نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تیمار پتاسیم بر درصد سیلیمارین در گیاه درسطح 5% معنی دار شد . امر و همکاران (1995) در بررسی سطوح مختلف پتاسیم و نیتروژن در پیکان شهر بر روی درصد سیلیمارین ماریتیغال اظهار داشتند که مقادیر بالای نیتروژن و پتاسیم تاثیر معنی داری بر روی درصد سیلیمارین ماریتیغال گذاشت. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ نشان ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻨﻠﻲ می تواند خیلی حساس به استرس غذایی باشد(امید بیگی و نوبخت، 2001). گنووا و همکاران(2008) در بررسی تاثیر پتاسیم بر درصد سیلیمارین ماریتیغال اظهار داشتند که پتاسیم تاثیر معنی داری بر درصد سیلیمارین گیاه می گذارد. حضور پتاسیم باعث افزایش فعالیت متابولیسم کربوهیدرات ها می شود(گنوا، 2008)
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ حاصل از تحقیق، چنین به نظر می رسد که برای تولید سیلی مارین به حضور حداقل عنصر پتاسیم در خاک نیازمندیم. در صورتی که این میزان در خاک وجود نداشته ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ ﮔﻴﺎﻩ و ﻣﻴﺰﺍﻥ سیلی ﻣﺎﺭﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ نداشته باشد. اما به شدت میزان سیلی مارین، موجود در بذر را کاهش می دهد (برنا و امیدبیگی، 1388).
ولی اثر تاریخ کاشت به تنهایی بر درصد سیلیمارین معنی دار نشد، مژدهی و همکاران(1391) در بررسی سه تاریخ کاشت(10 مهر، 20 مهر و 10 آبان) بر درصد سیلیمارین ماریتیغال عنوان کردند که تاریخ کاشت اول در مزرعه رودبار معنی دار گردید اما در مزرعه رشت معنی دار نگردید
5-8 عملکرد سیلیمارین:
نتایج تجزیه واریانس بر روی عملکردسیلیمارین نشان داد که اثرکودپتاسیم در سطح 5% معنی دار شد. ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻓلاوﻧﻮﺋﯿـﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﺳـﯿﻠﯿﺒﯿﻦ، ﺳـﯿﻠﯽ ﮐﺮﯾﺴـﺘﯿﻦ و ﺳﯿﻠﯽ دﯾﺎﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺳـﯿﻠﯽ ﻣـﺎرﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ (امید بیگی 2006).
.ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏـﺬاﯾﯽ و همچنین تاریخ کاشت در ﻃـﻮل ﻣﺮاﺣـﻞ ﮐﺎﺷـﺖ و داﺷـﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد دارد ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه موثر می باشد. امر و همکاران (1998) اظهار داشتند که در زراﻋﺖ ﮔﯿﺎه ﻣﺎرﯾﺘﯿﻐﺎل ﺳـﻄﻮح ﺑﺎلای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺘﺎسیم اﺛـﺮ ﻣﻌﻨـﯽ داری ﺑـﺮ ﻓلاوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺬر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. امر و همکاران(1995) نیز در آزمایش خود بر روی تاثیر پتاسیم بر عملکرد سیلیمارین گیاه ماریتیغال اظهار داشتند که پتاسیم باعث افزایش معنی داری در عملکرد سیلیمارین در ماریتیغال می شود.
در این آزمایش اثرتاریخ کاشت بر روی عملکردسیلیمارین در سطح 5% معنی دار نشد. مژدهی و همکاران(1391) در بررسی سه تاریخ کاشت(10 مهر، 20 مهر و 10 آبان) بر عملکرد سیلیمارین ماریتیغال عنوان کردند که تاریخ کاشت اول با بیشترین عملکرد (1/31 کیلوگرم در هکتار) در مزرعه رودبار نسبت به دو تاریخ کشت دیگر معنی دار گردید اما در مزرعه رشت تفاوت معنی داری بین تاریخ های کشت مشاهده نگردید.
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی زﻳﺎدی ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ رﻗﻢ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻨﻮل ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮی روی ﻏﻠﻈﺖ ﻓلاووﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ (ویلانوا و همکاران، 2009).
نتیجه‌گیری کلی
نتایج این بررسی نشان داد سطوح مختلف کود پتاسیم و تاریخ کاشت بر اثر صفات اندازه گیری شده تاثیر معنی داری داشت. گیاه ماریتیغال از جمله گیاهانی است که به شدت نسبت به تاریخ کاشت حساس است که در این تحقیق بهترین تاریخ کاشت 30 اردیبهشت میباشد ودر تاریخ کاشت 10خرداد صفات بررسی شده به شدت کاهش می یابد. بنابراین این نتایج تنها مختص منطقه آزمایش می باشد و با توجه به یکساله بودن آزمایش و عدم امکان بررسی اثرات سال (زمان) قابل تعمیم نیست. مگر این که در تکرار آزمایش مشابه نتایج یکسان بدست آید.
تاریخ کاشت بیشتر بر روی صفات مورفولوژیک گیاه همچون : تعداد شاخه فرعی، ارتفاع بوته، تعداد گل آذین، قطرگل آذین تاثیر داشت و اعمال سطوح مختلف پتاسیم بر روی صفاتی همچون ,درصد روغن، درصد سیلیمارین، عملکرد روغن و عملکرد سیلیمارین تاثیر مثبت داشت.
پیشنهادات:
با توجه به اهمیت گیاه ماریتیغال ،هم در صنعت دارویی کشور هم از لحاظ اقتصادی مطالعه بیشتر در مورد افزایش عملکرد این گیاه ضروری است . بدین منظور پیشنهادات زیر مطرح می شود.
بهترین تاریخ کاشت و کود پتاسیم در منطقه جنوب کشور، شمال فارس، تاریخ کاشت 30 اردیبهشت و سطح پتاسیم 150 کیلوگرم در هکتار است.
نظر به تاثیر فاکتورهای به زراعی بر رشد، نمو و عملکرد گیاهان توصیه می شود که فاکتورهای به زراعی مختلف از قبیل میزان آبیاری، تاریخ کاشت، تاریخ برداشت و…. در شرایط آب و هوایی مختلف کشور مطالعه شود.
تاثیر تنش‌های زیستی و غیر زیستی بر رشد و نمو و عملکرد این گیاه بررسی گردد.
فهرست منابع
ابراهیمی ع. 1380. ضرورت اعمال نگرش سیستمیک در مدیریت توسعه پایدار گیاهان دارویی، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع. مجموعه مقالات همایش ملی گیاهان دارویی، شماره 1380 – 280.
آزادبخت م. 1378. رده‌بندی گیاهان دارویی، موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده( نشر طبیعت)، 401 ص.
امیدبیگی ر. 1376. تولید و فرآوری گیاهان دارویی. بی تا. انتشارات آستان قدس رضوی.
امید بیگی ر. 1376. بررسی جنبه‌های تولید آویشن و فرآوری مواد موثره آن. پژوهش و سازندگی، سال 10، (36)، ص 71-67.
امید بیگی ر. 1379. رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی. چاپ دوم. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 300 صفحه.
امینغ. 1380، جایگاه گیاهان دارویی در درمان، انتشارات موسسهتحقیقات جنگلها و مراتع، مجموعه مقالات همایش ملی گیاهان دارویی، شماره 1380 – 280.
ایلانی م، فرجی ه.1387. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و درصد روغن چند ژنوتیپ کنجد در کازرون، دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، پایگاه مرجع دانش سیویلیکا.www.Civilica.com