1- شناخت درمانی :
متکی بر اصلاح دگرگونی های مزمن در تفکر ، که به افسردگی منجر گردیده خصوصا از دید شناختی : احساس درماندگی ونومیدی در مورد خود آینده خود وگذشته خود .
درمان کوتاه مدت با درمانگر متعادل وتکالیف خانگی برای آزمایش واصلاح شناختهای منفی ومفروضات ناخود آگاه که زیر آنها پنهان است .
2-رفتار درمانی :
متکی بر اصول نظریه یادگیری (شرطی سازی کلاسیک وعامل ) معمولا کوتاه مدت وبسیار سازمان یافته ، که معطوف رفتارهای خاص نامطلوب محدود است روش شرطی سازی عامل تقویت مثبت ممکن است مکمل موثری در درمان افسردگی باشد .
3- درمان بین فردی ( IPT)
بعنوان یک روش کوتاه مدت اختصاصی برای افسردگی بیماران غیر دو قطبی وغیر پسیکوتیک وسر پائی بوجود آمد . در این روش درمان تاکید بر مطالب بین فردی جاری است تا پویائی های درون روانی ناخود آگاه .
4- روان درمانی تحلیل گرا :
درمان بینش گرا با طول مدت نامعین معطوف به کسب آگاهی از انگیزه ها وتعارضهای ناخود آگاه که ممکن است سوخت رسان ودوام دهنده افسردگی باشند .
5- روان درمانی حمایتی :
درمانی با طول مدت نامعین معطوف به حمایت روانی بیمار ، خصوصا در بحرانهای حاد ، سوگ یا در دروه هایی که بیمار از یک دوره افسردگی به در می آید اما هنوز قادر به درگیری با درمانهای « پر توقع وتعاملی نمی باشد کاربرد دارد .
6- گروه درمانی :
برای بیماران دچار افسردگی حاد وانتحاری جایز نیست سایر بیماران افسرده ممکن است بتوانند از حمایت تخلیه هیجان وتقویت مثبت گروه ونیز از تکامل بین فردی واصلاحات فوری دگرگونی های شناختی و انتقالی سایر اعضاء گروه بهره مند گردند.
7- روان درمانی خانواده :
خصوصازمانی به‌مورداست‌که‌افسردگی بیمار ثبات خانوادگی را به مخاطره
می اندازد یا وقتی افسردگی به رخدادهای خانوادگی مربوط است ویا وقتی افسردگی را الگوهای خانوادگی تقویت نموده یا دوام می بخشد ( پورافکاری 1374)
جامعه آماری :
جامعه ای که تحقیق روی آن صورت گرفته معلمان ودبیرانی هستند که در مدارس عادی زینب ، کمیل و مفید
ومدارس استثنایی ایمان ، پیوند و آزادی مشغول به تدریس بوده اند .
آزمودنیها
نمونه مورد بررسی در این پژوهش شامل 30 نفر از معلمان مدارس استثنایی و 30 نفر از معلمان مدارس عادی در شهرستان کرج بوده اند ، که مجموعا آزمودنیهای ما را 60 نفر از افرادی تشکیل می دهندکه همگی میانگین سنی آنها بین 25 تا 35 سال بوده وتمامی دارای وضعیت اقتصادی متوسط می باشند وسابقه شغلی همگی آنها بیشتر از 2 سال می باشد .