شکل3-19
طیف FT-IR نیز باند جذب کششی C-H آلیفاتیکی در cm-1 2942و باند جذبی گروههای کربونیل آمیدی و کتونی در1606و1665 cm-و گروه اتری را در cm- 1176 و گروه NH در 3169و 3055 cm- 1 نشان میدهد.
3-2-2-6) 1، 3 ، 7، 9-تترا اتیل- ‘ 4 ، ‘ 5 ، ‘ 5 –تری متیل – 2 ، 8 –دی تیوکسو – 2 ، 3 ، 4’،’ 5 ، 8 ، 9 – هگزا هیدرو – ‘ 2 H-اسپیرو]- پیروانو] 2 ، 3-d : 5 ، 6 – [d دی پیریمیدین-5 ، ‘ 1 –پیرولو[3،2،1-hi]ایندول- ‘ 2 ،4 ،6 (H 1، H7)-تری اون
این ترکیب از واکنش 5و6 دی هیدرو H1-پیرولو]3،2،1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون ، دو مول 1،3- دی اتیل-2-تیو اکسو دی هیدرو پیریمیدین -4، 6( 1 H ، H 5)- دی اون در حلال آب با حضور پارا تولوئن سولفونیک اسید تحت شرایط رفلاکس به مدت 5 ساعت به صورت رسوب سفید رنگ با نقطه ذوب o C 300-302 با راندمان 50% بدست آمد.(شکل 3-20)
شکل 3-20
.طیف FT-IR نیز باند جذب کششی C-H آلیفاتیکی در cm-1 2931و2969و2872 و باند جذبی گروههای کربونیل آمیدی و کتونی در1719و1681و1626 cm-1 و گروه تیو در ناحیه 1599 cm-1 نشان میدهد.
روش های سنتزی مواد کینولی و اسپیرو:
3-3) کلیات بخش سوم
از آنجا که ترکیبات اسپیرو ، بخصوص مشتقات اسپیرو اکسوایندول ها دارای خواص فارماکولوژیکی می باشد و با توجه به روشهای گزارش شده در مقالات برای سنتز ترکیبات اکسوایندولی ، در این پایان نامه یک استرائژی جدید برای سنتز ترکیبات دارای هستهی کومارینی ، 2-آمینو-(H)4 پیران و اکسوایندولی است، ارائه میگردد. این استراتژی سنتزی دو مرحلهای است که مرحله نخست آن شامل سنتز 5و6 دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دیاون میباشد. در مرحله دوم 1و2-دی اون مربوطه در حضور دو برابر مشتقاتی از -دی کتونها طی انجام یک واکنش تک ظرفی-سه جزیی در حلال آب و کاتالیست پارا تولوئن سولفونیک اسید واکنش داده شده و در نهایت ترکیبات جدید اسپیرو با راندمان خوب را بدست میدهد.
3-3-1) سنتز5و6- دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون
در این تحقیق برای تهیه پیش ماده مورد نظر از 4،3،2،1-تترا هیدرو کینولین و اگزالیل کلراید استفاده شد که روش کار در زیر بطور کامل آورده شده است.)شکل 3-21)
شکل 3-21
حذف پیک آمینی و ظهور پیک کربونیل آسیلی در 1642 و آمیدی در1735 در طیف IR نشان از تولید حد واسط 2-(3و4-دی هیدرو کینولین-1(H2)-ایل)-2-اکسو استیل کلراید میباشد.
3-3-2 )سنتز 5و6 -دی هیدرو H1-پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون
واکنش 2-(3و4-دی هیدرو کینولین-1(H2)-ایل)-2-اکسو استیل کلراید با آلومینیم کلراید در حلال دیکلرومتان تولید پیرولوکینولین مورد نظر را به صورت بلور های قرمز رنگ با نقطه ذوب 0C197و راندمان 85% کرد (شکل 3-22).
شکل 3-22
طیف 1H-NMR این ترکیب در حلال CDCl3 ,شامل یک چهار خطی در محدوده ppm 04/2= δ با Hz6J = برای دو هیدروژن آلیفاتیک، یک سه خطی در ppm78/2 δ = با Hz6J= برای دو هیدروژن آلیفاتیک، یک سه خطی در ppm75/3 = δ با Hz6J= برای دو هیدروژن آلیفاتیک، یک سه خطی درppm6.9= δ با Hz5/7 J=برای یک هیدروژن آروماتیک، یک دو خطی در محدوده ppm37/7= δ با Hz2/7 J=برای یک هیدروژن آروماتیک، یک دو خطی در محدوده ppm33/7= δ با Hz8/7J= برای یک هیدروژن آروماتیک میباشد.طیف FT-IR نیز باند جذبی گروههای کربونیل آمیدی و کتونی بصورت پیک پهن را در1 cm -1731نشان میدهد.
3-3-3) روش کلی سنتز ترکیبات کینولی و اسپیرو
این سری از ترکیبات ، از واکنش5، 6 -دی هیدرو H1- پیرولو]3، 2، 1-[ij کینولین-1و2(H4)- دی اون، و بتادیکتون در حضور کاتالیزور پارا تولوئن سولفونیک اسید و حلال آب حاصل میشوند (شکل 3-23).
شکل 3-23
3-3-4) مکانیسم کلی سنتز ترکیبات اسپیرو
3-3-5. ترکیبات اسپیرو
3-3-5-1) ‘3، ‘ 4، 5،6، ‘6، ‘7-هگزا هیدرو اسپیرو [پیرولو[3،2،1-ij]کینولین- 1، ‘9-اکسانتن]- ‘ 1 ،2، ‘8 (H ‘2،H4، H ‘5)-تری اون
این ترکیب از واکنش 5و6 دی هیدرو H1-پیرولو]3،2،1-[ij کینولین-1و2(H4)-دی اون ، دو مول 1و3-سیکلو هگزادیاون در حلال آب با حضور پارا تولوئن سولفونیک اسید تحت شرایط رفلاکس به مدت 5 ساعت به صورت رسوب سفید رنگ با نقطه ذوب o C246-248 با راندمان 83% بدست آمد (شکل 3-25).
شکل 3-25