در شکل 4-5 قسمت حقیقیبرای شش مقدار فرکانس اتصال بیان شده در واحد های فرکانسی نشان داده شده است. این منحنی ها با استفاده از مقادیر و به دست آمده اند که همه عبارات در واحد های فرکانسی یکسان بیان شده اند. دامنه برابر با نیرو برای واحد جرم است.
توان پروب جذب شده
ح
ث
ت
پ
ب
الف

شکل 4-5 وابستگی فرکانس جذب انرژی پروب توسط ذره 1.
مقادیر برای قسمت الف. ب. پ. ت. ث. ح. در واحد های فرکانس هستند.
برای ، یک پروفایل جذب نوعی همراه با جذب توان پروب ماکسیمم به ازای داریم که در آن انحراف بین فرکانس های نوسانگر و پروب است. اگر را به افزایش دهیم، شیب آشکار باریکی را در پروفایل جذب مشاهده خواهیم کرد. جذب صفر در فرکانس مرکز پروفایل نتیجه تداخل ویرانگر بین حالت های نرمال نوسانی سیستم است.
افزایش بیشتر فرکانس اتصالی به ظهور دو پیک در پروفایل جذب توان پروب منجر می شود که به وضوح برای ، در سیستم های اتمی این اثر را دو گانگی آتلر- تاونز می نامند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که میزان اتلاف مرتبط با کاهش انرژی نوسانگر پمپی باید بسیار کوچکتر از باشد تا نوسان ذره 1 را به طور همدوس تحریک کند. به عبارت دیگر با افزودن نوسانگر پمپی نباید افزایش قابل ملاحظه ای از اتلاف در سیستم وجود داشته باشد. برای مورد شرط قابل مقایسه با این است که میزان انتقال جمعیت از حالت پایه به حالت ناچیز باشد. در هردو موقعیت تجاوز از این شرط مشاهده شفافیت القا شده الکترومغناطیسی را تیره می سازد.
نتیجه مهم دیگر به دست آمده توسط این مدل کلاسیکی، بررسی پراکندگی نوسانگر جرمی مورد استفاده برای تحریک اتم است.در شکل واکنش پراکندگی را برای طراحی کرده ایم. این مقدار با موقعیتی که شفافیت القا شده آشکار تر بوده متناظر است و با توجه به آنچه در شکل دیده می شود پراکندگی مشاهده شده در فاصله فرکانسی که شفافیت القا شده در آن رخ می دهد نرمال بوده و یک شیب بسیار شدیدی دارد. این نتیجه با نتیجه گزارش شده در تشخیص تجربی شفافیت القا شده الکترومغناطیسی مطابقت دارد. همچنین یادآوری این نکته حائز اهمیت است که این پراکندگی نرمال بسیار شدید مسئول انتشار آهسته نور اخیراً مشاهده شده و فریز یک پالس نوری در یک رسانه اتمی است. بنابراین بایستی امکان مشاهده چنین اثرات پراکندگی با ملاحظه جذب در یک محیط متشکل از یک سری” مشابه های اتمی” مکانیکی وجود دشته باشد.
مدل نظری ما تنها مدل کلاسیکی نیست که پدیده های مانند را تحریک می کند. همان طور که قبلاً ذکر شد ، در مدل ما میدان پمپی با یک نوسانگر هماهنگ جایگزین شده است که یک توصیف مکانیک کوانتومی، میدان را برانگیخته می کند. در اکثر توصیفات نظری در رسانه های اتمی، میدان های پمپی و پروب کلاسیکی هستند. بنابراین مشابه کلاسیکی این توصیف فقط شامل یک نوسانگر خواهد بود. ( یک ذره با جرم ). در مدل اخیر، مشخص می شود که از تداخل ویرانگر بین نیرو های نوسانی تحریک کننده حرکت ذره ناشی می شود.
توان پروب جذب
انحراف در واحد فرکانس

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسط نرم افزار و سرمایه گذاری

پراکندگی
شکل 4-6 واکنش های الف. پراکندگی ب. جذبی ب توان پروب انتقال یافته به ذره 1
برای در یکای فرکانس.
جذب
پراکندگی