آموزان گروه آزمایش و کنترل پس از حذف تاثیر پیش آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
جدول4-15 میانگین و انحراف معیار میزان فقدان کنترل پیامد دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون… . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
جدول4- 16 میانگین و انحراف معیار میزان فقدان کنترل پیامد دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

د
جدول4-17 بررسی تفاوت نمرات پس آزمون انگیزش دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل پس از حذف تاثیر پیش آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
جدول 4-18 میانگین و انحراف معیار میزان انگیزش دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
جدول 4-19 میانگین و انحراف معیار میزان انگیزش دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

ه

1-1 مقدمه
انسان عصر حاضر بخش عمده ای از زندگی خویش را به عنوان یادگیرنده در مراکزآموزشی و تحصیلی سپری می کند و این موجب صرف مبالغ عظیمی در زمینه های آموزش و پرورش می شود.بدیهی است که شناسایی عوامل مؤثردریادگیری و راه های بهبود آن همواره از دغدغه های متخصصین تعلیم و تربیت بوده است.علاوه بر این متخصصین در جستجوی راه هایی هستندکه به کمک آن نه تنها دانش آموزان مطالب ارائه شده رادرآموزشگاه بفهمند،بلکه در امور تحصیلی خودانگیخته، فعال و علاقمند باشند و پیشرفت تحصیلی قابل توجهی کسب نمایند(قاسمی،1380).
برای برآورده ساختن نیاز های آموزشی یک جامعه پویا ودرحال تحول،بایددر برنامه ریزی ها به طور مداوم تلاش هایی برای تحقق و تدوین یک سیستم آموزشی مؤثر در نظام آموزش و پرورش منظور شود.برای گسترش تاثیر تکلیف شب و تدوین مطالب ومواد سودمند برای آموزش باید در زمینه هایی که بحران به حساب می آیند،به تحقیق و مطالعه پرداخته شود(سیف،1386).
امروزه درآموزش و پرورش کشورما و بسیاری ازکشورهای دیگر موضوع تکلیف شب یکی از موضوعات بحث برانگیز تعلیم و تربیت به شمار می آید.
تکلیف تمرینی ابزاری است که فرصت ها و فعالیت های خارج از مدرسه را برای رسیدن به اهداف برنامه درسی به طور مؤثر و آگاهانه به خدمت می گیرد.
انجام تکالیف به روش حل تمرین،موجب تثبیت و تعمیق آنها می شود،حس استقلال تقویت شده و موجب علاقمندی به علم مطالعه در فراگیر می شود.فراگیرهنگام انجام تمرین به این باور می رسد که یادگیری درخارج از کلاس و مدرسه نیزامکان پذیرخواهد بود. همچنین دانش آموزان ضعیف بااستفاده از این فرصت می توانند خودرابا سایرین هم سطح کنند(قورچیان ،1371).
مسئله تکلیف شب همواره برای دانش آموزان،معلمان و اولیای مدرسه مطرح بوده و به عنوان یک حلقه ارتباطی بین خانه و مدرسه نقش خاصی ایفامی کند و می تواند به عنوان وسیله ای جهت ارتباط بین والدین،دانش آموزان و معلم به کار گرفته شود.
خانواده،مدرسه و جامعه سه رکن اصلی و مهم در آموزش و یادگیری افراد به ویژه دانش آموزان را شامل می شوند. امروزه به مقوله خانواده و جامعه در یادگیری توجه می شود. در این راستا تکالیف دانش آموزان ضمن دارا بودن سایر نقش ها،نقش ارتباطی بین مدرسه،جامعه و خانواده را نیز ایفا و مطالب آموخته شده درمدرسه را به کار بست های عملی در بیرون از مدرسه تبدیل می کند(قزوینی،1370).
در چند دهه اخیر در دنیا هیچ موضوعی به اندازه تکلیف شب مورد توجه محققان قرار نگرفته و هدف نهایی آن ها بهبودوضعیت ارائه تکلیف در فرایند تعلیم و تربیت است. چرا کودکان هم چنان از انجام دادن تکالیف گریزان اند؟چه راهبرد هایی برای بهبود و شرایط انجام دادن تکالیف درسی مؤثر واقع می شود ؟ چه ویژگی هایی بایددردانش آموزان باشد تا آن ها بدون هیچ مشکلی تکلیف را انجام بدهند و تمرین کنند(بازرگان،1379).
تحقیق حاضر سعی دارد برپایه مبنای نظری و عملی،ارائه تکلیف به روش حل تمرین که یکی از روش های رایج در آموزش و پرورش کشورمان است ،رابیازماید،وتاثیرآن رابر عملکرد تحصیلی دانش آموزان بسنجد ، و در حد امکان نقش ارائه تکلیف به روش حل تمرین را در بهبود امر آموزش روشن تر سازد .
1-2 بیان مساله
مشکلی که دربیشترمدارس کشور ما وجوددارد،این است که دانش آموزان به مطالعه اطلاعات محتوای کتاب ها اکتفا می کنند،این در حالی که دانش آموزان باید فرصتی برای رشد خلاقیت و دست یابی به همان امکاناتی که هستی به او عطا کرده است را داشته باشد.بدون شک تکلیف شب فرصتی برای تمرین و ایجاد یاد گیری است و به منزلهً پنجره ای است که از طریق آن والدین زندگی روزمره تحصیلی و علمی فرزندان شان را در مدارس تماشا بکنند(گروه آموزشی مدیران،1386).
انجام تکلیف به روش حل تمرین باعث می شود مطالبی که ازقبل یاد گرفته شده ، تقویت شده و در زندگی واقعی فرد در بیرون از مدرسه تأثیرات فراوان داشته باشد،تکالیفی که به دانش آموزان ارائه می شود باید متنوع،معنادار و هدف دار باشد و به گونه ای ارائه شود تا ذهن دانش آموزان رادرابعادگوناگون به فعالیت وادارکند و همین باعث می شودکه دانش آموز احساس نکند که کاری عبث و بیهوده انجام می دهد (شعبانی،1380).
تکالیف شب که با کیفیت خوب به دانش اموزان ارائه می شود،باعث افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان شده و آن ها می توانند در تکالیف بعدی که به آن ها ارائه می شود،موفق بشوند و ویژگی های ورودی عاطفی ورفتار های ورودی شناختی را برای تکلیف بعدی تغییردهد،که دراین صورت دانش آموزان احساس اطمینان به توانایی خود به منظورازعهده برآمدن مقتضیات تحصیلی و فعالیت های آموزشی دست پیدامی کنند(سیف،1386).
یکی از عواملی که باعث رضایت خاطر دانش آموزان در انجام تکلیف تمرینی مِی شود،انجام فعالیت یادگیری آن ها و استفاده مناسب از زمان برای انجام تکلیف آموزشی و کسب موفقیت است.وقتی که دانش آموز نقش انجام تکلیف شب را بر عهده میگیرد و آن را با موفقیت انجام می دهد،رضایت و امنیت لازم رابه دست می آورد و می تواند فعالیت های آموزشی را سازماندهی کند( ملکی،1384).
انجام تکلیف به روش حل تمرین فرصتی برای انجام دادن مهارتهای کسب شده و بکار گیری آموخته های جدید توسط دانش آموزان می باشد،این روش در تثبیت یادگیری،رفع نقاط ضعف درسی دانش آموزان،افزایش سرعت عمل در یادآوری مطالب ، تقویت حضور ذهن و ایجاد شرایط مناسب بین پیش دانسته ها و آموخته های جدید موثر است (نجاریان،1370).
مدرسه بایدکودکان را یاری رساند تا هم به رشداجتماعی برسند و در آینده بتوانند زندگی سعادتمندانه ای داشته باشند و هم شایستگی هایی به دست آورند که آن هارابه زندگی رضایتبخشی هدایت کند و به استقلال و رشد شخصیت برساند،تا بتوانند فعالانه در ساختن زندگی خاص خویش نقش خودرا ایفا نماید(نظری نژاد،1385).
آن نوع تکلیفی کارآمد است که براساس علاقه،توانمندی و شرایط فردی و هوشی دانش آموز باشد ، .همچنین بایدابعادگفتاری،احساسی،ادراکی،انگیزشی،تحصیلی،تجسمی وحسی – حرکتی را مورد تأکید قرار دهد.
برای علاقمند کردن دانش آموزان به درس و ایجاد آمادگی ذهنی و به ویژه به منظور تعمیق یادگیری،بهتراست درخارج ازساعات مدرسه،فعالیت هایی برای دانش آموزان درنظرگرفته شود(سعادت آبادی،1383).
پس ازاجرای ارائه تکلیف به روش حل تمرین به دانش آموزانی که از این روش استفاده کرده اند،انتظار می رود بتوانند درانجام فعالیت یادگیری بعداز مدرسه به طور مستقل عمل کنند،تنهابه مطالعه محتوای کتاب اکتفانکنند،یادسپاری، یادآوری برای آنان تسهیل بشود واز تداخل اطلاعات پیش گستر و پس گستر جلوگیری کنند،حتی دانش آموز می تواند در آینده به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای دیگر دانش آموزان باشد .
ازآنجاکه عملکرد تحصیلی موفقیت آمیزانسان را در مسیرکارآمدی قرار می دهد و باتوجه به این ، هدف هر نظام آموزشی افزایش سطح توانایی دانش آموزان است ،که شاخص تحقق یا عدم تحقق آن عملکرد تحصیلی یادگیرندگان است.این تحقیق به دنبال این مهم بوده است که مقوله ارائه تکلیف به روش حل تمرین را برعملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی بسنجد و درواقع مشخص سازد آیا روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد یا خیر ؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی ازمسائل مهم برنامه های آموزشی کشورهای مختلف به خصوص کشور ما ، بررسی تاثیر تکلیف شب بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد ، که در طول سال تحصیلی به صور مختلف به دا نش آموزان ارائه می شود. شناخت اهداف و انواع تکلیف شب یکی از مهمترین وظایف برنامه های آموزش و پرورش می باشد. جریان تعلیم و تربیت در کشور ما به نوبه خود از این مهم مستثنی نیست ، لذا با توجه به اهمیت و ضرورت این امراقدام به انجام پژوهش های علمی دراین زمینه بیش از پیش ضروری می باشد ( بازرگان ،1377) .
در کشور هایی مانند کشور ما که به علت رشد سریع جمعیت در نتیجه کلاس های پر تراکم ، کمبود معلمان، محدود بودن ساعات آموزشی و … باعث شده که یادگیری دروس در کلاس به طور شایسته انجام نپذیرد و لذا شرایط آموزش و پرورش مورد انتظار به دلیل مشکلات فوق نمی تواند فراهم باشد ، لازم است دانش آموزان آنچه راکه درمدرسه آموخته اند در خانه تمرین وتکرار کنند ( افروز ،1378) .
هدف اصلی برنامه های بعد از مدرسه که به صورت حل تمرین به دانش آموزان ارائه می شود، حفظ امنیت کودک در ساعات بعد از تعطیلی مدارس به منظورجلوگیری ازبروزاحساس ترس و نگرانی در اثر تنهایی و حفظ سلامت جسمانی و روانی آنان است . این برنامه ها فرصتی برای آن هاست تا تکالیف درسی را تمرین و تکرار کنند ، همچنین در این برنامه ها کمک و نظارت برنحوه انجام تکالیف شب، رفعمشکلات درسی و همچنین برنامه های غیر درسی از اهمیت بسیاری برخوردار است (شوارتز ،1375).
بخش عمده یادگیری باید در مدرسه انجام گیرد و فعالیت های خارج از مدرسه (حل تمرین) باید مکمل یادگیری و فعالیت های مدرسه باشد.درشرایطی،توضیحاتی که درکلاس داده می شود برای یادگیری بعضی از دانش آموزان کفایت می کند ، امابرای بعضی دیگر ممکن است چنین نباشد ، لذا به تمرین بیشتری نیاز پیدا می کنند.در این صورت می توان با تعیین تکالیفی مناسب با نیاز هر دانش آموز او را در این امر یاری کرد ( سیف ، 1386).
جان دیویی (1365) می گوید :« آموزش و پرورش البته امر مهمی است ولی مهمترازآن زندگی کردن است » . بنابراین هدف آموزش و پرورش در مرحلهً اول باید بهبود وضع زندگی باشد و مشق شب هم باید با زندگی کودک متناسب باشد ( شعاری ن‍‍ژاد ، 1387) .
ژان پیاژه (1365)می گوید:« تصورات واعمال منطقی ذهن و به طور کلی هوش آدمی زاییده اعمالی است که شخصاُ انجام می دهد . هرچه میزان فعالیت های بعد از کلاس دانش آموزان بهتر باشد ،تصور حاصل درذهن دقیقتر و صریحتر خواهد بود ( شکوهی ، 1381 ) .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دکتر هوشیار (1331) می گوید :« دانستن تنها در زندگی کافی نیست و توانستن و به کار بستن نیز لازم است ، حتی دانستن تنها ضامن توانستن نیز نیست . میل و رغبت به خود کاری در اطفال بسیار مهم و با ارزش است و همچنین نوع رغبت ها و علاقه به تمرینات شخصی است که در مواقع غیر عادی و غیر مترقب زندگی شخصی به کار می آید ( شکوهی ، 1381 ) .
یادگیری فرایندی است که برای آن که اتفاق بیفتد نیازبه زمان و تکرار و تمرین دارد و تکلیف شب این امر را میسرساخته ومارا به اهداف برنامه درسی می رساند همچنین تکلیف شب مهارت هایی راایجاد می کندکه بچه ها برای مبارزه با مشکلات زندگی به آنها نیاز دارند. تکلیف شب از جمله مسائل آموزشی است که به علت درگیری والدین ، دانش آموزان ومعلمان با آن دارای اهمیت و حساسیت ویژه ای است به طوری که عدم انجام آن توسط بعضی از دانش آموزان مشکلات عمده ای را برای والدین و آموزگاران دوره ابتدایی فراهم ساخته و باعث ایجاداختلال در امر آموزش و فرایند یادگیری این دسته از دانش آموزان گشته است . یادگیری مطالب درسی تنها دریافت اطلاعات در مدرسه و تمرین و تکرار آن ها در خانه نیست ، بلکه شامل یک سلسله فعالیت های مختلفی است که کودک باید در مورد آن اطلاعات انجام دهد ، تا بتواند آن ها را در ذهن خود جایگزین نماید (رشد،1371) .
دانش آموزان باانجام تکلیف به روش حل تمرین به این نکته پی می برند ، که یادگیری تنها به مدرسه ختم نمی شود و آن ها می توانند، به طور مستقل در خانه به تمرین دروس بپردازند . دانش آموزان در موقع حل تمرین ،نسبت به یادگیری آموزشگاهی نگرش مثبتی پیدا می کنند ، و هم چنین رضایت خاطر نسبت به زندگی و انگیزه تحصیلی کسب می کنند .
چنین پژوهش هایی ضمن آگاه ساختن معلمان از احتیاجات و نیاز های کلاس خود او را از نظرات و پیشنهاد ها و انتقاد های دانش آموزان در ارتباط باتکلیف شب آگاه ساخته، آن گاه با شناختی که از تکلیف شب کسب می کند ، تکالیفی متفاوت و با توجه به توانایی ها و تفاوت های فردی دانش آموزان ارائه می دهدوبدین وسیله ضمن ایجادانگیزه در کاربرد روش حل تمرین توسط دانش آموزان ، اهمیت ویژه ای برخوردار است .
1-4 اهداف تحقیق
1-4 -1 هدف کلی
بررسی تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایهً پنجم دوره ابتدایی .
1 – 4 – 2 اهداف ویژه

– تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر خودکارآمدی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .
-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین برتاثیرات هیجانی دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .
-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین دربرنامه ریزی فعالیت های دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .
-تعیین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر فقدان کنترل پیامد دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی .
– تعین تأثیر ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر انگیزش دانش آموزان پایه پنجم دوره ابتدایی.
1 – 5 فرضیات تحقیق
– ارائه تکلیف به روش حل تمرین برعملکردتحصیلی دانشآموزان تأثیر دارد .
-ارائه تکلیف به روش حل تمرین برخودکارآمدی دانش آموزان تأثیر دارد .
-ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر تأثیرات هیجانی دانش آموزان تأثیر دارد .
-ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر برنامه ریزی فعالیت های دانش آموزان تأثیر دارد .
-ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر فقدان کنترل پیامد دانش آموزان تأثیر دارد .
-ارائه تکلیف به روش حل تمرین ب