در هر دو، تله اندازی جمعیت همدوس و حالت های تاریک اساس لازم برای انتقال جمعیت هستند.
در هر دو پدیده، انتقال جمعیت و حالت های تشدید دو فوتونی مطرح است.
پالس لیزری پمپ در هردو به گذار های اتمی اعمال می شود.
دو تفاوت عمده میان استیرپ و شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی وجود دارد : در استیرپ میدان لیزری استوکس در ابتدا اعمال می شود حال آن که در ابتدا پالس لیزری پروب برای تحریک گذار اتمی به کار برده می شود. تفاوت اساسی این است که در فرآیند استیرپ گسیل خود به خودی از تراز برانگیخته وجود ندارد اما در شفافیت القا شده به واسطه گسیل خود به خودی از تراز حالت جمعیت دار می شود. البته هیچ فرآیند جذبی از حالت به تراز جهت جمعیت دار کردن آن وجود ندارد.
3-4 با معادلات برداری بلوخ
در تحلیل پدیده ، دو روش در نظر گرفته می شود. یکی روش اختلالی و دیگری روش برداری بلوخ. با هر جوابی توان پذیرفتاری های محیط را به دست آورد. اما با توجه به اینکه راه حل اختلالی برای انحرافات تک فوتونی بزرگ و میدان های پمپی نسبتاً بزرگ نقض می شود، ودر یکی از میدان ها بزرگ است، از این رو اکثراً روش برداری بلوخ مورد بررسی قرار می گیرد. این روش نسبت به روش اختلالی چندین مزیت دارد. اولاً راه حل برداری بلوخ هیچ فرضی درباره ی قوی بودن نسبی میدان های جفت کننده و پمپی ندارد. ثانیاً ، برای نامیزانی فرکانسی تک فوتونی بزرگ مقدار آن دقیق تر است.
شکل3-3 طرح یک اتم سه ترازی گونه با یک میدان جفت کننده قوی پمپ
و یک میدان ضعیف پروب .دو میدان دارای فرکانس زاویه ای و فرکانس رابی
میدان پروب یک انحراف از تشدید و میدان پمپ انحراف از تشدید دارد. هر تراز
دارای یک خط پهنای است.
یک سیستم سه ترازی ایده آل را که در بالا نشان داده شده است، در نظر بگیرید. همان طور که قبلاً برای یک سیستم اتمی دو ترازی ایده آل، هامیلتونی را تعریف کردیم، در اینجا نیز برای سیستم سه ترازی یک هامیلتونی به صورت زیر را در نظر می گیریم:
(3- 8)
اندرکنش های اتم ها با میدان های لیزری پروب و پمپ با معادلات
(3-9)
(3-10)
بیان می شوند، که در آن گشتاور دو قطبی اتمی است. و به ترتیب مبین میدان های لیزری پروب و پمپ اعمالی هستند.
قبل از محاسبه جملات اختلالی و ، ابتدا تقریب موج چرخان بیان می کنیم.
برای یک گذار بین حالت های و گشتاور دو قطبی با رابطه
(3-11)
داده می شود. در رابطه فوق عملگر بالابرنده است و با عمل روی حالت اتم را به حالت می برد. به عبارتی گذار جمعیت به تراز بالاتر خواهد بود. عملگر پایین برنده است و با عمل روی حالت ، اتم را به حالت پایین تر می برد.
(3-12)
اندرکنش اتم با میدان لیزری پروب را می توان برحسب عملگر های بالا و پایین برنده نوشت:
(3-13)
که در آن از جملات زیر استفاده کرده ایم: