4-2- تحلیل آماری داده های جمع آوری شده
ابتدا جهت بررسی عدم وجود ریشه واحد در دادههای متغیرها، اقدام به آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای پژوهش می نماییم. بر این اساس طبق روش های آزمون لوین لین و چو (2002)، آزمون ایم، پسران و شین(2003)، آزمون ریشه واحد فیشر- دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون ریشه واحد فیشر- فلیپس پرون (1999)، متغیرهای پژوهش مانا بوده و فرضیه صفر مبنی بر ریشه واحد داشتن متغیرها رد شد.
بر اساس معادله اولیه زیر ، سود خالص؛ ، سود تقسیمی و ، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام میباشد. رابطه‎ (4-1):
بر اساس هدف تحقیق جهت بررسی قدرت تبیینی جریان نقدی آزاد معادله رگرسیونی بازده سهام را به این صورت بیان میکنیم رابطه‎ (4-2):
4-2-1- تحلیل آماری آزمون فرضیه فرصتهای رشد
جهت آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر رابطه جریان نقدی آزاد در شرایط وجود فرصت های رشد، با بازده سهام، بر اساس معادله رگرسیونی زیر بررسی میگردد؛ رابطه‎ (4-3):
بر اساس معادله اولیه ، سود خالص؛ ، سود تقسیمی و ، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام میباشد. همچنین متغیر وابسته بازده سالانه میباشد که بر اساس تغییرات قیمت سهام در یک دوره مالی محاسبه میگردد(پنمان و یهدا، 2009). در معادله فوق متغیری مجازی میباشد. در صورتیکه مشاهدات سالانه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بزرگتر از میانه نمونه باشد برابر یک و درغیر اینصورت برابر صفر خواهد بود. همچنین بر اساس این معادله، اگر مدیران، جـریان نقدی آزاد را در فـرصتهای رشد سرمایهگذاری نمایند باید انتظار مقدار مثبت را داشت.
برای بررسی و آزمون از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت در مقابل روش داده های ترکیبی از آزمون اف لیمر(تعمیم یافته) استفاده شد، مقدار بدست آمده زیر 0.05 بدست آمد بر اساس نتایج می بایست از روش با اثرات ثابت(پانل) استفاده شود.
همچنین پس از انجام آزمون هاسمن مقدار احتمال بدست مده بیش از 0.1 بدست آمد بنابراین فرض صفر این آزمون پذیرفته می شود و با انتخاب مدل اثرات تصادفی اقدام به برآورد ضرایب با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته میشود. یکی از مزایای بکارگیری این روش در افزایش قدرت آماری ضرایب نسبت به استفاده از تجزیه و تحلیل مجزای داده های آماری به صورت سری زمانی یا مقطعی است. در نتیجه ترکیب مشاهدات این دو و استفاده از اطلاعات به مراتب گسترده تر در روش داده های تلفیقی در مقایسه با روش های دیگر ناهمسانی واریانس محدودتر شده و همخطی بین متغیرها کاهش یافته و بواسطه افزایش درجه آزادی برآورد کارا تر می شود.
برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون نرمال بودن جملات پسماند استفاده شد بر این اساس که نتایج احتمال بدست آمده بالاتر از 5 درصد باشد، فرض صفر مبنی بر داشتن توزیع کای-دو طبق آماره Jarque-Bera پذیرفته می شود، که بر نرمال بودن توزیع داده ها دلالت دارد.
لازم به ذکر است بررسی ناهمسانی واریانس و همبستگی سریالی نیز از طریق آزمونهای White– cross section در انجام گرفت که در مقایسه با نتایج بهتری شاهد بودیم، همچنین مقدار دوربین واتسون می بایست بین 1.8 تا 2.2 باشد (شیرین بخش و خوانساری، 1384)، که در نتایج بدست آمده 1.14 بود که جهت حل آن از استفاده شد. بر اساس مطالب گفته شده جدول زیر بدست آمد:
جدول 4-1- نتایج و یافته های تحقیق
متغیر مستقل
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
مقدار ثابت
1.217060-
0.341541
3.563441-