43.36
C18H34O2
C18:1
Oleic
33.63
C18H32O2
C18:2
Linoleic
0.58
C18H30O2
C18:3
Linolenic
0.34
C20H40O2
C20:0
Arachidic
همانگونه که مشاهده می‌شود با حرارت دیدن روغن آغتاب گردان بخشی از لینولئیک اسیدها هیدروژن آب ورودی از مواد غذایی را می‌گیرند و تبدیل به اسید اولئیک می‌شوند. با کاهش پیوندهای دوگانه در اسید‌های چرب خصوصیات فیزیکی آن از قبیل لزجت و نسبت سطح به حجم قطرات تغییر می‌کند و باعث افزایش آنها می‌شود. افزایش این پارامترها سبب تغییراتی در فرایند پاشش سوخت از قبیل مخروط پاشش و اتمیزه شدن سوخت و حتی نرخ تبخیر آن می‌شود.
تأثیر دیگر سرخ کردن مواد غذایی بر روغن، افزایش عدد اسیدی سوخت است. هنگامی‌که مواد غذایی سرخ می‌شوند، آب موجود در آنها با روغن‌های گیاهی واکنش می‌دهد و هیدروژن آب با تری‌گلیسیریدها واکنش داده و سبب آزاد سازی اسید‌های چرب می‌شود. اسید‌های چرب سبب افزایش عدد یدی می‌شوند که پارامتر مهمی‌در زمینه خورندگی قطعات موتور محسوب می‌شود.
تولید بیودیزل پسماند خوراکی
برای تولید بیودیزل ابتدا روغن پسماند تسویه می‌گردد و سپس هیدروکسید پتاسیم(KOH) را در متانول با نسبت مولی 6 به 1حل میکنند و محلول حاصل به روغن پسماند اضافه شده و به‌شدت هم زده میشود. زمان لازم برای همزنی 1 الی 4 ساعت می‌‌باشد [27].
واکنش ترانس استرفیکاسیون در دمای محیط قابل اجرا میباشد. برای بالا بردن سرعت واکنش می‌توان دما را تا نقطه جوش متانول بالا برد. افزایش دما به بیش از 60 درجه سلسیوس باعث تبخیر متانول و شکست در واکنش خواهد شد.
برای حذف ریسک شکست واکنش، همیشه مقداری متانول اضافی به واکنش اضافه میشود. بعد از اتمام واکنش می‌توان این مقدار را با حرارت دادن بازیابی کرد.
پس از انجام واکنش با توجه به اینکه چگالی گلیسرین بیشتر از بیودیزل میباشدگلیسیرین ته نشین شده و از بیودیزل جدا میشود. مرحله خاص سازی شامل حذف صابون، واکنشگر و گلیسرین باقیمانده از مرحله قبل درون بیودیزل میباشد. مناسب‌ترین روش خالص سازی آبشویی بیودیزل میباشد، زیرا همه ناخالصی‌ها بیودیزل قابل حل شدن در آب است. هر چه میزان ناخالصی‌ها بیشتر باشد، تعداد دفعات بیشتری برای آبشویی لازم میباشد. مقدار آب مورد نیاز برای هر مرحله آبشویی دو برابر حجم بیودیزل میباشد. آبشویی را می‌توان به روش‌های مختلف انجام داد. بعد از هر مرحله شستشو، به مخلوط آب و بیودیزل اجازه داده میشود تا ته نشین گردد. با توجه به اینکه چگالی آب از بیودیزل بیشتر میباشد، در نتیجه در قسمت پایین ظرف جمع میشود و به راحتی توسط یک شیر خروجی تخلیه میگردد. پس از هر مرحله مشاهده میگردد که آب حاصل از شتشو شفاف تر شده و دارای مواد حل شده کمتری میباشد. هنگامی‌که آب خروجی از شیر ته ظرف پس از مرحله شستشو کاملا زلال باشد، حاکی از اتمام مراحل شستشو میباشد. پس از ته نشین شدن آب و تخلیه آن، هنوز مقداری آب داخل بیودیزل موجود میباشد که زمان بسیار زیادی برای ته نشین شدن این مقدار آب لازم است. برای سرعت بخشیدن به مرحله جداسازی آب از بیودیزل، دمای بیودیزل تا 90 درجه سانتی گراد بالا برده میشود. بعد از 60 دقیقه آب به صورت قطراتی در کف ظرف ته نشین میشود که به راحتی از پایین ظرف قابل تخلیه میباشد.
تعیین خواص روغن پسماند خوراکی