زیبیست از برقراری یک رابطه خطی بین زمان پاشش سوخت و تولید خبر داد. آوانس زمان پاشش منجر به انجام شدن زودتر احتراق و در نهایت تولید بیشتر می‌گردد. آوانس زمان پاشش در بیودیزل در مقایسه با سوخت دیزل به‌واسطه بالاتر بودن مدول بالک آن است [24].
تحقیق‌های اخیر نشان می‌دهد که انتقال حرارت تشعشعی از دوده به طور چشمگیری بر میزان تولید مؤثر است. تحقیق‌ها نشان داده است که کاهش تشعشعات دوده از طریق خنک سازی، به کاهش %25 تولید می‌انجامد [24].
سیرشدگی بالا (نبود پیوندهای دوگانه در ساختار سوخت) برای متیل استرها در مقایسه با استرهای اشباع میزان را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. سوخت‌های کاملا اشباع که فاقد پیوند دوگانه در زنجیره اسیدهای چرب هستند کمترین میزان را تولید می‌کنند.
ساختار اشباع و غیر اشباع اسیدهای چرب[23]
آلاینده‌های هیدرو کربنی
شکل (2-15) آلاینده‌های هیدروکربنی را برای بیودیزل و دیزل نمایش می‌دهد. مقدار آلاینده حدود %50 کمتر از مقدار آن برای دیزل معمولی است.
میزان هیدروکربن‌های نسوخته در بیودیزل و دیزل [18]
آلاینده‌های هیدروکربنی با افزایش بازخورانی گازهای خروجی، تأخیر اشتعال بیشتر و نقطه تبخیر بالاتر، افزایش می‌یابند.
روش تحقیق
مقدمه
روش انجام آزمایش‌ها، بدست‌آوردن مواد لازم و مشخصات دستگاه‌ها و ابزارهای مورد استفاده، از جهت بررسی دقت انجام آزمایش‌ها و به عنوان راهی پیش روی سایر پژوهندگان حائز اهمیت است. به همین خاطر در فصل پیش رو نحوه تهیه بیودیزل و تعیین خواص آن بسط داده می‌شود و سپس روش و تجهیزات مورد استفاده به همراه دقت آنها تشریح می‌شود و در انتها، تحلیلی بر خطای داده‌ها صورت می‌پذیرد.
روغن پسماند خوراکی
روغن پسماند خوراکی، روغنی است که خواستگاه اولیه آن روغن‌های خوراکی جهت سرخ کردن مواد غذایی در آشپزخانه‌ها است و از آنجا که این روغن‌ بیشتر از روغن آفتاب‌گردان بدست می‌آید، بخشی از خواص آن شبیه این روغن است ولی به دلیل حرارت بالایی که هنگام سرخ کردن مواد غذایی می‌بینند، بخشی از این خواص تغییر می‌کنند. روغن آفتاب‌گردان از لحاظ ساختار شیمیایی دارای یک تری‌گلیسیرید با زنجیرههای کربنی جدول (3-1) است.
اسیدهای چرب تشکیل دهنده روغن آفتاب‌گردان [26]
اسید‌های چرب
ساختار شیمیایی
درصد تشکیل روغن
Palmitate
C16:0
8.40
Oleate
C18:1
26.96
Linoleate