین اسیدی سلیکاسولفوریک اسید ، سیلیکا کلرید همچون نافیون-H و رزین داوکس به عنوان کاتالیزگر ناهمگن مورد توجه و بطور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته اند و در موارد زیادی قابل بازیابی بوده و در چندین مرحله استفاده شده اند. اخیرا از نمک های هیدروژن سولفاتها M(HSO4)nنیز به عنوان کاتالیزگرهای ناهمگن استفاده فراوانی شده است
در مطالعات مربوط به کاتالیزگرها و آنزیمها دو کمیت مهم با نامهای عدد تبدیلو فرکانس تبدیلمطرح میشود، که در بعضی منابع به صورت Kcat. نیز نمایش داده شدهاند.
در شیمی سبز سه پارامتر مهم جهت ارزش گذاری بر روی کاتالیزگرها از نظر تجاری و سبز بودن وجود دارد که عبارتند از:
گزینش پذیری
TOF
TON
از روی TON و TOF کاتالیزورها می توان به میزان کارائی آن ها پی برد
مفهوم این دو در سه سیستم مختلف کاتالیزی یعنی سیستم همگن یا همگن سیستم ناهمگن یا ناهمگن و سیستم بیوکاتالیستی یاکاتالیزی زیستی تا حدودی متفاوت می باشد
در سیستم های کاتالیزی همگن، TON عبارت است از تعداد مول ها یا مولکول های A که به ازای یک مول یا مولکول کاتالیزگر به مول ها یا مولکول های B تبدیل می شود، که با در نظر گرفتن تعداد دوره ها و چرخه هایی که یک کاتالیزگر می تواند قبل از غیرفعال شدن مورد استفاده قرار گیرد مطرح می شود.
در حالی که TOF به تعداد مول ها یا مولکول های A که یک مول یا مولکول کاتالیزگر می تواند در یک ثانیه، دقیقه یا ساعت به مولها یا مولکولهای B تبدیل کند اطلاق می شود.
بنابراین:
در سیستم کاتالیزی ناهمگن، TON, TOF به ازای هر موضع فعال یا هر گرم کاتالیزگر بیان می شود و به این خاطر است که به طور دقیق معلوم نیست چه تعداد مولکول کاتالیزگر بر روی سطح وجود دارد.
در سیستم کاتالیزی ناهمگن، TON, TOF به ازای هر موضع فعال یا هر گرم کاتالیزگر بیان می شود و به این خاطر است که به طور دقیق معلوم نیست چه تعداد مولکول کاتالیزگر بر روی سطح وجود دارد.
هر چه مقدار کاتالیزگر کمتر و بازده بیشتر باشد مقدار عددی TON وTOFبیشتر خواهد بود و هر چه این مقدار بیشتر باشد به این معناست که کاتالیزگر مورد نظر دارای کارایی بیشتری است.
طراحی برای تخریب پذیری
محصولات شیمیایی باید طوری طراحی شوند که در پایان عمل، به مواد بی ضرر و ناپایدار در محیط زیست تبدیل شوند.
به عنوان مثال شوینده های تخریب پذیر امروزه مورد توجه بوده و ظروف یکبار مصرف سلولزی جایگزین مناسب پلی استایرن شده است. مطمئنا در آینده یکی از نشانه های استاندارد سازی محصولات شیمیائی تعیین زمان و بازه زمانی برای تخریب محصول تولید شده خواهد بود.
به همین دلیل شیمی ترکیبات طبیعی بسیار مورد توجه است و بخش اعظمی از علم نوظهور بیوتکنولوژی به تولید مواد طبیعی مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف می پردازد.
آنالیز لحظه به لحظه برای پیشگیری از آلودگی