نمونه وروش نمونه گیری :
در این پژوهش تمامی 60 نفرآزمودنیهای ما بصورت تصادفی انتخاب شده‌اند وهمچنین در انتخاب مدارس از روش تصادفی سود برده ایم . روش تصادفی روشی است که برخلاف میل طرف یا طرفین بدون پیش بینی قبلی
بطور ناگهانی اتفاق می افتد وهیچگونه پیش بینی برای آن نمی توان نمود .
ابزار تحقیق :
ابزار مورد استفاده در این تحقیق آزمون اضطراب کتل و آزمون افسردگی بک می باشد .
مقیاس اضطراب کتل براساس پژوهشهای گسترده ای فراهم شده واحتمالا موثرترین ابزاری است که بصورت یک پرسشنامه کوتاه فراهم آمده است .
پرسشنامه ای که می تواند مکمل تشخیص بالینی باشد ونتیجه ای عینی با هدفهای پژوهشی بدست دهد .
این پر سشنامه را میتوان بدون مراقبت بکاربست بدین معنا که وقتی بیمار در اطاق انتظار است میتواند به چهل ماده تست وتقریبا پنج دقیقه پاسخ دهد .
مقیاس اضطراب را می توان درهر دو جنس درهمه سنین بعد از 15-14 سالگی در اکثر فرهنگها بکاربست .
مقیاس حاضر به تنها مختص یک تشخیص نخستین است بلکه برای ترسیم نمودار تحول بیمار نیز بکار میرود .
چه‌میتوان‌آن‌را‌پس‌از یک هفته یا بیشتر مجددا بکاربست بدون آنکه آزمودنی
بخش مهمی از پاسخهای گذشته خود را به یاد آورد .
نمره اصلی یا کلی بصورت یک نمره طراز شده « اضطراب کلی » است که موضوع بیمار را در پهنه یک مقیاس یازده پارکی مربوط به گروهی که آزمودنی به آن تعلق دارد نشان می دهد اما نمرات دیگری نیز می توان بدست آورد که :
الف – نقش ساخت های شخصیت ومشارکت آنها را در ایجاد اضطراب مشخص می کند .
بین اضطراب آ‎شکار ونشانه دار واضطراب پنهان که هشیارانه بکار نمی افتد تمایز ایجاد می نمایند . پیش از پژوهشهای کنونی درباره اضطراب این نکته پذیرفته شده بود که پاسخهایی که از نقطه نظر روانپزشکی اضطراب را نشان می دهند در واقع سن 6 عامل از 16 عامل یارگه های عقلی ( تست 16 عاملی شخصیت ) توزیع شده اند همبستگی ها وعاملی کردن نمرات بدست آمد ، نشان داده اند که اکثر این ساختهای شخصیت یعنی :
O-( گرایش به گنهکاری )
O4- ( تنش ارگی )
O3-(فقدان توحید یافتگی )
C-(-)(ضعف من )
L-( ناایمنی پارانویائی )
وبا درجه کمتری H(-) کمرویی ) بصورت یک عامل مرتبه دوم به یکدیگر وابسته اند این امر بدنی معناست که یک عامل وسیع ومنحصر به فرد اضطراب از راه پرسشنامه ها وهمچنین تست های عینی و آزمایشگاهی مشهود می گردد. اما بیان این حالت از خلال پرسشنامه ها این نکته را نیز نشان می دهد که این اضطراب مشترک را می توان به پنج سرچشمه یا اشکال متمایز تظاهرات نسبت داد . در نتیجه مقیاس اضطراب از راه گرد آوری مواد این پنج عامل وضرائب بدست آمده برای آنها وبه منظور تعیین این عامل مرتبه دوم اضطراب به شکل عامل واحدی در آ”مده وساخته شده است .