-ملاکهای تشخیص اختلال اضطراب ناشی از مواد
-A تسلط اضطراب بارز ، حملات هراس، افکار یا اعمال وسواسی بر شکل بالینی
-Bبا توجه به شرح حال ، معاینه جسمی ویافته های آزمایشگاهی قرائن برای (1) یا (2) وجود دارد .
1-علائم ملاک در جریان معرف یا ترک مواد ، یا ضمن یک ماه پس از آن پدید آمده اند .
2-مصرف دارو رابطه سببی با اختلال دارد .
-C یک اختلال اضطرابی بدون ارتباط با مواد توضیح بهتری برای این اختلال نیست قرائنی که ممکن است به نفع اختلال اضطرابی بدون ارتباط با مواد باشند مشتملند بر :
تقدم علائم بر وابستگی یا مصرف مواد (یا دارو ) دوام برای مدتی نسبتا طولانی ( مثلا حدود یک ماه ) پس از ترک یا مسمومیت شدیدبا مواد با توجه به مقدار طول مصرف دو نوع دارو بیشتر از حد مورد انتظار است یا قرائن حاکی از یک اختلال اضطرابی مستقل بدون ارتباط با مواد ( مثلا دوره های اضطراب بدون ارتباط با مواد ) وجود دارد .
-Dاختلال منحصرا در جریان دلیریوم بوجود نمی آید .
– Eاختلال از نظر بالینی ناراحتی شدید ایجاد نموده یا تخریب درعملکرد اجتماعی ، شغلی یا سایر زمینه های مهم بوجود می آورد .
توجه: این تشخیص فقط زمانی باید بجای تشخیص مسمومیت با مواد یا ترک مواد گذشته شود که علائم اضطرابی فراتر از آن است که معمولا با سندرم مسمومیت یا ترک همراهند ونیز وقتی علائم اضطرابی از شدت کافی برای ایجاب توجه بالینی مستقل برخوردار میباشند .
اختلال اضطراب ( مختص به ماده ) را که کد گذاری نمائید { الکل ، آمفتامین، ( یا مواد شبه آمفتامین ) کافئین ، حشیش ، کوکائین ، توهم زا ، استنشاقی ،فن سیکلیدین ( یا مواد شبه فن سیکلیدین ) مسکن ، منوم یا اضطراب زدا ، سایر موارد یاناشناخته }
مشخص کنید اگر :
با اضطراب منتشر : اگر اضطراب یا دلواپسی درمورد تعدادی ا ز رخدادها یا فعالیتها بر شکل بالینی مسلط باشد .
با حملات هراس : اگر حملات هراس بر شکل بالینی مسلط باشد .
با علائم وسواسی جبری : اگر اعمال وسواسی بر شکل بالینی مسلط باشد.
با علائم فوبیک : اگر علائم فوبیک بر شکل بالینی مسلط باشد .
مشخص کنید اگر :
با شروع ضمن مسمومیت : اگر ملاکها شامل مسمومیت با مداداست وعلائم ضمن سندرم مسمومیت ظاهر شده اند .
با شروع ضمن ترک : اگر ملاکها شامل ترک مواد است وعلائم در جریان یا به فاصله ای کوتاه پس از سندرم ترک ظاهر شده اند .
– ملاکهای تشخیص اختلال اضطرابی که به گونه ای دیگر مشخص نشده است .
این طبقه شامل اختلالاتی با اضطراب بارز یااجتناب فونیک میگردد که ملاکهای یک اختلال اضطرابی خاص ، اختلال انطباق با اضطراب ، یا اختلال اضطراب باخلق مضطرب وافسرده را در بر نمیگیرد نمونه های آن مشتملند بر :