1-وجود خلق افسرده در بخش عمده روز وتقریبا همه روز ،بطوریکه گزارش بیمار ( مانند : احساس غمگینی یا پوچی می کنم ) یا مشاهدات سایرین ( مانند: گریان بنظر می رسد ) نشان می دهد .
تذکر : در مورد کودکان ونوجوانان خلق ممکن است تحریک پذیر باشد .
2-کاهش قابل ملاحظه علاقه یا لذت نسبت به همه یا تقریبا همه فعالیتها در بخش عمده روز ، تقریبا همه روزه (بطوریکه گزارش بیمار یا مشاهدات سایرین نشان می دهد ) .
3-کاهش قابل ملاحظه وزن بدون پرهیز یا رژیم غذایی خاص یا افزایش قابل ملاحظه وزن ( مثلا تغییر بیش از 5 درصد وزن درعرض یک ماه )یا کاهش یا
افزایش اشتها تقریبا هر روز.
تذکر : درمورد کودکان این مساله را که وزن آنان در حد مورد انتظار افزایش نمی یابد مورد توجه قرار دهید .
4-بی خوابی یاخواب زدگی تقریبا همه روزه
5-بی قراری یا کندی روانی – حرکتی تقریبا همه روزه( که صرفا به صورت احساس ذهنی بی قراری یا کندی نبوده واز سوی دیگر قابل مشاهده است ).
6-خستگی یا از دست دادن انرژی تقریبا همه روزه .
7-احساس بی ارزشی یا احساس گناه افراطی یا بی مورد( که ممکن است هذیانی باشد ) تقریبا همه روزه ( که صرفا شامل خود ملامتگری یا احساس گناه درباره بیمار بودن نمی باشد ).
8-کاهش توانایی تفکر یا تمرکز یابی تصمیمی تقریبا همه روزه ( که یا به صورت گزارش بیمار یا مشاهده از سوی دیگران است ).
9-افکار عود کننده راجع به مرگ ( نه بصورت ترس ازمرگ ) اندیشه پردازی خودکشی مکرر بودن نقشه خاص ، یا اقدام به خودکشی یا طرح نقشه خاصی برای خود کشی .
ب – این نشانه ها با ملاکهای تشخیص دوره مختلط مطابقت ندارند .
ج : نشانه ها موجب پریشانی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در زمینه‌های کارکرد اجتماعی شغالی یا سایر زمینه های مهم می شوند .
د: نشانه های ناشی از اثرات فیزیولوژیکی مستقیم مواد ( مانند سوء مصرف دارو ، دارو درمانی ) یا یک بیماری جسمانی ( مانند کم کاری تیروئید ) نیستند .
ه- نشانه ها برحسب داغدیدگی توجیه بهتری ندارند یعنی در پی از دست دادن یک فرد مورد علاقه نشان ها بیش از 2 ماه دوام می یابند ، یا برحسب اختلال آشکار درکارکرد ، یا اشتغال ذهن بیمارگون با احساس بی ارزشی ، اندیشه پردازی درباره خودکشی ، نشانه های روان پریشی ، یا کندی روانی – حرکتی مشخص می شوند .
درمان اضطراب
1-درمان دارویی اضطراب :
بنزو ویازپینها :
از قبیل کلرویازپاکسید ، دیازپام ، اکزاز پام – کلرازپات – فلورازپام ، لورازپام ، پرازپام
تمام بنزو دیازپینها به راحتی از لوله گوارشی جذب شده وبین 2 تا 6 ساعت سطح آنها در خون به حداکثر می رسد . آثار آرامبخش وضد اضطراب بنزو دیازپینها بنظر می رسد از هم متمایز است وقتی سطح دارو در خون بصورت ثابت در آمد سلسله اعصاب مرکزی ظاهرا نسبت به خواص آرامبخش غیر اختصاصی دارو تطابق پیدا می کند .