3-1-5) شناسایی سنتز مشتقات ایندولی و اسپیرو
ساختار کلیه مشتقات ایندولی و اسپیرو سنتز شده با استفاده از تکنیک های (670 Nexus)Nicolet Thermo FT-IR شناسایی و تایید شده است.
3-1-5-1) اتیل 2- آمینو-4 ،5،5-تری متیل -5- دی اکسو-4، 5،5، 6، 7، 8-هگزا هیدرو-H ‘2-اسپیرو ]کرومن-4، 1-پیرولو]3، 2، 1-hi ] ایندول ]-3-کربوکسیلات
این ترکیب از واکنش مخلوطی از 4، 5، 5 – تری متیل -4، 5 – دی هیدرو پیرولو [3، 2، 1-hi] ایندول – 1،2 – دی اون و اتیل سیانواستات و 1و3-سیکلو هگزادیاون در حلال آب با حضور هگزآمین به مدت 24 ساعت تحت شرایط رفلاکس به صورت رسوب قهوه ای رنگ با نقطه ذوب (تجزیه) oC 305 با راندمان 31% بدست آمد. (شکل 3-7).
شکل 3-7
طیف FT-IR نیز باند جذبی گروههای کربونیل را در cm-1 1685و 1626و N-H رادر cm -13356 و 3257 نشان میدهد
3-1-5-2) 2-آمینو-4’،5،’5′-تری متیل -5-اکسو-4’،5،5’،6،7،8-هگزا هیدرو-H ‘2-اسپیرو ]کرومن -4، ‘1-پیرولو]3،2،1-hi ]ایندول]-3 کربونیتریل
این ترکیب از واکنش مخلوطی از 4، 5، 5 – تری متیل -4، 5 – دی هیدرو پیرولو [3، 2، 1-hi] ایندول – 1،2 – دی اون و مالونونیتریل و 1و3-سیکلو هگزادیاون در حلال آب با حضور هگزآمین به مدت 13 ساعت تحت شرایط رفلاکس به صورت رسوب قهوه ای رنگ با نقطه ذوب (تجزیه)ا oC 315 با راندمان 35 % بدست آمد.(شکل 3-8).
شکل 3-8
طیف FT-IRنیز باند جذبی گروههای کربونیل را درcm-11672,1630,1602و، گروه نیتریل را در 2189و N-H رادر cm -13289 و 3378 نشان میدهد.
3-1-5-3) ) اتیل 2-آمینو-4’،5’،’ 5،7،7-پنتا متیل-5-اکسو-4’،5،5’،6،7،8-هگزا هیدروH ‘2- اسپیرو]کرومن -4، ‘1-پیرولو]3،2،1-hi ]ایندول]-3 کربوکسیلات
این ترکیب از واکنش مخلوطی از 4، 5، 5 – تری متیل -4، 5 – دی هیدرو پیرولو [3، 2، 1-hi] ایندول – 1،2 – دی اون و اتیل سیانواستات و4،4-دی متیل سیکلو هگزان-1،3-دی اون در حلال آب با حضور هگزآمین به مدت 20 ساعت تحت شرایط رفلاکس به صورت رسوب قهوه ای رنگ با نقطه ذوب(تجزیه) oC 302 با راندمان 27 % بدست آمد.(شکل 3-9)
شکل 3-9
طیف FT-IRنیز باند جذبی گروههای کربونیل را درcm-1 1686 و 1606 و N-H را در cm -13364 و3242 نشان میدهد.
3 -1-5-4) 2-آمینو-4’،5’،’5،7،7-پنتا متیل -5-اکسو-4’،5،5’،6،7،8-هگزا هیدرو-H ‘2-اسپیرو]کرومن -4، ‘1-پیرولو]3،2،1-hi ]ایندول]-3 کربونیتریل
این ترکیب از واکنش مخلوطی از 4، 5، 5 – تری متیل -4، 5 – دی هیدرو پیرولو [3، 2، 1-hi] ایندول – 1،2 – دی اون و مالونونیتریل و 4،4-دی متیل سیکلو هگزان-1،3-دی اون در حلال آب با حضور هگزآمین به مدت 10 ساعت تحت شرایط رفلاکس به صورت رسوب قهوه ای رنگ با نقطه ذوب (تجزیه) oC 318با راندمان 30 % بدست آمد.(شکل 3-10)
شکل 3-10
طیف FT-IR نیز باند جذبی گروههای کربونیل را درcm-11666و 1704، گروه نیتریل را در cm -12193 وN-H رادر 3171 و3369 cm -1 نشان میدهد
3-1-5-5) اتیل 2-آمینو-4’،5’،5’،8،8-پنتا متیل-5-اکسو-4’،5،5’،6،7،8-هگزا هیدرو-H’2-اسپیرو ]کرومن -4، ‘1-پیرولو]3،2،1-hi ]ایندول]-3 کربوکسیلات
این ترکیب از واکنش مخلوطی از 4، 5، 5 – تری متیل -4، 5 – دی هیدرو پیرولو [3، 2، 1-hi] ایندول – 1،2 – دی اون و اتیل سیانواستات و 5،5-دی متیل سیکلو هگزان-1،3-دی اون در حلال آب با حضور هگزآمین به مدت 12 ساعت تحت شرایط رفلاکس به صورت رسوب قهوه ای رنگ با نقطه ذوب (تجزیه) oC 310 با راندمان 30% بدست آمد.(شکل 3-11)
شکل 3-11
طیف FT-IR نیز باند جذبی گروههای کربونیل به صورت پهن را درcm-11662 و N-H رادرcm-1 3358و3256 نشان میدهد.
3-1-5-6) 2 -آمینو-4’،5’،’5،8،8-پنتا متیل -5-اکسو-4’،5،5’،6،7،8-هگزا هیدرو-H ‘2-اسپیرو ]کرومن -4، ‘1-پیرولو]3،2،1-hi ]ایندول]-3 کربونیتریل
این ترکیب از واکنش مخلوطی از 4، 5، 5 – تری متیل -4، 5 – دی هیدرو پیرولو [3، 2، 1-hi] ایندول – 1،2 – دی اون و مالونونیتریل و5 ،5-دی متیل سیکلو هگزان-1،3-دی اون در حلال آب با حضور هگزآمین به مدت 7 ساعت رفلاکس به صورت رسوب قهوه ای رنگ با نقطه ذوب(تجزیه) oC 321 با راندمان 32 % بدست آمد.(شکل 3-12)
شکل 3-12