می‌کند ( بطحائی 1353)
درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیست شناسی
دو گروه داروئی عمده که برای درمان افسردگی بکار میرود تری سیکلیکها ( سه حلقه ای ) ومنع کنندگان(MAO) هستند که هر گروه میزان نوراپی نفرین را افزایش می دهند . ولی تاثیرات آنها تا حدودی متفاوت است .
یکی از مسائلی که دردرمان افسردگی شدید با استفاده از تری سیکیلکها یا منع کنندگان(MAO) وجود دارد ، فاصله زمانی شروع استفاده از آنها واصلاح خلق افسرده است برای آنکه اصلاحی از خودکشی به عمل نیاید ، سه هفته یا بیشتر ممکن است بنظر خطرناک برسد . درچنین وضع وحالی اگر داروها ، موثر نبوده اند ، درمان با الکتروشوک ممکن است انتخاب شود ، زیرا تاثیر آن بسیار سریع است .
الکتروشوک درمانی :
الکتروشوک درمانی عبارت است از عبور جریان الکتریکی بین 70 تا 130 ولت درون سر بیمار ( آزاد ، 1368)
درمان افسردگی براساس نظریه روان پویائی
کوششهای درمانی موافق با نظریه روان پویایی عبارت است از تغییر واصلاح همخوانیهایی که بین افکار واحساسات فرد مراجع وجود دارد .
روان درمانگری دراز مدت درجهت کشف ریشه های ناخود آگاه اختلال عاطفی که بنظر میرسد علت آنها تعارضات حل نشده دوران کودکی باشد بکار می رود چون این مقصد بلند پروازانه باز سازی شخصیت دراکثر موارد ممکن نیست .
درمانگری حمایتی کوتاه مدت اغلب برای درمان کردن افسردگی بکار می‌رود تابه افراد فرصتی برای تصفیه افکار و احساساتش داده شود وشوق امید بهبود در آنان پدید آید ( آزاد ، 1368)
درمان افسردگی براساس نظریه یاد گیری
لوین سوهن وهمکارانش سخت وکوشش می کنند تاثیر متقابل وشخص بین فرد ومحیط در رویدادهای مرتبط یا افسردگی را به دقت تعیین نمایند به یک گام در این راه عبارت است از مشاهده شخص در خانواده بعنوان قسمتی از ارزیابی اولیه .
مراجع را نسبت به این اندیشه آگاه می سازد که افسردگی به تاثیر متقابل شخص با دیگران ومحیط ربط دارد ونیز به درمانگر یک راه سودمند وبه نسبت خالی از تعصب از نحوه کسب اطلاع درباره گفتار مراجع کسانی دیگر در محیط نشان می دهد ابزارهای دیگر که در درمان بر پایه یاد گیری مورد استفاده واقع می شود عبارت است از فهرستی از رویدادهای خوشایند وناخوشایند ( آزاد ، 1368) .
انواع درمانهای افسردگی
شناخت درمانی
رفتار درمانی
درمان بین فردی ( IPT)
روان درمانی تحلیل گرا
روان درمانی حمایتی
گروه درمانی
روان درمانی خانواده