1) آیا جریان نقدی آزاد در شرایط ناپایداری سود، با بازده سهام رابطه دارد؟
2) آیا جریان نقدی آزاد در شرایط وجود فرصت های رشد جذاب، با بازده سهام رابطه دارد؟
1-6- فرضیه های پژوهش
با توجه به هدف پژوهش و سوالات فراروی پژوهشگر فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
1) جریان نقدی آزاد در شرایط ناپایداری سود، با بازده سهام رابطه دارد.
2) جریان نقدی آزاد در شرایط وجود فرصت های رشد جذاب، با بازده سهام رابطه دارد.
1-7- حدود پژوهش
دامنه و قلمرو پژوهش حاضر در سه زمینه قلمرو موضوعی، قلمرو مکانی و قلمرو زمانی به شرح زیر میباشد:
1-7-1- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق شامل ادبیان مربوط به ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام با وجود فرصت های رشد و پایداری سود میباشد.
1-7-2- قلمرو مکانی
به لحاظ مکانی قلمرو این تحقیق دربرگیرنده بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-7-3- قلمرو زمانی
دامنه زمانی اجرای پژوهش، سری زمانی 1381 تا 1391 برای بازار بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است.
1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات
پایداری سود: مقصود از پایداری سود، سودی که ناشی از فعالیتهای غیر عادی و غیر مترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر قابلیت دوام و تکرارپذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف میشود. در تعریف عملیاتی، پایداری سود بر اساس مدل اتورگرسیون محاسبه می گردد.
فرصت های رشد: مقصود از فرصتهای رشد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام میباشد که منظور از ارزش بازار سهام حاصل ضرب قیمت سهام در تعداد سهام می باشد.
جریان نقدی آزاد: جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت میباشد و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه ی دارایی ها، در اختیار دارد، که با اضافه کردن خالص سرمایه در گردش عملیاتی به خالص دارایی های ثابت پس از کسر مالیات می توان به کل سرمایه عملیاتی دست یافت. اگر کل سرمایه عملیاتی در دوره مورد نظر از کل سرمایه عملیاتی دوره ماقبل کسر شود، رقم مربوط به خالص سرمایه گذاری عملیاتی به دست می آید. با کسر نمودن این مقدار از سود عملیاتی پس از کسر مالیات، جریان نقدی آزاد حاصل میگردد.
تئوری نمایندگی: جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله تئوری نمایندگی شد. بعبارت دیگر تئوری نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکتها از یکدیگر جدا میکند، باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکتها میشود.
فـصل دوم
مبانی نظری پژوهش