4-2 تعداد شاخه فرعی در گیاه :
نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه اثر تاریخ کاشت بر تعداد شاخه فرعی درسطح 1% معنی دار شد(شکل4-2). همچنین اثر تیمارکود پتاسیم درسطح 5%معنی دارشد(شکل 4-3) ولی اثر متقابل تاریخ کاشت و پتاسیم بر تعداد شاخه فرعی معنی دار نشد.
بررسی اثر تاریخ کاشت بر تعدادشاخه فرعی در گیاه نشان داد که بیشترین تعدادشاخه فرعی در تاریخ کاشت 30اردیبهشت (89/19سانتی متر) بدست آمد. تفاوت تعدادشاخه فرعی در تاریخ کاشت 20و30 اردیبهشت با تاریخ کاشت سوم یعنی 10 خرداداز نظر آماری معنی دار بود.
4-3 تعدادگل آذین:
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تاریخ کاشت بر روی تعداد گل آذین در سطح 1% درصد معنی دار شد(شکل4-4). و اثر تیمار پتاسیم درسطح 5%معنی دارشد(شکل4-5). ولی اثر متقابل تاریخ کاشت و پتاسیم بر روی تعداد گل آذین معنی دار نشد. بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی تعداد گل آذین در گیاه نشان داد که بیشترین تعداد گل آذین در تاریخ کاشت اول 30 اردیبهشت (11/20) و تاریخ کاشت دوم یعنی 20 اردیبهشت (56/19) بدست آمد.(جدول4-3)
بررسی اثر کودپتاسیم بر روی تعدادگل آذین نشان داد که تیمار شاهد نسبت به تیمار 150 کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی داری دارد .بطوری که بیشترین تعداد گل آذین در سطح (150 کیلوگرم) به میزان (11/19 )بدست آمدوکمترین تعداد شاخه فرعی در تیمار شاهد به میزان (18)بدست آمد.
4-4 قطرگل آذین:
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تاریخ کاشت بر روی قطر گل آذین در سطح 1 % معنی دار شد(شکل4-6). که بیشترین قطر گل آذین در تاریخ کاشت اول و دوم یعنی 20 و 30 اردیبهشت ماه بدست آمد که در تاریخ کاشت اول قطرگل آذین (16/3سانتی متر) ودر تاریخ کاشت دوم (2/3 سانتی متر) می باشد(جدول 4-4). اثر متقابل تاریخ کاشت و همچنین تیمار کود پتاسیم بر روی قطر گل آذین معنی دار نبود .
4-5 درصدروغن:
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرکودپتاسیم بر درصد روغن در سطح 1% معنی دار شد(شکل4-7) . ولی اثرتاریخ کاشت وهمچنین اثرمتقابل تاریخ کاشت وپتاسیم بر روی درصد روغن معنی دار نشد.(جدول 4-5).
مقایسه میانگین های میزان درصد روغن در گیاه نشان داد که کاربرد پتاسیم سبب تاثیر مثبت بر درصدروغن شده است به طوری که تفاوت میانگین درصدروغن در سطوح 100 و 150 کیلوگرم پتاسیم باتیمار شاهد از نظر آماری معنی دار بود همچنین میان دو سطح پتاسیم هم اختلاف معنی داری وجود داشت.
بررسی مقایسه میانگین کود پتاسیم نشان داد که بیشترین درصد روغن در سطح پتاسیم 150 کیلوگرم به میزان (22/22گرم) بدست آمد.
وکمترین درصد روغن در تیمار شاهدبه میزان (06/20گرم) بدست آمد.(جدول4-5)
4-6 عملکردروغن:
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرتاریخ کاشت بر عملکرد روغن در سطح 5% معنی دار شد(شکل4-8) و اثرکودپتاسیم بر عملکرد روغن نیز در سطح 1% معنی دار شد(شکل4-9). ولی اثرمتقابل معنی دار نشد.(جدول 6-4)
مقایسه میانگین های عملکردروغن در سطوح مختلف پتاسیم نشان داد که بیشترین عملکرد روغن در سطح 150 کیلوگرم (6/266کیلوگرم درهکتار) بدست آمد و کمترین میزان عملکرد روغن در تیمار شاهد به میزان (71/ 240 کیلوگرم درهکتار) بدست آمد . )جدول 6-4 )
همچنین تیمار تاریخ کاشت نشان داد که تاریخ کاشت 30 اردیبهشت دارای بیشترین عملکرد روغن یعنی (03/256 کیلوگرم درهکتار) ،و کمترین میزان عملکرد روغن مربوط به تیمار 10 خردادبه میزان (95/251 کیلوگرم درهکتار)می باشد.
4-7 درصدسیلیمارین:
نتایج تجزیه واریانس نشان داداثر تیمار پتاسیم بر درصد سیلیمارین در گیاه درسطح 1% معنی دار شد(شکل 4-10). ولی اثر تاریخ کاشت وهمچنین اثرمتقابل تاریخ کاشت و کودپتاسیم بر درصد سیلیمارین معنی دار نشد.(جدول 4-7)
مقایسه میانگین های درصدسیلیمارین در گیاه در سطوح مختلف پتاسیم نشان داد که کاربرد پتاسیم سبب تاثیر مثبت بر درصد سیلیمارین در گیاه شده است . به طوری که تفاوت میانگین درصدسیلیمارین در سطوح 100 و 150 کیلوگرم پتاسیم با شاهد از نظر آماری معنی دار بود بیشترین درصدسیلیمارین در سطح 150 کیلوگرم پتاسیم به میزان 69/3 گرم و در سطح 100 کیلوگرم به میزان 38/3 گرم بدست آمد کمترین درصد سیلیمارین در تیمارشاهد به میزان 17/3 گرم بدست آمد.(جدول 4-7).
.
4-8 عملکردسیلیمارین:
نتایج تجزیه واریانس بر روی عملکردسیلیمارین نشان داد که اثرکودپتاسیم برعملکرد سیلیمارین در سطح 1% معنی دار شد)شکل 4-11). ولی اثرتاریخ کاشت و همچنین اثر متقابل بر روی عملکردسیلیمارین معنی دار نشد.(جدول 4-8)
نتایج مقایسه میانگین اثر کود پتاسیم نشان داد که بیشترین عملکرد سیلیمارین در سطح پتاسیم 150 کیلوگرم به میزان (27/44کیلوگرم) در هکتار و کمترین عملکرد در تیمار شاهد به میزان (03/38 کیلوگرم) در هکتار بدست آمد.(جدول 4-8).