شکل3-8- لیسیدن پنجه در آزمایش صفحه داغ
3-7- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
در این طرح از 88 سر موش بزرگ آزمایشگاهی نر با وزن حدود 250 – 200 گرم استفاده شد (8 سرموش برای هر گروه آزمایشی).
3-8- ابزارجمع‌آوری داده‌ها
ارزیابی درد با استفاده از Hot-plate انجام گردید که در بخش بالا شرح داده شد.
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
اطلاعات ثبت شده با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق تست آماری آنالیز واریانس یک طرفه (One Way ANOVA ) و متعاقب آن برای مقایسه دو به دو گروه‌ها از آزمون توکی استفاده شد. همچنین برای داده های تکراری از آزمون مکرر داده ها استفاده گردید. اختلاف 05/0 >p بین گروه‌های مورد آزمایش از نظر آماری معنی‌دار در نظر گرفته شد.
فصل چهارم
نتایج و تجزیه و تحلیل آماری
4-1- آزمایش اول: بررسی اثرات ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به ضد دردی ناشی از ورزش
4-1-1 مسافت دویدن
میزان مسافت دویدن در طی 8 روز ورزش ارادی موشهای ورزشکار 307 ± 8977 متر بوده است. آنالیز واریانس یک طرفه با اندازهگیری مکرر دادهها اثر معنی داری روزهای دویدن را در طی 8 روز نشان داد (F7,49 =2. 57, P=0. 008) (شکل 4-1).

شکل4-1 – میانگین مسافت دویدن در طول8 روز ورزش ارادی در گروه ورزشکار.
نتایج به صورت میانگین ± میانگین خطای معیار برای مسافت دویده شده برحسب متر در طول 8 روز ورزش ارادی نشان داده شده است. اثر معنی داری روزهای دویدن در طی 8 روز مشاهده شد.
4-1-2 – روند تاثیر ورزش ارادی و اجباری بر بیان تحمل به ضد دردی ناشی از ورزش
اطلاعات مربوط به روند تاثیر ورزش ارادی واجباری بر بیان تحمل به ضددردی ناشی از ورزش در طول 8 روز ورزش ارادی و اجباری در شکل 4 -2 نشان داده شده است. برای تجزیه وتحلیل این روند از آنالیز واریانس دو طرفه با اندازهگیری مکرر دادهها و برای مقایسه بین گروهها از تست توکی استفاده گردید. ارزیابی درد در گروه ورزش ارادی در روز قبل از شروع ورزش و در روز های 1، 4 و 8 در طول دوره ورزش بوده است.
گروه ورزش ارادی:
در گروه با ورزش ارادی آزمون اندازهگیری مکرر دادهها در طی 8 روز ورزش ارادی حاکی از اثر معنی دار روزها (F 2,42 =4. 07 , P=0. 028) است. کاهش MPE با پیشرفت روزهای ورزش در شکل 4- 2 نشان داده شد. بطوریکه در روز 8 نسبت به 4 کمتر شده که نشان از کاهش ضددردی ورزش است و تقریبا به روز اول رسیده است، اما میزان MPE در گروه ورزش ارادی در مقایسه با گروه کنترل در هر سه روز اختلاف معنی داری دارند.
همچنین آنالیز واریانس حاکی از معنیدار بودن بین گروهها است (F 2,21 = 15. 39 , P=0. 000) و فقدان تعامل بین فاکتورهای روز و گروهها (F 4,42 =2 ,P=0. 112) است. بنابراین تحمل به ضد دردی ناشی از ورزش ارادی در طول 8 روز مشاهده نشد.