منابع و ماخذ تحقیق:
سازمان بهداشت جهانی-فروش پایان نامه-فروش و دانلود فایل

منابع و ماخذ تحقیق: سازمان بهداشت جهانی-فروش پایان نامه-فروش و دانلود فایل

2005، بر روی 1208 بیمار مبتلا به درد مزمن انجام دادند، از بیماران علاوه بر پرسشنامه های(MPQ5)،(PCCL6)،(PCS7)و(Rand list-36)،سایر اطلاعات دموگرافیک مانند شدت درد، مکان درد در بدن، علت درد گرفته شد. نتایج پژوهش مشخص کرد که بین مدت زمان ابتلا به در و کیفیت زندگی رابطه معنا داری وجود ندارد، اما نتایج پژوهش نشان داد که زمانی که بحث درمان باشد طول مدت درد می تواند به عنوان یک عامل تاثیر گذار باعث بالا رفتن کیفیت زندگی می شود.
حیدری نژاد و همکارانش در سال 2011، چگونگی کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان را مورد بررسی قرار دادند. کل جامعه آماری آنها شامل 200 فرد مبتلای بالای 18 سال سن بود، برای بررسی کیفیت زندگی از پرسشنامه 30 QLQC – استفاده شد. نتایج نشان داد که آنچه بر کیفیت زندگی این افراد نقش عمده ایفا می کند، نوع درمان مناسب و شیوه های موثر درمانی می باشد، و این نوع مقابله با بیماری است که تاب آوری را در این افراد زیاد کرده و به بهبود زندگی شان کمک می کند. همچنین نتایج نشان داد که کیفیت زندگی در افرادی که درد نداشتند نسبت به بیمارانی که درد داشتند در سطح بسیار بالاتری بود. از طرفی آنالیز داده ها بیانگر رابطه چشمگیر بین نوع سرطان و شدت درد در ضعف و ناتوانایی این بیماران بود، در حالیکه سایر اطلاعات دموگرافیک نیز شامل: سن، تحصیلات، میزان درآمد و… ارتباط چشمگیری با کیفیت زندگی این بیماران داشتند.
1. Lame

2. Peters
3. Velayen
4. Kleef
5. McGill Pain Questionnaire
6. Pain Coping & Cognition List
7. Pain Catastrophising Scale
شییربل1 و همکارانش در سال 2011 کیفیت زندگی مبتلایان به التهاب روده را مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری این گروه شامل 334 فرد مبتلا بین سنین 80-18 سال بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آنچه به عنوان عامل اصلی تاثیر بر کیفیت زندگی این افراد است شدت درد موجود در هر فرد می باشد، چرا که جامعه مورد مطالعه این گروه شامل افرادی بودند که شدت درد در آنها متفاوت بود، به طوری که یکسری از افراد مورد مطالعه مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند که انجام عمل جراحی در این نوع بیماران منجر به کاهش درد در این افراد می شد که تنها در زنان باعث بهبود کیفیت زندگی شده بود.
الاندر2 و همکارانش در سال 2009 کیفیت زندگی و رابطه آن با تاب آوری در 209 بیمار مرد مبتلا به هموفیلی که از درد مزمن مفاصل رنج می بردند را مورد بررسی قرار دادند. با بررسی نتایج بیان کردند که شدت درد نقش عمده ای در چگونگی کیفیت زندگی این افراد دارد. همچنین افراد تاب آور از میزان سلامت جسمی و روانی و کیفیت زندگی بالاتری برخوردار خواهند بود.
گراسو3، کلمزی4 و تونینی5 در سال 2008، کیفیت زندگی 128 بیمار مبتلا به MS را مورد بررسی قرار دادند، 61 نفر از این بیماران از درد ناشی از این بیماری رنج می بردند، به دنبال بررسی اثر مدت زمان درد کشیدن در کیفیت زندگی، پس آنالیز اطلاعات حاصل از مطالعه مشاهده شد که هیچ تفاوت معنی داری بین کیفیت زندگی افراد مبتلا با مدت زمان های متفاوت در درد کشیدن وجود نداشت.
1. Schirbel
2. Elander
3. Grasso
4. Clemenzi
5. Tonini
فصل سوم
طرح پژوهش
1-3)روش تحقیق:
یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. در این پژوهش با توجه به هدف مطالعه، 3 متغیر پیش بین و 5 متغیر ملاک بررسی می شود لذا از تحلیل رگرسیون1 چندگانه استفاده شده است.در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می شود، هدف معمولا پیش بینی یک یا جند متغیر ملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است. چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه2 استفاده می شود. در صورتی که هدف، پیش بینی همزمان چند متغیر ملاک از متغیرهای پیش بین یا زیر مجموعه ای از آن ها باشد از مدل رگرسیون چند متغیری3 استفاده می شود( سرمد، 1384).
2-3)جامعه آماری:
کلیه بیماران مبتلا به درد های مزمن از قبیل : کمردرد، پا درد ، میگرن، دست درد، رماتیسم، آرتروز مراجعه کننده به مراکز درد دربیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران طی سال 1390 جامعه پژوهش را تشکیل می دهند.
1. Regression
2. Multiple Regressions
3. Multivariate Regressions
3-3)نمونه آماری و روش نمونه گیری:
در این پژوهش تعداد 300 نفر با توجه به تعداد متغیرها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ( سه متغیر پیش بین و 5 مولفه و متغیر ملاک)به این ترتیب که به ازای هر متغیر 40 نمونه انتخاب شد (هویت و کرامر، 1388) نمونه ها از افراد بین 18-65 سال انتخاب شدند. تعداد 10 نمونه از کل نمونه ها حذف شدند و تحلیل آماری بر روی 290 نمونه انجام گرفت، برای انتخاب نمونه های تحقیق از روش تصادفی چند مرحله ای استفاده شد.
4-3)روش جمع آوری داده ها:
در پژوهش های علمی برای جمع آوری اطلاعات رو ش ها و ابزار متعددی وجود دارد که یک پژوهشگر با توجه به موضوع و اهداف تحقیق خویش و ویژگی های نمونه باید روش مناسبی را انتخاب نماید ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسش نامه بود.
روش کار به این صورت بوده است که پژوهشگر با اخذ مجوز از دانشگاه و با هماهنگی با مراکز درد اقدام به تکمیل پرسشنامه ها نموده است، به بیماران داوطلب مبتلا به دردهای مزمن پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیوید سون و کیفیت زندگی داده شد و از آنها خواسته شد که در همان محل اقدام به پر کردن پرسشنامه ها نمایند همچنین برای تعدادی از بیماران که تحصیلات لازم برای خواندن گویه های پرسشنامه را نداشتند، سوالات پرسشنامه ها توسط پژوهشگر خوانده شد و سپس پاسخ های مورد نظر ثبت گردید.
5-3)توصیف ابزارها
1-5-3) پرسشنامه تاب آوری کانر و دیوید سون
مقیاس تاب آوری کانر دیویدسون(2003) یک ابزار 25 سؤالی است، که سازه تاب آوری را در اندازه های پنج درجه ای لیکرت از صفر تا چهار مقیاس تاب آوری ( هرگز ، به ندرت ، گاهی اوقات ، همیشه ) میسنجد. حداقل نمره تاب آوری آزمودنی در این مقیاس صفر و حداکثر نمره وی صد است . میانگین نمره 50 است، نمره کمتر از 50 نشانه تاب آوری کمتر و نمره بیشتر از 50 نشانه ی تاب آوری بیشتر است.
2-5-3) روایی و اعتبار پرسشنامه کانر و دیود سون
سیامکی،جوکار و صحرا گرد (1386) اعتبار این مقیاس را بوسیله ی ضریب آلفا 87/0 گزارش کرده اند هم چنین نتایج آزمون تحلیل عامل این مقیاس نیز بیانگر وجود یک عامل عمومی در مقیاس بود . مقدار ضریب KMO برای این تحلیل برابر با 89/0 بود و مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر با 64/6 بود . این عامل6/26% از واریانس کل مقیاس را تعیین می کند.
3-5-3)پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانیWHOQOL-BREF دارای 26 سوال است که به ارزیابی چهار بعد کیفیت زندگی افراد بوسیله یک مقیاس لیکرتی1تا 5 میپردازد که عبارت اند از : 1) سلامت جسمی2) سلامت روانشناختی3) روابط اجتماعی4) محیط اجتماعی. که به ترتیب دارای 7،6،3،8گویه هستند و 2 سوال اول مربوط به هیچکدام از حیطه ها نیستند و کیفیت زندگی را به صورت کلی مورد بررسی قرار می دهند، همچنین سوالهای 3،4و26دارای نمره گذاری معکوس هستند. این مقیاس به 19 زبان مختلف ترجمه شده است، که در کشورهای مختلف برای اندازه گیری کیفیت زندگی افراد از آن استفاده میشود. گروه مطالعاتی سازمان جهانی بهداشت، این مقیاس را یک مقیاس بین فرهنگی می داند و به همین دلیل از آن در فرهنگهای مختلف استفاده می شود .
4-5-3)روایی و اعتبار پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
این ابزار با همکاری سازمان بهداشت جهانی و 15 مرکز بین المللی تهیه شده است و در واقع یک معیار سنج بین المللی بوده و به روش خود آن سازمان ترجمه شده است و در حال حاضر برای تحقیقات کیفیت زندگی در بین فرهنگ ها و ملل مختلف استفاده می شود (پیغمبر دوست ،1388).
ضریب آلفای این پرسشنامه در ایران به ترتیب در زیر مقیاس ها 70/0 ,73/0, 55/0, 84/0 بوده است.این ضریب برای کل مقیاس 89/0است (نجاتی و همکاران،1385)، با توجه به ضرایب یاد شده میتوان پایایی این پرسشنامه مطلوب قلمداد کرد.
5-5-3)روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای پاسخ به سوالات پژوهش و تحلیل فرضیات در این فصل از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات، با بهره گرفتن از نرم افزارهای Spss & Jmp اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. از روش های توصیفی مانند فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کجی و.. برای توصیف داده ها و در راستای تحلیل داده ها و بررسی فرضیات پژوهش از روش های همبستگی و تحلیل رگرسیون چند چندگانه استفاده گردید، که در فصل 4 به توضیح آنها پرداخته شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری داده ها
1-4) مقدمه
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های پژوهش پرداخته شد.
برای پاسخ به سوالات پژوهش و تحلیل فرضیات در این فصل از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
پس از جمع آوری اطلاعات، با بهره گرفتن از نرم افزارهای Spss & Jmp اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در راستای تحلیل داده ها و بررسی فرضیات پژوهش از روش های همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده گردید ، که در این فصل به توضیح آنها پرداخته شده است.
2-4) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

جدول 4-1)فراوانی نمونه ها بر اساس جنس ، سن وتحصیلات
جنس
سن
میزان تحصیلات
مرد
زن
40≥
>41
کارشناسی و بالاتر
پایین تر
از کارشناسی
تعداد
146
144
102
188
97
193
جمع کل
290
290
290
جدول 4-2)فراوانی نمونه ها بر اساس جنس و نوع بیماری

نوع بیماری
جنس
کمر درد
میگرن
پا درد
دست درد
آرتروز
رماتیسم
نوع بیماری
جمع کل
مرد
39
31
21
18
27
10
146
زن
40
22
30
20
27
5
144
تعداد
79
53
51
38
54
15
290
جدول4-3)آمار توصیفی مربوط به متغیر های مستقل و وابسته
تعداد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
میانگین
انحراف استاندارد
واریانس
کجی
کشیدگی
عدد آماری
عدد آماری
عدد آماری
عدد آماری
خطای استاندارد
عدد آماری
عدد آماری
عدد آماری
خطای استاندارد
عدد آماری
خطای استاندارد
تاب آوری
290
11
99
87/55
044/1
773/17
876/315
027/0
143/0
262/0-
285/0
کیفیت زندگی
290
35
126
84/79
983/0
739/16
210/280
415/0-
143/0
021/0
285/0
بعد جسمانی
290
7
34
28/21
333/0
678/5
237/32
359/0-
143/0
357/0-
285/0
بعد روانی
290
6
31
30/18
281/0

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

778/4
828/22
398/0-
143/0
323/0
285/0
بعد اجتماعی
290
3
15
19/9
176/0
002/3
014/9
149/0
143/0
843/0
285/0
بعد محیطی
290
10
40
90/24
330/0
613/5
509/31
324/0-
143/0
114/0
285/0
مدت درد
290

1
420
04/67
923/3
804/66
729/4462
323/2
143/0
161/7
285/0
شدت درد
290
1
10
94/5
117/0
998/1
990/3
209/0-
143/0
633/0-
285/0
با توجه به جدول 5-3 در توزیع نمره های آزمودنی های مورد مطالعه در پرشنامه های تاب آوری و کیفیت زندگی و شاخص های مختلف توصیفی اعم از میانگین، انحراف معیار، شاخص های کجی و کشیدگی آنها نشان می دهد که توزیع نمره های گروه نمونه به توزیع نرمال میل دارد.
جدول4-4)میانگین و خطای استاندارد میانگین مربوط به متغیرهای مستقل به تفکیک جنس، سن و میزان تحصیلات
تاب آوری
شدت درد
مدت درد
جنس
مرد
5/1 ± 1/57
2/0 ± 8/5
4/5 ± 64
زن
4/1 ± 7/54
2/0± 1/6
7/5 ± 1/70
سن
40≥
9/1 ± 2/58
2/0± 8/5
3/4 ± 8/42
>40
2/1 ± 6/54
1/0± 6
4/5 ± 1/80
میزان
تحصیلات
پایین تر از کارشناسی
3/1 ± 7/55
2/0± 6
5/5 ± 70
کارشناسی و بالاتر
8/1 ± 2/56
2/0± 8/5
3/4 ± 2/61
میانگین کل
1 ± 9/55
1/0± 9/5
9/3 ± 67
جدول4-5) میانگین و خطای استاندارد میانگین متغیرهای وابسته به تفکیک جنس، سن و میزان تحصیلات
جسمانی
روانی
اجتماعی
محیطی
کیفیت زندگی
جنس
مرد
5/0 ± 5/21
4/0 ± 4/18
2/0 ± 11/9
4/1 ± 8/79
5/0 ± 8/24
زن
5/0 ± 1/21
4/0 ± 2/18
3/0 ± 3/9
4/1 ± 9/79
5/0 ± 25
سن
40≥
6/0 ± 4/22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *