معمول ترین روش برای سنتز ترکیباتی با اسکلت اسپیرو اکسو ایندول استفاده از ایزاتین میباشد. برای همین منظور سریدهار (Sridhar) و همکارانش در سال 2009 با شروع از ایزاتین در واکنش با مالونونیتریل یا متیلسیانواستات و دیمدون در حضور بتا دکسترین بعنوان کاتالیزور مطابق شکل زیر ترکیبی را سنتز کردند که دارای اسکلت اسپیرواکسوایندولی و 2-آمینو کرومن بود. (شکل 1-21)47
شکل( 1-21)
سنتز تک ظرفی اسپیرو اکسوایندولها کاتالیزه شده توسط SBA-15 در سال 2012 گزارش شده است. در این روش ترکیبات اسپیرو،در حضور کاتالیزورSBA-15 سنتز میشوند.SBA-Pr-NH2 به عنوان یک نانوکاتالیزور جدید در سنتز تک ظرفی ترکیبات اسپیرو با ایزاتین ودیمدون (14) و معرف متیلن فعال شده (13) در محیط آبی مورد استفاده قرار میگیرد (شکل 1-22).
(شکل 1-22)
مکانیسم پیشنهادی برای واکنش فوق به صورت زیر میباشد (شکل 1-23).
(شکل 1-23)
بدیعی و همکاران در سال 2013 برای سنتز ترکیبات اکسوایندولی به جای مالونونیتریل یا اتیلسیانواستات از دو مول دیمدون استفاده کرده اند (شکل 1-24). 49-48
شکل( 1-24)
مکانیسم پیشنهادی برای واکنش فوق به صورت زیر میباشد ( شکل 1-25).
(شکل 1-25)
از مزیتهای انجام واکنش در شرایط بدون حلال میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
محیط واکنش نیازی به جمعآوری خالصسازی ودفع ندارد.
در مقیاس آزمایشگاهی غالبا به تجهیزات ویژهای نیاز ندارد.
زمان واکنش کاهش یافته و با افزایش راندمان و کاهش انرژی مورد استفاده همراه است.
عمدتا انتخابگری بالایی مشاهده میشود.
از نظر اقتصادی بسیار سودمند است چون هزینه بازیافت یا دفع حلال حذف می شود.
مشتقات اکسانتن گزارش شده ، دارای خواص بسیار متفاوت بیولوژیکی و دارویی، از جمله ضد التهابی،ضد ویروسی، ضد باکتری و ضد درد و همچنین نشان دادن فعالیت های ضد مالاریا و ضد سرطان ؛خواص آنها همچنین به عنوان محرک سیستم عصبی مرکزی عمل می کنند. علاوه بر این، این ترکیبات به دو خواص فتوشیمیایی وفتو فیزیکی آنها، اشغال و موقعیت مهم در میان خانواده های مختلف رنگ و همچنین در فن آوری لیزر و مواد به عنوان فلورسنت برای مشاهده مولکولهای زیستی جلب توجه کرده است . Camphorsulfonic اسید، CSA گاهی اوقات به صورت مختصر و یا 10- CSA، یک ترکیب ارگانوسواست. مانند اسیدهای سولفونیک معمولی، یک اسید نسبتا قوی است که در دمای اتاق و در آب یک جامد بی رنگ و در طیف گسترده ای از مواد آلی، محلول است. این ترکیب تجاری در دسترس است. آن را می توان با سولفوناسیون کافور با اسید سولفوریک و انیدرید استیک آماده کرد.
در سنتز آلی، CSA و مشتقات آن می تواند به عنوان حل و فصل عوامل آمین کایرال و دیگر کاتیون ها استفاده می شود. این پروتکل با مزایای برجسته مانند همگرایی، زمان واکنش کوتاه مدت، بازده عالی، عملیات آسان و دامنه گسترده ای از کاربرد را دارد . علاوه بر این، می توان آن را به عنوان سازگار با محیط زیست در نظر گرفت.
پی یریدین یک ترکیب آلی با فرمول مولکولی (CH2) 5NH است یک آمین هتروسیکلیک متشکل از یک حلقه شش عضو شامل پنج پل متیلن (-CH2-) و یک پل آمین (-NH-) می باشد .این مایع – بخار بی رنگ با بوی مشابه آمونیاکی، مانند فلفل تند است پی پیریدین در بلوک های ساختمانی به طور گسترده ای استفاده می شود و به عنوان معرف شیمیایی در سنتز ترکیبات آلی، از جمله مواد دارویی است.
ساختار پی پیریدین ، در دارو های زیر بکار می رود :
SSRI (انتخابی سروتونین بازجذب مهارکننده) ،پاروکستی ؛ Analeptics؛ pipradrol؛ Desoxypipradrol؛
SERM (انتخابی گیرنده استروژن تعدیل کننده) رالوکسیفن ؛ بازکننده عروق مینوکسیدیل ؛ نورولپتیک (ضد افسردگی)؛
ریسپریدون ؛ thioridazine ؛ هالوپریدول ؛ دروپریدول؛ لوپرامید؛ مواد مخدر پتیدین (مپریدین)،…
هو چن وهمکاران در سال 2013 ،مشتقات اسپیرو ایندول را گزارش کردند. که این مشتقات از واکنش سه جزیی تک ظرفی ترکیبات ایزاتین ، فتال هیدرازید ، مالونونیتریل یا اتیلسیانواستات تهیه شدهاند (شکل 1-26)50
(شکل 1-26)