آزمون افسردگی بک به نشانه های عاطفی ، بدنی شناختی ، رفتاری ، افسردگی تاکید می ورزد .
علاوه بر استفاده بالینی آن بدلیل ارزیابی سریع سطح افسردگی این آزمون درصد وسیعی برای انتخاب افرادی که خود را افسرده توصیف می کنند از افرادی که کنشهای طبیعی دارند مورد استفاده واقع شده است ( آزاد ، 1369)
در طی سالهای اخیر آ‎زمون افسردگی بک را بعنوان نزدیکترین معیار سنجش که بتواند منعکس کننده حالات افسردگی در یک گروه دانشجو باشد تشخیص داده بر مبنای مشاهدات وتجربیات کلینیکی پالیت ( 1965) افسردگی را بخوبی تشریح نموده اند . مطالعه تشریحی آنان از افسردگی قابل مقایسه با 21 علامتی است که پیکره آزمون افسردگی یک را می سازد .
مک کلف وگولدمن ( 1965) مشاهده کردند که حتی ارزیابی کلینیکی آزمون بک بوسیله متخصصین روانی ومقایسه آن با آزمون افسردگی ها میلتون ( 1960) آزمون بک نسبت به تستهائی ها میلتون این امتیاز را دارد که به مهارت یاتعصب آزمایش کننده بستگی ندارد.
بنا به گفته آتین وزییلی ( 1970) بک بهترین آزمون شناخته شده ودر تعیین
افسردگی است زیرا شخص می تواند به راحتی هر جمله با مطابق با حال خود انتخاب کرده وعلامت بزند و می گویند آزمون بک ثبات اعتبار – روایی همانند وقابلیت انتقال را که از عوامل مهم یک آزمون می باشد درخود منعکس کرده است .
بطور کلی اعتبار این آزمون در گزارش های بک وهمکاران ( 1961) بر روی جمعیت آمریکایی وکلف وگودرمن ( 1961) بر روی جمعیت انگلیس وپرتو ( 1970) وموی پور ( 1971) برروی جمعیت ایرانی آزمون اعتبار خود را درهمه جهات حفظ کرده است ( تحقیق پرتو ، جمله روانشناسی ، شماره 12-9).
خصوصیتهای آزمون افسردگی « بک »
1-اعتبار وثبات آزمون افسردگی
2-روش واجرای آزمون افسردگی
3-پرسشنامه آزمون افسردگی
4-مزایای آزمون افسردگی
5-نمره گذاری آزمون افسردگی
6-جدول تخمین میزان افسردگی
1-اعتبار وثبات آزمون افسردگی :
اعتبار وثبات این آزمون بین اللملی است وتمام روانشناسان وروانپزشکان برای تهیه درجه افسردگی خلق افراد مورد استفاده قرار می دهند واین گروه سوالات راجامع وکامل که بیانگر حالات مختلف خلق در اشکال نهاد ، خود فراخود وجود دارد بیان می کنند .
2-روش واجرای آزمون افسردگی :
مقیاس بصورت یک پرسشنامه است در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد وهر سوال بیان کننده حالتی درفرد است پژوهشگر باید سوالهای هر گروه را به ترتیب وبا دقت بخواند سپس سوال بیان شده یک پاسخ انتخابی دارد که بهتر از دیگر سوالات احساس کنونی فرد مورد تحقیق را بیان می کند.
معینی آنچه درست در زمان اجرای ، آزمون حس می کند پس از آن دو رعد مقابل آن سوال یک دایره است که باعلامت زدن تشخیص داده می شود اگر در یک گروه چند سوال را وصف حال فرد داشتیم ، در انتخاب آزمودنی از سوالات بیشترین عدد را در استنتاج آماری مورد بررسی قرار می دهیم .
3- پرسشنامه آزمون افسردگی :
پرسشنامه آزمون از 13 قسمت مجزا ساخته شده است که به ترتیب حروف لاتین از قرار زیر است :