گروه ورزش اجباری:
ارزیابی درد در گروه ورزش اجباری با تریدمیل در روزهای 1، 4 و 8 در طول دوره ورزش قبل و بلافاصله بعد از دویدن با تریدمیل بوده است. آزمون مکرر دادهها در طی 8 روز ورزش اجباری با تریدمیل حاکی از فقدان اثر معنیدار روزها است (F 2,42 = 2. 47 ,P=0. 103). آنالیز واریانس حاکی از معنیدار بودن بین گروهها (F 2,21 =24. 09 , P=0. 000) و وجود تعامل بین فاکتورهای روز و گروهها (F 4,42 =5. 03 ,P=0. 042) است. میزان MPE در گروه ورزش اجباری در مقایسه با گروه کنترل در هر سه روز اختلاف معنیداری دارند. بنابراین تحمل ضد دردی ناشی از ورزش اجباری در طول 8 روز مشاهده نشد.

شکل 4 -2- اثر ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به ضددردی ناشی از ورزش.
بدنبال ورزش ارادی و اجباری در طی 8 روز بیان تحمل به ضددردی ناشی از ورزش مشاهده نشد. دادهها بر مبنای میانگین ± میانگین خطای معیار نشان داده شد. بین گروههای ورزش ارادی * P=0. 049 ، # P=0. 013و *** P=0. 000 و اجباری ** P= 0. 001 ، ^ P=0. 041 و ^^^ P=0. 000 در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنیداری وجود دارد.
4-2- آزمایش دوم: بررسی اثرات ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به اثرات ضد دردی مورفین
هدف این آزمایش، بررسی اثرات ورزش منظم 8 روزه ارادی (چرخ دوار) و اجباری (تریدمیل) همزمان با تزریق روزانه مورفین بر بیان تحمل به اثرات ضد دردی مورفین بود. ارزیابی درد در این آزمایش در گروه ورزش ارادی و اجباری در روزهای 1، 4 و 8 در طول دوره ورزش قبل و 30 دقیقه بعد از تزریق مورفین بوده است.
4-2-1- مسافت دویدن
میزان مسافت دویدن در طی 8 روز ورزش ارادی موشهای ورزشکار 323 ± 9028 متر بوده است. آنالیز واریانس یک طرفه با اندازهگیری مکرر دادهها اثر معنی داری روزهای دویدن را در طی 8 روز نشان داد (F7,49 =6. 017, P=0. 001) (شکل 4-3).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره کودکان مبتلا به ADHD و هنجارهای اجتماعی

شکل 4 -3- میانگین مسافت دویدن در طول 8 روز ورزش ارادی در گروه ورزشکار دریافت کننده مورفین
نتایج به صورت میانگین ± میانگین خطای معیار برای مسافت دویده شده برحسب متر در طول 8 روز ورزش ارادی در گروه دریافت کننده مورفین نشان داده شده است. اثر معنی داری روزهای دویدن در طی 8 روز مشاهده شد.
4-2-2- بررسی اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضد دردی مورفین
اطلاعات مربوط به روند تاثیر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین در طول 8 روز ورزش ارادی و اجباری همزمان با تزریق روزانه مورفین در شکل 4 -4 نشان داده شده است. برای تجزیه و تحلیل این روند از آنالیز واریانس دو طرفه با اندازهگیری مکرر دادهها و برای مقایسه بین گروهها از تست توکی استفاده گردید.
آزمون اندازه گیری مکرر دادهها نشان دهنده یک اثر معنی دار روزها است (F 2,56 = 19. 37 , P=0. 000).
آنالیز واریانس حاکی از معنی دار بودن اثر در بین گروهها (F3,28 = 12. 52 , P=0. 000) و تعامل بین فاکتورهای (گروه و روز) (000F3,28 =8. 49 ,P=0) است. مقدار MPE در روزهای مختلف متفاوت است. در گروه بدون ورزش مورفینی به تدریج و با گذشت زمان MPE رو به کاهش گذاشته، یعنی مورفین به تنهایی ایجاد تحمل کردهاست. اما در گروههای ورزشکار مورفینی، اثر ضد دردی مورفین تا آخرین روز باقی است و به عبارتی دیگر ورزش مانع ایجاد تحمل به اثرات ضد دردی مورفین گردیده است.

شکل4-4- اثرورزش ارادی واجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین
داده ها برمبنای میانگین ± میانگین خطای معیار نشان داده شد. مقایسه دو گروه ورزشکار و ورزش نکرده دریافت کننده مورفین روزانه نشان داد که اثر ضددردی مورفین در گروههای ورزشکار در روزهای 4 و 8 همچنان باقی است، یعنی ورزش از ایجاد تحمل در گروههای درافت کننده مورفین جلوگیری کردهاست. بین گروه های ورزش نکرده دریافت کننده مورفین روزانه با گروه کنترل دریافت کننده سالین روزانه *** P=0. 000 در روز اول اختلاف معنی داری وجود دارد. بین گروههای ورزش ارادی ^ P=0. 044 و * P=0. 017 و اجباری ^^ P=0. 001 و # P=0. 05 در مقایسه با گروه کنترل بدون ورزش دریافت کننده مورفین اختلاف معنی داری وجود دارد.
4-3- آزمایش سوم: بررسی حساسیت به اثرات ضد دردی مورفین در طی دوره بدون ورزش در موشهای ورزشکار بدنبال ورزش منظم 8 روزه ارادی و اجباری
هدف این آزمایش این است که آیا بدنبال قطع ورزش منظم 8 روزه ارادی (چرخ دوار) و اجباری (تریدمیل) حساسیت به اثرات ضد دردی مورفین در دوره بعدی بدون ورزش وجود دارد؟ در طول دوره ورزش هیچ دارویی تزریق نشد.