وقتی جریان معرفی شود، توان به عنوان تابعی از فرکانس ولتاژ اعمال شده به هنگام بسته شدن سویچ در شکل4-8، با
(4-25)
داده می شود.
که در آن
(4-26)
(4-27)
و دامنه ولتاژ اعمالی است. از طرف دیگر، وقتی کلید باز است توان به صورت
(4-28)
خواهد بود.
برای اندازه گیری توان چند روش وجود دارد. ما می خواهیم جریان را از طریق القاگر اندازه بگیریم که دارای وابستگی فرکانسی یکسانی همچون می باشد. در واقع ما افت ولتاژ در طول القاگر را اندازه گرفته و آن را برای یافتن یک ولتاژ متناسب با جریان شارشی در القا گر ادغام می کنیم. این ولتاژ یک سیگنال نوسانی در فرکانس است.برای ما دامنه این سیگنال مهم است. در شکل4-7 دامنه های اندازه گیری شده متناظر با چهار مقدار خازن اتصالی را نشان داده ایم. برای هر مقدار با کلید باز و یا کلید بسته یک اندازه گیری وجود خواهد داشت.در جدول 1خصوصیات مؤلفه های بکار رفته در آزمایش ارائه شده است.
با توجه به شکل4-8 ، در موقعیت کلید باز ( بدون پمپاژ) ما یک اتصال ماکزیمم الکتریکی از منبع ولتاژ به مدار تشدیدی در فرکانس تشدیدی ( انحراف صفر ) را داریم. وقتی کلید بسته است، به عبارتی وقتی مدار پمپی ( نیروی پمپی ) روی مدار تشدیدی عمل می کند جذب توان الکتریکی منبع ولتاژ در انحراف صفر متوقف می شود. این حقیقت متناظر با شرط شفافیت بوده و زمانی که مقدار خازن اتصالی کاهش می یابد، با افزایش فرکانس رابی میدان پمپی در شفافیت القا شده الکترومغناطیسی در سیستم های اتمی متناظر است.
فرکانس
دامنه ولتاژ
دامنه ولتاژ
شکل 4-10 توان انتقال یافته به مدار به عنوان تابعی از فرکانس برای
مقادیر مختلف خازن اتصالی . مقادیر عبارتند از : (a). با فرکانس تشدید
(b ) . (c) . (d). مربع های باز متناظر با اندازه های گرفته شده با حالت کلید باز می باشد.
در اینجا همانند آزمایش های اپتیکی اتم ها، شفافیت مشاهده شده را می توان به عنوان یک تداخل ویرانگر تعبیر کرد. در این مورد تداخل بین توان داده شده توسط منبع ولتاژ مدار تشدیدی و توان انتقال یافته به همان میدان از نوسانگر دیگر نیروی پمپی است. همان طور که در بخش4-2 توضیح دادیم ، آن را می توان به عنوان یک تداخل بین دو مسیر ممکن متناظر با مدهای نرمال نوسانگر های متصل در نظر گرفت. برای حداقل مقدار به کار رفته در آزمایش ما، دو نقطه اوج جذب را می بینیم که مشابه کلاسیکی اثر آتلر – تاونز بوده و با شکاف این مد های نرمال متناظر است.
ما همچنین باید به این نکته اشاره کنیم که کوچکترین مقدار اتصالی که استفاده کرده ایم آن طور که از مقدار انتظار می رود به پیک شفافیت باریک نامحدود منجر نمی شود. این رفتار احتمالاً به خاطر وجود مقاومت های درونی متوالی اجزای الکتریکی مورد استفاده است.
خط های ممتد نشان داده شده در شکل4-10 ، نتایج نظری به دست آمده از معادله (4-25 ) یا (4-28) نشان می دهند. از این منحنی ها انتظار نمی رود که دقیقاً با داده های تجربی متناسب باشند چرا که اندازه گیری های ما تحت تأثیر واکنش فرکانسی به کار رفته برای اشتقاق ولتاژ متناسب با جریان القاگر قرار دارند.
ما نشان داده ایم که شفافیت القا شده الکترومغناطیسی را می توان با یک سیستم کاملاً کلاسیکی مدل سازی کرد. نتایج ما نتایج هامر و پرنتیس را به پدیده های شکل توسعه می دهند که به جای سه نوسانگر از دو نوسانگر متصل استفاده می کنند. همچنین رفتار پاسخ پراکندگی نوسانگر کلاسیکی مورد استفاده در مدل سازی اتم سه ترازی را بررسی کردیم. ما با مدارهای مزدوج و سیگنال های مانند مشاهده شده و مشابه کلاسیکی آتلر- تاونز به عنوان تابعی از اتصال بین دو مدار ، یک آزمایش کلاسیکی را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
فصل 5
تله اندازی جمعیت همدوس و شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی
یک اتم پنج ترازی نوع