3-وقتی بنظر می رسد استرس عامل عمده ای در شروع ودوام سایر مسائل طبی است .
آرام سازی
یادگیری احساس وکنترل کشش عضلانی اساس روش آرام سازی را که نخستین بار بوسیله جیکوبسون شرح داده شد وهنوز هم روش معمول وموثر است تشکیل می دهد روش آرام سازی پیشرونده او متکی بر آگاهی اختیاری وساختگی خود شخص از حالات جسمی ، از طریق ایجاد حالات متضاد کشش عضلانی که بوسیله خود شخص ایجاد می شود وشل کردن عضلات بطور اختیاری بدنبال آن است .
متد جیکوبسون برای تنش پیشرونده متکی به سفت کردن وشل کردن سیستماتیک گروههای عضلانی است که از پا شروع شده وتمام بدن را فرا می گیرد علاوه بر جیکوسون دیگرانی که که روشهای رفع تنش عضلانی ابداع کرده اند معتقدند که با وجود مثلی عمیق عضلات اضطراب نمی تواند وجود داشته باشد .
بیوفیدبک :
تمام اعمال بیوفیدبک اطلاعات بیولوژیکی را که بطور عادی قابل وصول نیست به فرمهای مختلف ، منجمله تن های قابل سمع ، چراغ یا اعداد قابل رویت برای شخص فراهم میسازد . با استفاده از این اطلاعات شخص در موقعیتی قرا ردارد که بتواند حالات بیولوژیک را تغییر داده وپسخورد آتی ودائم در مورد موفقیت یا شکست نسبی فعالیتهای خود دریافت می کند .
انواع درمانهای اختلالات افسردگی
1-درمان افسردگی پسیکوزی :
الف ) درمانهای فیزیکی وزیست شناسی
ب ) شیمی درمانی
الف – درمانهای فیزیکی وزیست شناسی :
(E.C.T)1 مطمئن ترین درمان افسردگی پسکوزی از هر نوع ودرجه ای است وانسولین درمانی ، درمان باخواب از موارد درمان افسردگی پسیکوزی است .
ب- شیمی درمانی :
از بین داروهای شیمیایی گروه تیمو آنالپتیک یا داروهای ضد افسردگی وگروه آرام بخش ها در افسردگی پسیکوزی کاربرد دارد .
2-درمان افسردگی نوروزی
الف ) شیمی درمانی
ب) روان درمانی
الف) شیمی درمانی :
برای درمانهای افسردگی نوروزی باید شیمی درمانی را با روان درمانی توام کرد این بیمار باید صبح وظهر وشب از داروهای آرام بخش ومسکن استفاده می کند . میتوان به داروهای ظهر وشب آنها داروهای خواب آور و باربیتوریک یا غیر بار بیتوریک اضافه کرد . در صورتیکه انقباضها وتشنجها ودردهای پشت وگردن وجود داشته باشد ، بهتر است ا زداروهای ضد اضطرابی شل کننده عضلانی مانند والیوم وغیره استفاده کرد .
ب ) روان درمانی :
با توجه به تمایلات برگشتی وسیر قهقرائی به دوران کودکی دربیماران نوروزی وحساسیت به محرومیتها بهتر است که درمان تا حدودی به میل شخص انجام شود درمانها را با تلقین مثبت و منطقی توام کرد تا تاثیر بیشتری روی بیمار داشته باشد علاوه بر تاثیر دارو به تجویز وطرز تفکر ورفتار درمانگیر ازعوامل موثر واساس ایجاد محیط مناسب برای روان درمانی است ، روان درمانی تحلیلی به معنی گشودن عقده های دوران کودکی و آوردن آنها به عرضه خود آگاهی نیست بلکه یک عقده گشایی عاطفی است وبه همین مقدار برای از بین بردن علائم‌نوروزی‌توسط‌روانپزشک‌کفایت