باکتری Thiobacillas thioxidans اکسید کننده گوگرد از اسید سولفوریک است.
2-13-1- باکتریهای مفید خاک (باکتری های PGPR)
2-14- ارزیابی فعالیت آنتی باکتریال پنی سیلیوم ها
بخشی از فعالیت بیولوژیک خاک ها نتیجه فعالیت قارچهای خاکزی است. قارچهای خاک شامل گروه‌های مختلف و متعلق به دستجات تاکسونومیک متفاوتند[30] از این بین در جنس پنی سیلیوم و آسپرژیلوس جزو فراوانترین اعضای فلور قارچی خاکهای مناطق مختلف‌اند و تقریباً در همه خاکهای مناطق خشک و مرطوب یافت می‌شوند. در مقوله بیولوژی خاک ارزیابی فعالیت بیولوژیک خاک بصورت عام و برای تمامی موجودات زنده ساکن آن خاک انجام می‌شود. از این رو تفکیک و تعمیم نتایج بدست آمده برای گروههای اختصاصی مثل قارچها و باکتریها یا اکتینومیست‌ها امکانپذیر نیست تا سهم هرکدام در مجموعه فرایند بیولوژیک سنجش شده معلوم گردد.
برای نیل به این هدف جداسازی، شناسایی و مطالعه اختصاصی قابلیت های بیولوژیک گروههای مختلف میکروارگانیسم ها ضروری به نظر می رسد. (Tajick Ghanbaryet al. 2009).
در عمده منابع بیوشیمی خاک فعالیت های آنزیمی خاک مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است که به عنوان شاخص هایی برای سنجش فعالیت بیولوژیک خاکهای مورد مطالعه از آنها استفاده می شود. (P.Nannipievi, 1995 Kossem, A. and).
احتمالاً تمامی میکروارگانیسم هایی که دارای فعالیت آنزیمی مورد مطالعه هستند در نتایج بدست آمده سهیم اند. ارزیابی اختصاصی متابولیت های ثانویه و جداسازی خالص‌سازی آنها از خاک با توجه به شرایط بیولوژیکی و فیزیکی خاکها کاری بس دشوار است. از این رو فرایند بررسی درون شیشه ای تولید میکروارگانیسم های مولد، فرایند ساده و قابل اعتمادتری بنظر می رسد. از بین دستجات مختلف متابولیت های ثانویه آنتی بیوتیک ها به عنوان مواد بازدارنده رشد سایر میکروارگانیسم ها مورد توجه ویژه بیولوژیست ها بوده‌اند.
قارچ ها یکی از تولیدکنندگان اصلی مواد آنتی بیوتیکی هستند که در محیط های مختلف بویژه خاک قادر به تولید و اعمال تأثیر بر سایر میکروارگانیسم ها هستند [2]متابولیت های ثانویه مترشحه از پنی سیلیومها خواص بازدارنده رشد باکتری های گرم مثبت و گرم منفی می باشد.
2-15- پنی سیلیوم ها
قارچها به همراه باکتری ها، پروتیستا و گیاهان نقش اصلی را در اکوسیستم خاک دارند. قارچهای خاکزی بیشتر به عنوان ساپروفیت و موجودات تجزیه کننده به حساب می آیند. بعضی از گونه مایکوریزاها نیز پاتوژن گیاهان هستند[37].
پنی سیلیوم یکی از بزرگترین صور غیر جنسی قارچ های اسکومیست می باشد. همچنین دارای پراکنش وسیعی در خاک می باشد. پنی سیلیوم دارای 200 گونه می باشد که از این بین تعداد زیادی خاکزی اند. پنی سیلیوم مربوط به شاخه Deutromycota می باشد. متابولیت‌های ثانویه پنی سیلیوم شامل مواد آنتی باکتریال، مواد ضد قارچی و مایکوتوکسین ‌ها می‌باشد. متابولیت های زیستی فراوانی از این قارچ بدست آمده است[37].
پنی سیلیوم یک منبع تولید پنی سیلین است که خود نوعی آنتی بیوتیک است[45].
گونه ها بر اساس رنگ اسپور بعنوان کپک سبز شناخته می شوند. از نظر ریخت شناسی بر پایه ساختار کنیدی و کنیدیوفور و اندازه گیری و رنگ کلنی در شرایط استاندارد می باشد[10 ] .
این پنی سیلیوم شامل 4 زیر جنس ذیل است:
Biverticillium، Penicillium، Aspegilloides و Furcatum
اساس این تقسیم بندی بر تعداد نقاط انشعاب بین فیالید و ساقه تعیین می شود. و اگر انشعابات شبیه بهم باشد شناسایی بر اساس طول متولا به فیالید و طول و قطر کلنی در محیط کشت می‌باشد[10 ] .
گونه های ساپروفیت معمولاً خاکزی اند که باعث تخریب سبزیجات، بذر و دانه ها می‌شوند. پنی سیلیوم بیشتر در مناطق سرد و خنک دیده می شود ]38 [ . تعداد زیادی گونه از جنس پنی سیلیوم باعث پوسیدگی انباری بویژه روی مرکبات می شود که به عنوان کپک آبی و مرطوب شناخته می شود[35 ] .
P.italicum و P.digitatum عامل پوسیدگی میوه مرکبات است. P.expansum و P.discolor عامل پوسیدگی مغز خشکبار است. P.brevicompactum عامل پوسیدگی زنجبیل و P.sclerotigenum عامل پوسیدگی سیب زمینی شیرین است[35 ] .
2-16- فعالیت های بیولوژیک پنی سیلیوم ها
پنی سیلیوم مولد آنزیم های تجزیه کننده نشاسته، پروتیین، زایلان و لیپید است. پنی سیلیوم تولید کننده آنزیم های خارج سلولی به حساب می آیند. مطالعه توکسین های تولید شده در اثر پنی سیلیوم هم در کشاورزی و هم در صنایع غذایی مهم است.[45] . بکارگیری آنزیم های میکروبی نقش و کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارد.
پکتینازها از متابولیت‌های ثانویه و آنزیم‌های خارج سلولی تولید شده توسط پنی‌سیلیوم می‌باشد.
آنزیم پکتیناز بعنوان آنزیم هیدرولیز کننده شامل پلی گالاکتورونازها، پکتین، پکتین لیازها، پکتات لیازها و استرازها می باشد.