3-3-5-4)2، 3 ، 5،’5،’ 6-هگزا هیدرو اسپیرو [دی سیکلو پنتا [b،e] پیران-‘1، 8-پیرولو [3،2،1-ij] کینولین]-1،’ 2،7 ((H ‘4)-تری اون…………………………..……………………………….………63
3-3-5-5) ‘5،’6-دی هیدرو اسپیرو [پیرانو [2،3-d:6،5-‘d]دی پیریمیدین- 5،’1-پیرولو [3،2،1-ij]کینولین]- 2،’2،4،6،8(H1،H3،H’4،H7،H9)-پنتا اون……..……….………….……………………64
3-3-5-6) 1،3 ، 7،9-تترا اتیل- 2،8-دی تیوکسو- 2،3،’5،’ 6، 8،9-هگزا هیدرو اسپیرو [پیرانو [2،3-d:6،5-‘ d ] دی پیریمیدین – ‘1 ،5-پیرولو [3،2،1-ij] کینولین ]- ‘ 2،4،6-(H1،’ H 4، H7)-تری اون…….……..…65
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
فصل چهارم: ضمائم و پیوست ها
ضمائم و پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
منابع…….. 105
چکیده
تحقیقات انجام شده در این پایان نامه شامل سه بخش می باشد.بخش اول سنتز تک ظرفی، سه جزئی مشتقات جدیدی از تر کیبات اسپیرو با استفاده از 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو ]3،2،1– [hiایندول-1و2- دی اون در حلال آب و مشتقات β-دی کتونها و مالونو نیتریل یا اتیل سیانواستات در حضور کاتالیزورHMTA میباشد.
بخش دوم سنتز تک ظرفی، سه جزئی مشتقات جدیدی از تر کیبات اسپیرو با استفاده از 4و5و5- تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو ]3،2،1– [hiایندول-1و2- دی اون در حلال آب و دو برابر مشتقات β-دی کتونها در حضور کاتالیزورp-TSA میباشد
بخش سوم سنتز تک ظرفی، سه جزئی مشتقات جدیدی از تر کیبات اسپیرو با استفاده از سنتز 5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون در حلال آب و دو برابر مشتقات β-دی کتونها در حضورکاتالیزور
p-TSA میباشد
کلید واژه: دیون ،سنتز تک ظرفی سهجزئی ، ترکیبات اسپیرو ، مشتقات β-دی کتونها حلقوی
فصل اول

کلیات
ل اول:کلیات
ا مقدمه
شیمی هتروسیکل در حال حاضر تبدیل به رشتهی جداگانهای در شیمی شده است، که دارای تاریخ طولانی و چشم انداز روشنی در آینده میباشد. اولین ترکیبات شناخته شده توسط انسان منشأ هتروسیکلی داشتهاند. بسیاری از داروهای درمانی در طبیعت به صورت ترکیبات هتروسیکلی میباشند. امروزه شیمی هتروسیکل با ارائه معرفها و روشهای سنتزی، در سنتز داروها، علفکشها و مواد شوینده فعالیت دارد. شیمی هتروسیکل علاوه برآن در رشتههای مرتبط مانند بیوشیمی، پلیمر و مهندسی مواد نقش مهمی ایفا میکند.
روشهای سنتز ایندولنینها
ایندولینها در فارماکولوژی از ترکیبات مهمی بشمار میآیند که از نظر بیولوژیکی فعال بوده و مؤثر بر سیستم اعصاب مرکزی میباشند.
نظریه عمومی مکانیسم فیشر
حلقوی شدن آریل هیدرازونها به مشتقات ایندول در حضور اسید، توسط فیشر1 در سال 1883 کشف شد که امروزه هم روش عمومی سنتز اغلب ایندولها و ایندولنینها است. مکانیسم عمومی پذیرفته شده برای سنتز فیشر ایندول توسط رابینسون پیشنهاد شد 2،3 و توسط آلن و ویلسون4 ، کارلین و فیشر5 آربوزو و کیتایف 6 و ساوارو7 کامل گردید.
مطابق مکانیسم رابینسون، واکنش از طریق مراحل اصلی زیر انجام می شود(1-1)