3- 2 محل انجام تحقیق:
این تحقیق به منظوربررسی اثرتاریخ کاشت وسطوح مختلف پتاسیم برعملکردکمی وکیفی گیاه دارویی ماریتیغال (marianum L.Silybum) درسال زراعی 1392-1391درمنطقه سرحدچهاردانگه واقع دراستان فارس، شهرستان اقلید انجام شد.آزمایش در قالبفاکتوریل برپایه بلوکهای کامل تصادفی با 2 تیمار و در 3 تکرار انجام شد. تیمار تاریخ کاشت در سه سطح (30،20 اردیبهشت و10 خرداد)و تیمار پتاسیم در سه سطح (100،0 و 150کیلوگرم) بود
3-3 خصوصیات فیزیکی وشیمائی خاک مزرعه:
پیش ازکاشت و جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از نقاط مختلف زمین درعمق0-30 سانتیمتربطورتصادفی نمونه برداری صورت گرفت. (جدول 3-1)
3-4 مشخصات جغرافیایی واقلیم محل اجرای طرح:
شهرستان اقلید جزء مناطق کوهستانی و مرتفع کشور به شمار می‌رود و شهر اقلید بلندترین شهر در استان فارس و ششمین شهر مرتفع کشور است.ارتفاعات آن دنباله سلسله جبال زاگرس بوده و حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا 3943متر بنام کوه بل در جنوب اقلید است. دارای زمستان‌های سردو تابستان‌های معتدل می‌باشد. حداکثر درجه حرارت برابر با 37 درجه سانتیگراد و حداقل آن 22- درجه سانتیگراد در سردترین ماه سال است. متوسط بارندگی سالیانه در این شهرستان بین 330-300 میلی‌متر در مرکز شهر و روستاها و 400-600میلیمتر در ارتفاعات است. این شهرستان یکی از نواحیی بادخیز استان بوده و اکثر مواقع سال سرعت باد قابل ملاحظه است. بنابر گزارشات واصله سرعت باد به 160 کیلومتر در ساعت نیز رسیده است. شهرستان اقلید در محدوده جغرافیایی 52 درجه و 55 دقیقه طول شرقی و 31 درجه و 13 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.
3-5 آماده سازی زمین و اجرای نقشه آزمایش:
آماده سازی زمین شامل شخم اولیه در فصل پائیز انجام شد و عملیات ثانویه آماده سازی زمین شامل دیسک و لولر در بهار سال 1392 صورت گرفت. پس از آماده شدن زمین آزمایشی نقشه طرح پیاده گردید.
هر کرت آزمایشی در هر بلوک شامل 6 ردیف کاشت با فاصله 30 سانتیمتربرروی ردیف و 50سانتیمتر بین ردیف انجام شد. بنابراین ابعاد هر کرت 12 = 3 × 4 متر مربع بود. بین هر کرت آزمایشی یک ردیف نکاشت منظور گردید. همچنین فاصله بین هر بلوک 2 متر بود. بر این اساس مساحت کل زمین آزمایش در حدود (324=27 ×12) متر مربع بود. در قسمت پایین هر بلوک یک جوی جهت زهکشی و جلوگیری از عدم تداخل آب آبیاری بلوک ها و در بالای هر بلوک یک جوی جهت انتقال آب آبیاری در نظر گرفته شد.
3-6 عملیات کاشت:
عملیات کاشت در عمق تقریبی 3 سانتی متر ودر تاریخ های تعیین شده انجام شد. بذور با تراکم 6 بوته در متر مربع به صورت ردیفی و توسط دست درزمین کشت شد. به منظورتسریع وهماهنگی دررویش بذر،آبیاری زمین پس ازکاشت انجام شد. جهت حصول اطمینان از سبز شدن یکنواخت بذور و رسیدن به تراکم گیاه مورد نظر آبیاری 3 روز بعداز آبیاری اول مجددا تکرار شد.
3-7 عملیات داشت:
آبیاری مزرعه به طورمنظم 8روزی یکبارانجام میشد. درطول دوران رشدگیاه مبارزه باعلف هرزبه صورت وجین دستی انجام شد که عمده علفهای هرزعبارت بود از:خرفه، سلمه تره وتوق بودند. خوشبختانه درطول انجام آزمایش مزرعه باآفات وبیماری روبرونشد.بذرهادر اواخر فصل(اواخرشهریورتااواسط مهر)برداشت و اطلاعات ثبت شد.
3-8 اندازه گیری صفات:
جهت اندازه گیری صفات مورفولوژیکی همچون ارتفاع گیاه و تعداد گل آذین ،تعدادشاخه های فرعی وقطرگل آذین, تعداد 5 گیاه در هر کرت انتخاب و صفات فوق اندازه گیری شد. اندازه گیری وزن تازه و خشک برگهابرروی همان 5 بوته انتخاب شده انجام گردید . وهمچنین وزن تروخشک و ارتفاع ریشه ها هم اندازه گیری شد(یزدانی بیوکی وهمکاران،1389 ).
بذرها جهت عمل روغن گیری از5بوته انتخاب شده از هر کرت برداشت شد(یزدانی بیوکی وهمکاران،1389 ).
3-9 درصدروغن ودرصد سیلی مارین:
اندازه گیری درصد روغن با استفاده از 30 گرم بذر جمع آوری شده بود وبااستفاده ازدستگاه اتومات سوکسله انجام شد. بذور را به مدت 12ساعت در آون 40درجه سانتی گراد قرار داده شد تا خشک شود.سپس دانه های خشک شده آسیاب شدندو 5گرم ازهرنمونه آسیاب شده وزن شد و داخل کارتوش دستگاه سوکسله قرارداده شدوعمل روغن گیری توسط 200میلی لیتر پترولیوم اتردر دمای 60درجه سانتی گراد انجام شد.بعدازاتمام کارنمونه ازدستگاه خارج شدوبه مدت 24ساعت داخل آون 50درجه سانتی گراد قرارگرفت تاکاملا عاری ازاثرشود.(قوامی ورامین،2008 )برای استخراج سیلیمارین 3 گرم ازنمونه خشک شده داخل یک ارلن 100 میلی لیتری ریخته شد وبااستفاده از 60 میلی لیترمتانول ومدت زمان 60 دقیقه (طی دومرحله)سیلیمارین استخراج شد.محلول متانولی به دست آمده ،درآون 50 درجه سانتی گرادقرارداده شدوبعدازتبخیرمتانول،پودرزردرنگ سیلیمارین به دست آمد.(قوامی وهمکاران،1391 ).عملکرد روغن نیز از طریق تناسب بدست آمد.
3-10 محاسبات آماری:
در این آزمایش تمام محاسبات آماری با استفاده از نرم افزارآماری sasانجام شد. مقایسه میانگین صفات با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت. برای رسم نمودارها نیز از نرم افزارExcel استفاده گردید.
فصل چهارم
نتیجه گیری
4-1 ارتفاع بوته:
نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تاریخ کاشت برارتفاع بوته در سطح 1%درصد معنی دار شد(شکل4-1). ولی اثرکودپتاسیم واثر متقابل آنها معنی دار نشد.مقایسه میانگین اثر تیمار تاریخ کاشت نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (47/199سانتی متر) مربوط به تاریخ کاشت دوم یعنی 30 اردیبهشت بودو کمترین ارتفاع بوته مربوط به تاریخ کاشت سوم یعنی 10 خرداد (78/157سانتی متر) می باشد.(جدول 4-1).