طیف FT-IR باند جذبی گروههای کربونیل را درcm-1 1665و 1707، گروه نیتریل را در 2193 و N-H رادر 3171 و 3369 نشان میدهد .
3-2) بخش دوم
3-2-1) بخش دوم روش کلی سنتز مشتقات پیرولی و اسپیرو
مخلوطی از 4، 5، 5 – تری متیل -4، 5 – دی هیدرو پیرولو [3، 2، 1-hi] ایندول – 1، 2 – دی اون و دو برابر بتادیکتون در حضور کاتالیزور پارا تولوئن سولفونیک اسید و حلال آب تحت رفلاکس قرارداده شد.(شکل 3-13)
شکل 3-13
3-2-2) مکانیسم کلی سنتز مشتقات ایندولی و اسپیرو
شکل 3-14
3-2-2-1) 4، 5،5-تری متیل- ‘3،4، ‘4،5، ‘6، ‘7-هگزا هیدرو-H2 –اسپیرو [پیرولو[3،2،1-hi]ایندول-1، ‘9-اکسانتن]- ‘1،2، ‘8(H ‘2- H ‘5)-تری اون
این ترکیب از واکنش مخلوطی از 4، 5، 5 – تری متیل -4، 5 – دی هیدرو پیرولو [3، 2، 1-hi] ایندول – 1،2 – دی اون و با دو برابر 1و3-سیکلو هگزادیاون در حلال آب با حضورکاتالیزور پارا تولوئن سولفونیک اسید به مدت 13 ساعت تحت شرایط رفلاکس به صورت رسوب قهوه ای رنگ با نقطه ذوب(تجزیه) oC 313با راندمان 25 % بدست آمد.(شکل 3-15)
شکل 3-15
طیف IR جذب کششی C-H آلیفاتیکی در cm-1 2959 و جذبی گروه کربونیل را درcm-11616 و1665و 1724نشان میدهد .
3-2-2-2) ‘4،’4،5،5،’5،’5-هپتا متیل-‘3،4،’4،5،’6،’7- هگزا هیدرو-H2 –اسپیرو[پیرولو[3،2،1-hi]ایندول-1، ‘9-اکسانتن]- ‘1،2، ‘8(H ‘2- H ‘5)-تری اون
این ترکیب از واکنش مخلوطی از 4، 5، 5 – تری متیل -4، 5 – دی هیدرو پیرولو [3، 2، 1-hi] ایندول – 1،2 – دی اون و 4 دو برابر 4،4-دی متیل سیکلو هگزان-1،3-دی اون در حلال آب با حضورپارا تولوئن سولفونیک اسید به مدت 10 ساعت تحت شرایط رفلاکس به صورت رسوب قهوه ای رنگ با نقطه ذوب(تجزیه) ا oC320 با راندمان 27 % بدست آمد. (شکل 3-16)
شکل 3-16
طیف FT-IR باند جذب کششی C-H آلیفاتیکی در cm-1 2959 و باند جذبی گروههای کربونیل را در پیک پهن 1635و cm-11724نشان میدهد.
3-2-2-3) ‘3،’3،4،5،5،’6،’6- هپتا متیل-‘3،4،’4،5،’6،’7- هگزا هیدرو-H2 –اسپیرو[پیرولو[3،2،1-hi]ایندول-1، ‘9-اکسانتن]- ‘1،2، ‘8(H ‘2- H ‘5)-تری اون
این ترکیب از واکنش مخلوطی از 4، 5، 5 – تری متیل -4، 5 – دی هیدرو پیرولو [3، 2، 1-hi] ایندول – 1،2 – دی اون و دو برابر 5،5-دی متیل سیکلو هگزان-1،3-دی اون در حلال آب با حضورپارا تولوئن سولفونیک اسید به مدت 9 ساعت تحت شرایط رفلاکس به صورت رسوب قهوه ای رنگ با نقطه ذوب(تجزیه) oC 328 با راندمان 30 % بدست آمد(شکل3-17).
شکل 3-17
طیف FT-IR باند جذب کششی C-H آلیفاتیکی در cm-1 2960 و باند جذبی گروههای کربونیل بصورت پیک پهن در1616و1651و1720 cm- نشان میدهد
3-2-2-4) ‘ 4 ،’ 5،’ 5-تری متیل-‘ 4، 5،’ 5 ، 7-تترا هیدرو-‘ H 2-اسپیرو[دی سیکلوپنتا[b,e]پیران- 8 ، ‘ 1 -پیرولو[3،2،1-hi]ایندول 2 ، ‘ 2 ، 6 (1H ، 3H) تری اون
این ترکیب از واکنش مخلوطی از 4، 5، 5 – تری متیل -4، 5 – دی هیدرو پیرولو [3، 2، 1-hi] ایندول – 1،2 – دی اون و دو مول سیکلو پنتان-1،3-دی اون در حلال آب با حضور پارا تولوئن سولفونیک اسید تحت شرایط رفلاکس به مدت 7ساعت به صورت رسوب سفید رنگ با نقطه ذوب o C 310 با راندمان 28% بدست آمد.(شکل 3-18)
شکل 3-18
.طیف FT-IR نیز باند جذب کششی C-H آلیفاتیکی در cm-1 2945 و باند جذبی گروههای کربونیل آمیدی و کتونی در1604و1644و1664 cm- نشان میدهد.
3-2-2-5) 1، 3 ، 7، 9-تترا اتیل- ‘ 4 ، ‘ 5 ، ‘ 5 –تری متیل – ‘ 4، ‘ 5 –دی هیدرو- ‘ 2 H-اسپیرو]- پیروانو] 2 ، 3-d : 5 ، 6 – [d دی پیریمیدین-5 ، ‘ 1 –پیرولو[3،2،1-hi]ایندول-2 ، ‘ 2 ،4 ،6 ، 8(H 1، H2، H3، H7 ، H9)-پنتا اون
این ترکیب از واکنش مخلوطی از 4، 5، 5 – تری متیل -4، 5 – دی هیدرو پیرولو [3، 2، 1-hi] ایندول – 1،2 – دی اون و ، دو مول برابر پیریمیدین- 2، 4 ،6(H 1،H3 ،H 5)- تری اون در حلال آب با حضورپارا تولوئن سولفونیک اسید به مدت 3 ساعت تحت شرایط رفلاکس به صورت رسوب قهوه ای رنگ با نقطه ذوب(تجزیه) oC 330 با راندمان 20 % بدست آمد(شکل3-19).