آزمایشات نشان داده اند در صورت استفاده از R = CO2Et باشد سرعت و راندمان پایین خواهد بود که احتمالا به علت واکنش پذیری پایین اتیلسیانواستات است .
سریک نیترات آمونیوم (CAN) ترکیب غیر آلی با فرمول NH4)2Ce (NO3)6) محلول در آب؛نمک سریم به طور گسترده ای به عنوان یک عامل اکسید کننده در ترکیبات آلی و به عنوان یک اکسیدکننده استاندارد در تجزیه و تحلیل کمی استفاده می شود. به عنوان یک اکسیدان برای بسیاری از گروه های عملکردی (الکل ها، فنل ها،واسترها)و همچنین پیوند C-H، به ویژه آنهایی که بنزیلی است. مقدار کاتالیزوری از CAN آبی برای سنتز مشتقات کینوکسالین بکار میرود CAN، همچنین در تولید photomasks و صفحه نمایش کریستال مایع استفاده میشود. تحقیقات دارویی از این نوع از ترکیبات گزارش شده است، از جمله به حلقه قوی کیناز وابسته به (CDK1) ، مهار کننده ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) ، معکوس مهار کننده های ترانس کریپتاز، آنتاگونیست CCR1، مهار کننده پروتئین کیناز و مهار کننده های تخریب CGMP، همراه با مطالعات چند روش اکتیو کشنده گیاهان و قارچ ، برای سنتز پیریدین و پیرازول در 20 سال گذشته با توجه به ساختارهای مختلف خود گزارش شده است ( شکل 1-27).
.( شکل 1-27)
مکانیسم واکنش فوق به شرح زیر می باشد (شکل 1-28).
(شکل 1-28)
ترکیب اسپیرواکسو ایندول گزارش شده در 2013 توسط محمدی و همکاران از سنتز تک ظرفی سه جزئی ، 1و3 دی کتون حلقوی و بتا آمینو نفتالن در حلال آب و مقدار کاتالیزوری از پارا تولوئن سولفونیکاسید حاصل شده است (شکل1-29).51
(شکل 1-29)
1-12) سنتز ترکیبات اسپیرو از ماده اولیه غیر از ایزاتین
در سنتز ترکیبات اسپیرو میتوان به جای ایزاتین از نین هیدرین و آسنفتیلن-1،2-دی اون استفاده کرد(شکل 1-30و شکل 1-31 ).52
(شکل 1-30)
(شکل 1-31)
1-13) سنتز ترکیبات دو اسپیرو از ایزاتین ها
سنتز جدید ترکیبات دو اسپیرو روش جدیدی است که با حلقهزایی ترکیبات 1و3 دو قطبی از آزومتین (که با کربوکسیل زدایی از تترا هیدروایزو کینولین-3-کربوکسیلیک اسید تولید می شود) و ایزاتین و 1و3 دو قطبی غیر معمول مثل 3- آریلیدین-4-کرومنون و 3-آریلیدن-4-فاوانون به دست میآیند (شکل1-32). 53
(شکل 1-32)
همچنین میتوان از مورفولین و 2-آریل-دن تترا هیدرو-1-نفتالنون و سارکوزین در واکنش های فوق استفاده کرد55-54
(شکل 1-33)
(واکنش 1-34)
1-14) هدف
هدف از این کار پژوهشی ابتدا سنتز پیش ماده 5,5,4-تری متیل – 5,4-دی هیدرو پیرولو ]1,2,3 -hi [ ایندول-1,2-دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده و استفاده از آن در سنتز تکظرفی سه جزئی مشتقاتی از ترکیبات اسپیرو با استفاده از بتا دی کتون ها، در حضور کاتالیزور هگزامتیلن تترآمین (HMTA) و حلال آب، همچنین استفاده از آن پیش ماده در سنتز تک ظرفی سه جزئی اسپیرو با استفاده از بتا دی کتون ها ، در حضور کاتالیزور پارا تولوئن سولفونیک اسید (P-TSA) و حلال آب می باشد.
همچنین سنتز پیش ماده 5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون ومطالعه واکنش پذیری آن تحت شرایط کاتالیز شده و استفاده از آن در سنتز تکظرفی سه جزئی مشتقاتی از ترکیبات اسپیرو با استفاده از بتا دی کتون ها ، در حضور کاتالیزور پاراتولوئن سولفونیک اسید (p-TSA) و حلال آب میباشد
فصل دوم
بخش تجربی

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره شمای کلی رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک