ارزیابی پایه درد در طول دوره ورزش ارادی در روز 8 در طول دوره ورزش بوده است. ارزیابی درد در این آزمایش در طول دوره بدون ورزش (استراحت) در گروه ورزش ارادی و اجباری در روز های 9، 12 و 16 قبل و 30 دقیقه بعد از تزریق مورفین بوده است.
4-3-1- مسافت دویدن
استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه با اندازه گیری مکرر داده ها در مسافت دویده شده در طی 8 روز ورزش ارادی دریافت کننده سالین (کنترل) و مورفین حاکی از یک اثر معنی دار روزها (F 7,98 =3. 73, P=0. 001) و فقدان اثر معنی دار گروهها (437F1,14 =0. 64, P=0.) و فقدان تعامل بین فاکتورهای (گروه و روز) (732F7,98 =0. 627,P=0.) میباشد (شکل 4-5). میزان مسافت دویدن در طی 8 روز ورزش ارادی موش های ورزشکار دریافت کننده سالین 382 ± 8289 و مورفین427 ± 9559 متر بوده است.

شکل 4 -5- میانگین مسافت دویدن در طول 8 روز ورزش ارادی در بین دو گروه ورزشکار دریافت کننده سالین و مورفین


داده ها برمبنای میانگین ± میانگین خطای معیار نشان داده شد. اثر معنی داری روز های دویدن در طی 8 روز مشاهده شد درحالیکه بین گروه ها اختلاف معنی داری در روز های مختلف وجود نداشت.
4-3-2- بررسی حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موشهای ورزشکار به دنبال ورزش منظم 8 روزه ارادی و اجباری
اطلاعات مربوط به روند حساسیت به اثرات ضد دردی مورفین در دوره بدون ورزش در موشهای ورزشکار به دنبال ورزش منظم 8 روزه ارادی و اجباری در شکل 4 -6 نشان داده شده است. برای تجزیه وتحلیل این روند از آنالیز واریانس دو طرفه با اندازه گیری مکرر داده ها و برای مقایسه بین گروهها از تست توکی استفاده گردید.
4-4- ارزیابی پدیده تحمل به اثرات ضد دردی ناشی از ورزش
آنالیز واریانس حاکی از فقدان اثر معنی داری در بین گروهها (F3,28 =0. 137, P=0. 937) در روز 8 میباشد.
4-5- ارزیابی پدیده حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موشهای ورزشکار
آزمون اندازه گیری مکرر دادهها نشان دهنده یک اثر معنی دار روزها (F 2,56 =7. 66, P=0. 001) است. آنالیز واریانس حاکی از معنی دار بودن اثر گروهها (F3,28 =18. 103, P=0. 000) و فقدان تعامل بین فاکتورهای (گروه و روز) (F6,56 =0. 784 ,P=0. 586) است.
در گروههای دریافت کننده مورفین که قبلا ورزش انجام داده بودند، حساسیت به ضددردی مورفین رو به کاهش میرود، اما در مقایسه با گروه دریافت کننده سالین اختلاف معنی دار می باشد و این نشان دهنده تاثیر ورزش در بیان حساسیت به ضددردی مورفین است. در گروه ورزشکار دریافت کننده سالین اثر ضد دردی ناشی از ورزش به تدریج در روزهای بعدی کمتر میشود و درروز 12 (4 روز بعد از ورزش) تقریبا به صفر می رسد.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع مهارت های روانی و ورزش های تیمی

شکل 4 -6- ارزیابی حساسیت به اثرات ضددردی مورفین در دوره بدون ورزش در موشهای ورزشکار به دنبال ورزش منظم 8 روز ارادی واجباری
داده ها برمبنای میانگین ± میانگین خطای معیار نشان داده شد. نمودار نشان می دهد که ورزش موجب پایداری حساسیت به اثرات ضددری مورفین در دوره بدون ورزش می گردد، در حالیکه در گروه کنترل (درافت کننده سالین) اثر ضد دردی ورزش در روز 12 از بین می رود. بین گروه ورزش ارادی دریافت کننده مورفین روزانه در طی دوره بدون ورزش
* P=0. 015 ، ** P=0. 001 و # P=0. 035 و گروه ورزش اجباری دریافت کننده مورفین روزانه در طی دوره بدون ورزش ^ P=0. 048 ، ^^ P=0. 002 و $, P=0. 05 به ترتیب در روز های 9 ، 12 و 16 در مقایسه با گروه کنترل خودشان (دریافت کننده سالین) اختلاف معنی داری وجود دارد.
فصل پنجم
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- بحث