شکل 4-7 نمودار ضرایب جذب و پراکندگی نرمال مربوط به (در حالت کوانتومی ).
4-3 پدیده های مانند در مدار های مزدوج الکترومغناطیسی
یک آزمایش برای مشاهده پیش بینی های بخش قبلی گرچه امکان پذیر است، اما سرراست نیست. با توجه به آن، ما از تشابه بین نوسانگر های مکانیکی و مدار های الکتریکی در اجرای یک آزمایش ساده استفاده می کنیم. مشابه الکتریکی سیستم شکل4-3، مدار نشان داده شده در شکل 4-8 است که در آن شبکه مداری شامل القاگر و خازن های و نوسانگر پمپی را القا می کند و مقاومت افت های مرتبط با آن نوسانگر را تعیین می کند. اتم با استفاده از مدار تشدیدی تشکیل یافته توسط القاگر و خازن های و مدل سازی شده است. مقاومت ، نشان دهنده افت تابشی ذاتی از تراز برانگیخته است. خازن که متعلق به هر دو شبکه مداری است، اتصال بین اتم و میدان پمپی را مدل سازی کرده و فرکانس رابی مرتبط با گذار پمپی را تعیین می کند. در این مورد، میدان پروب توسط منبع ولتاژ قابل تنظیم فرکانسی القا می شود.
شبکه مدار مورد استفاده برای مدل سازی اتم تنها یک فرکانس تشدیدی دارد که انرژی تراز اتمی برانگیخته را بیان می کند.یعنی زمانی که نیروی هماهنگ اعمالی مبتنی بر تشدید باشد، احتمال برانگیختگی این مدار به حداکثر خواهد رسید.چون در این مورد ما دو مسیر ممکن جهت انجام این برانگیختگی داریم، مشابه یک اتم سه ترازی گونه را بررسی می کنیم. به عبارت دیگر، نوسانگر متناظر با مشابه اتمی می تواند با ولتاژ اعمالی یا با اتصال به نوسانگر پمپی مستقیماً برانگیخته شود.
شکل 4-8 مدار الکتریکی به کار رفته برای بررسی شفافیت القا شده
در اینجا دوباره شفافیت القا شده با تحلیل وابستگی فرکانسی توان انتقال یافته از منبع ولتاژ به مدار تشدیدی بررسی شده است.رابطه بین توان انتقال یافته و ولتاژ به صورت زیر است:
(4-19)
که در آن و به ترتیب مبین نمایش های مختلط و هستند و خازن معادل ترکیب متوالی دو خازن و است.
(4-20)
مدار الکتریکی شکل 4-9 را که شامل القاگر ، مقاومت و خازن می باشد را در نظر بگیرید.

مطلب مرتبط :   خشک کردن و پایداری

شکل 4-9 مدار ساده الکتریکی
اگر منبع ولتاژ وابسته فرکانسی به مدار اعمال شود، معادله حرکت سیستم به صورت
(4-21)
(4-22)
در رابطه فوق، میزان افت بار در مدار و است.
اگر ما و ( در مدل مکانیکی ) انتخاب کنیم و معادلاتی رابا استفاده از روابط قبلی برای جریان های و نشان داده شده در شکل (4-8) بنویسیم، سیستم معادلات دیفرانسیلی مزدوج زیر را برای بارهای الکتریکی و می یابیم:
(4-23)
(4-24)
در اینجا ( خازن معادل داده شده توسط ترکیب متوالی خازن های و است ) واست .این معادلات با استفاده از تناظر های نشان داده شده در جدول2 و با معادله(1) منطبق هستند.بنابراین هر دو مدل یکسانی را برای شفافیت القا شده توصیف می کنند.
جدول1 . تناظر بین پارامترهای الکتریکی و مکانیکی آزمایش مشابه کلاسیکی پدیده مدل الکتریکی
مدل مکانیکی