به دست می آید. چون است، بنابراین با تلفیق رابطه(3-63) و رابطه مربوط به پذیرفتاری ، عبارت مربوط به ضریب جذب نتیجه می شود:
(3-64)
در این مورد،
(3-65)
(3-66)
حال نمودار مربوط به این دو رابطه را به عنوان تابعی از ورسم می کنیم.

شکل 3-4 این طرح ها با استفاده از مؤلفه های برداری بلوخ که در معادلات (3-65)و(3-66) به دست آورده ایم، رسم می شوند.
شکل الف و ب ، را به عنوان تابعی از فرکانس و انحراف از تشدید میدان پروب نشان می دهد هر دو در
واحدهای معین شده اند. .
شکل 3-5 رشد اولیه در ناحیه مرکزی باریک گذار پروب برای فرکانس های رابی پرتو پروب.
فصل 4
مشابه کلاسیکی شفافیت القا شده الکترومغناطیسی
مقدمه
ما یک مشابه کلاسیکی از شفافیت القا شده الکترومغناطیسی ارائه می دهیم . در یک سیستم با دو نوسانگر هماهنگ مزدوج ، تحت نیروی کنترل شده هارمونیک ، پدیده شناسی مشاهده شده در را دوباره تولید می کنیم. همچنین در این فصل یک آزمایش ساده با دو مدار الکترومغناطیسی مزدوج خطی که می تواند در یک آزمایشگاه مقطع کارشناسی نیز ترتیب داده شود را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
یک محیط ( اپتیکی ) در نظر بگیرید که یک پرتو نور با فرکانس مشخص را شدیداً جذب کند.یک منبع نور ثانویه با فرکانسی که آن هم بتواند توسط محیط جذب شود، به آن اضافه کنید در این حالت محیط اپتیکی به پرتو نور اول شفاف می شود. این پدیده شگفت انگیز را شفافیت القا شده الکترومغناطیسی یا می نامند که معمولاً در بخار اتم های سه ترازی پدیدار می شود. منبع های نور در این پدیده، لیزر هایی هستند که دو گذار مختلف با یک تراز مشترک را تحریک می کنند. اکثر محققین و نویسندگان، این اثر را به تداخل کوانتومی در محیط شامل دو مسیر غیر قابل تشخیص منجر شده به یک حالت مشترک نسبت می دهند.علاوه بر شفافیت القا شده الکترومغناطیسی ، ویژگی های پراکندگی محیط نیز به طور چشمگیری تعیین شده است. اخیراً با کاهش چشمگیر سرعت گروهی پالس نوری تا 17 و توقف پالس نوری در یک محیط اتمی نشان داده شده است. ما در این فصل یک مشابه کلاسیکی از شفافیت القا شده الکترومغناطیسی را ایجاد کرده و یک آزمایش ساده را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اثر رامان تشدیدی تحریکی به طور کلاسیکی در یک سیستم دارای سه پاندول متصل، توسط هامر و پرنتیس مدل سازی شده است[12]. بیشتر جنبه های شفافیت القا شده الکترومغناطیسی از قبل در اثر گذار بی درروی تحریکی رامان وجود داشت اما و ویژگی های پراکندگی مشاهده نشده بود. مدل ما فقط شامل دو نوسانگر هماهنگ با اتصال خطی است. مزیت یک چنین آزمایش کلاسیکی ساده، امکان توسعه درک فیزیکی پدیده های همدوسی و شفافیت القا شده در سیستم های اتمی است.
4-1 مدل نظری
ما توجه خود را روی تحریک در محیط های مرکب از اتم های سه ترازی با پیکربندی دارای اندرکنش با دو میدان لیزری متمرکز خواهیم کرد. حالت های کوانتومی و ، دو حالت پایه ای اتم را نشان می دهند و حالت تراز اتمی برانگیخته است. ( به شکل 4-1 نگاه کنید ).

مطلب مرتبط :   ایقاع

شکل 4-1 دیاگرام انرژی اندرکنش یک اتم سه ترازی نوع با دو پرتو لیزری
متصل کننده دو حالت پایه به یک حالت اتمی برانگیخته مشترک.
میدان لیزری که گذار اتمی بین حالت های و را تحریک می کند ، لیزر پمپی بوده و لیزری که گذار بین حالت های و را برانگیخته می کند، لیزر پروب است.
یک آزمایش نوعی، شامل بررسی دقیق فرکانس لیزر پروب و اندازه گیری چگالی انتقالی آن است. در غیاب لیزر پمپی، یک پروفایل تشدیدی جذب استاندارد مشاهده می شود. تحت شرایط مشخص، افزودن لیزر پمپی از جذب در یک قسمت باریک پروفایل تشدید، ممانعت کرده و چگالی انتقال یافته به عنوان تابعی از فرکانس پروب دارای یک پیک باریک از شفافیت القا شده می باشد.در این حالت در واقع لیزر پمپ تا حدی بسته به شدت اعمال شده جذب را از بین برده و گفته می شود که محیط به پرتو اول یا پرتو پروب شفاف شده است.
فرکانس