طیف 1H-NMRاین ترکیب در حلال CDCl3 شامل یک چند خطی در محدوده ppm 36/1 -7 1/1 =δ شامل دوازده هیدروژن آلیفاتیک (این دوازده هیدروژن باید به صورت چهار تا سه خطی می شد ولی چون جابه جایی و کوپلاژ یه جا افتاد ه اند باعث شده چند خطی شود یا چون متیلن ها در محیط مغناطیس مختلف قرار می گیرند دارایی جابجایی جزیی می باشند که باعث شده چند خطی شوند ) ،و یک تک خطی پهن در محدوده ppm 97 /1 =δ شامل دو هیدروژن آلیفاتیک ، یک سه خطی در محدوده ppm 74 /2= δ شامل دو هیدروژن آلیفاتیک با z H 7/5 J= ، یک تک خطی پهن در محدوده ppm 69/3=δ برای دو هیدروژن آلیفاتیک ، یک چندخطی در ppm 63/4 – 09 /4= δ شامل هشت هیدروژن آلیفاتیک ، یک تک خطی پهن درمحدوده ppm5 8/6= δ شامل دو هیدروژن آروماتیک ، یک دو خطی در محدوده ppm05/7= δ با 3/6 J= شامل یک هیدروژن آروماتیک میباشد.طیف FT-IR نیز باند جذب کششی C-H آلیفاتیکی در cm-1 2935 و باند جذبی گروههای کربونیل آمیدی و کتونی در1714و1683و1626 cm-1 و گروه تیو در ناحیه 1597 cm-1 نشان میدهد.
طیف 13C NMR این ترکیب در حلال CDCl3 , هفت پیک مشاهده شده در جابهجایی شیمیایی ppm 56/43-79/10 مربوط به هفت کربن آلیفاتیک و یک پیک مشاهده شده در جابهجایی شیمیایی 95/43مربوط به کربن کوارتت (کربن اسپیرو) و هشت پیک مشاهده شده در جابهجایی شیمیایی ppm 16/171-61/120 مربوط به هشت کربن آروماتیک (متقارن) و پیک مشاهده شده در جابهجایی شیمیایی ppm 36/178 مربوط به دو گروه کربونیل (متقارن) و پیک مشاهده شده در جابهجایی شیمیایی ppm 95/181 مربوط به گروه آمیدی و پیک مشاهده شده در جابهجایی شیمیایی ppm 07/185 مربوط به دو گروه تیو (متقارن) می باشد.
نتیجه گیری :
مشتقات اسپیروی حلقه های پنچ عضوی ایندولینی با روش های مختلف سنتز شده اند و با توجه به راندمان پایین و تخریب آنها ، خالص سازی این ترکیبات امکان پذیر نیست . در مقابل مشتقات اسپیروی حلقه های شش عضوی کینولینی به عنوان ترکیبات پایدار ، خالص سازی شدند و از طریق IRو 1H NMR و 13C NMR شناسایی شده اند .
برای سنتز مشتقات اسپیروی حلقه های شش عضوی کینولینی علاوه بر – دی کتونها ذکر شده، ترکیبات زیر نیز مورد استفاده قرار گرفتند ولی تلاش ها برای سنتز مشتقات اسپیروی آنها بی نتیجه بوده است.
ترکیبات 1 ,2 بدلایل تعدد محصولات، امکان جداسازی محصول مورد نظر با توجه به راندمان پایین آنها میسر نشد و در مورد ترکیبات 3,4,5 بی نتیجه بوده و هیچگونه واکنشی مشاهده نگردید.
فصل چهارم
ضمائم و پیوست

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه با موضوعقانون حاکم

ها
4) ضمایم و طیفها
4-1) سنتز پیش ماده اول
4-1-1) طیف ترکیب 2و3و3- تری متیل-3H- ایندول
شکل 4-1-1: طیف FT-IR (KBr)
شکل 4-1-1-1:طیف (CDCl3) H NMR1
4-1-2) طیف ترکیب 2و3و3- تری متیل ایندولین
شکل 4-1-2: طیف FT-IR (KBr)
شکل 4-1-2-1:طیف (CDCl3) H NMR1
4-1-3) طیف ترکیب 2–(2و3و3- تری متیل ایندولین-1-ایل)-2- اکسو استیل کلراید:
شکل ‏4-1-3 FT-IR (KBr)
4-1-4) طیف ترکیب 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو] 3،2،1 [hi- ایندول-1و2- دی اون
شکل 4-1- طیف 4 FT-IR (KBr)
شکل 4-1-4-1:طیف (CDCl3) H NMR1
4-2) ترکیبات ایندولی و اسپیرو:
4-2-1) طیف ترکیب اتیل 2- آمینو-4’،5،’5′-تری متیل -2’، 5 – دی اکسو-4’، 5،5’، 6، 7، 8-هگزا هیدرو-H ‘2-اسپیرو ]کرومن-4، 1’-پیرولو]3، 2، 1-hi ] ایندول ]-3-کربوکسیلات