همین امر موجب شده است که یک تست استاندارد شده مرجع برای اندازه گیری اضطراب فراهم آید .
تستی که به درستی بر مبنای واحدهای کنشی ماخوذ از یافته های بالینی است اکثر روانشناسان از بدست آورد یک نمره منحصر بفرد برای این عامل ( مرتبه دوم ) اضطراب عمومی خشنود خواهند بود اما ممکن است پاره ای نیز خواستار آن باشند که بدانند کدامیک از پنج عامل شخصیت بیشتر مسئول ایجاد اضطراب در یک شخص اند خلاصه ای ازساختهای شخصیت که براثر تحلیل عوامل بدست آمده اند در حد پنج عامل مورد نظر در اینجا ذکر می گردد.
1-تحول هشیاری نسبت به خود O3
این عامل ظاهرا درجه انگیزش برای یکپارچه کردن رفتار فردی است در حول وحوش احساسی ا زخویشتن که پذیرفته وهشیار است وضوابطی که از نظر اجتماعی مورد تائید اند . فقدان این توحید یافتگی رفتار در حول وحوش مفهوم روشنی ازخود ، یکی از علل عمده گسترش اضطراب است .
2- نیروی من
عامل C نشان دهنده مفهوم شناخته شده نیروی من است یعنی ظرفیت مهار کردن بلافاصله وبیان تنش ها به نحوی سازش یافته وواقع نگر ، همبستگی منفی این عامل با مجموعه اضطراب دارای این معناست که یک من نگران همراه با دفاعهای بسیاری بوجود آورنده اضطراب است .
فرضیه دوم این است که یک تنش شدید اضطراب آمیز ، نوعی واپس روی بوجود می آورد واز تحول بهنجار نیروی من ممانعت می کند .
3- گرایش پارانویایی L
دلیل همبستگی تمایل پارانویایی بااضطراب روشن نیست شاید بتوان گفت که موقعیت اجتماعی مشکلی که بر اثر رفتار پارانویایی بوجود آمده است میتواند اضطراب را بوجود آورد ویا ممکن است نمره ای که آزمودنی در این عامل بدست می آورد مصرف مشارکت ناایمنی اجتماعی در اضطراب باشد که به موازات گسترش دفاعهای پارانویایی آشکار میگردد.
4- گرایش به گنهکاری O
این عامل می تواند به منزله تمایل سرشتی به اضطراب باشد ویژگی اصلی آن یک احساس بی کفایتی اضطراب و افسردگی همراه با تمایل به هر گونه احساس گنهکاری است این مفهوم دراصطلاح فرویدی برابر با مفهوم اضطرابی است .
براثر فشارهای فرامن بوجود آمده باشد .
5- تنش ارگی O4
این عامل به دلیل درجه همبستگی اش یکی از مهمترین مولفه های است وبه نظر می رسد میتواند نشانگر درجه اضطرابی باشد که براثر فشار بن یعنی بواسطه کشاننده های بیدار شده ونیازهای کام نیافته گوناگونی بوجود آمده
است .
این عامل نشان دهنده رابطه مثبتی است که در اکثر سطوح بین اضطراب ونتیجه کار یافته شده است .
تحریک اشتهای جنسی نیاز حرمت وترس از یک موقعیت در بین کشاننده‌هایی هستند که همبستگی مثبت آنها را با این مولفه یافته اند سطح آنرا از طریق تمایل به هیجان پذیری تنش زود انگیختگی وعصبانیت آشکار می‌گردد. ( کراز ، 1368)
آزمون افسردگی یک توسط پروفسور آئرون یک امریکایی در سال ( 1961) تدوین گردید واولین با رتوسط دکتر نوعپرست به ایرانی تدوین شده است . این آزمون مستقل از فرهنگ خاص شناخته شده است .
طبقات مختلف جامعه می توانند بوسیله ان مورد آزمون قرار گیرند ( منصور ، 1368).
به منظور تسهیل استفاده از آزمون افسردگی در سطح عمومی که بک شکل کوتاه وساده ای از آن را برای خود آزمایی فراهم کرده است این شکل کوتاه یا اختصاری آزمون بک در مقایسه با شکل اولیه دارای این مزیت است که اجرای آن به جای تقریبا 10 دقیقه در مدتی نزدیک به 5 دقیقه وقت می گیرد .
( دادستان منصور ، 1368)