برنا ط، امید بیگی ر. 1388.ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺯﺕ،ﻓﺴﻔﺮﻭﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﭘﺘﺎﺱ ﺑﺮﮔﻴﺎﻩﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﺎﺭﻳﺘﻴﻐﺎﻝ در منطقه پیکان شهر، مجله علوم باغبانی ایران، دوره 40، شماره 1، ص 107-115.
پرهیزگار خاجانی ف، ایران نژاد ح، امیری ر، اورکی ح.ﺗﺎﺛﯿﺮﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯿﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮوﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺮﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽﮐﺘﺎن روﻏﻨﯽ ، مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد 5، شماره 1، ص 37-51.
توکلی صابریمر. و صداقتمر. 1379. گیاهان دارویی. (ترجمه)، انتشارات روز جهان، تهران، 264 صفحه.
ثقه السلامی م ج، موسوی س غ. 1387.اﺛﺮﺗﺮاﻛﻢوﺗﺎرﻳﺦﻛﺎﺷﺖﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮدداﻧﻪوﮔﻞ همشه بهار، مجله پژوهش های زراعی ایران، جلد 6، شماره 2، ص 262-269
جوانمرد ح ر، شیرانی راد ا ح، بنی طیا س ع، نادری درباغشاهی م ر.
1386.ﺑﺮرﺳﯽاﺛﺮﺗﺎرﯾﺦﮐﺎﺷﺖﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮدواﺟﺰاءﻋﻤﻠﮑﺮد ارﻗﺎمﮐﻠﺰای ﺑﻬﺎره در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن، ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎیﻧﻮﯾﻦ ﮐﺸﺎورزی، سال دوم، شماره 1، ص 27-44.
جم زاد ز. 1388. آویشن‌ها و مرزه‌های ایران،انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، شماره انتشار 415.
خواجه پور م ر، سیدی ف .1379. اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد های دانه و روغن ارقام افتابگردان، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 4، شماره2، ص 117-127
دادیان ع، مدنی ح، وقایی م ر، میرزا خانی م، قرمهینی .ﺑﺮرﺳﻲﺗا ﺛﻴﺮﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮد واﺟﺰاﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻪ ﻓﺮاﻫﺎن، فصلنامه دانش کشاورزی ایران، جلد 5، شماره 3، ص 281- 294.
دوازده امامی س. 1382. کاربرد گیاهان دارویی. دانشگاه اصفهان. انتشارات اصفهان. 256 صفحه.
دیندوست ص م. رشدی س. یوسف‌زاده و، علیزاده ا. 1386. تأثیر تنش خاکی و محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی (روی، آهن و منگنز) بر خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان روغنی رقم هایسان 33، چکیده مقالات دومین همایش منطقه‌ای کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، 148 صفحه.
رجحان م ص. 1360. شفا با گیاهان دارویی. انتشارات خمام، 255 صفحه.
رضوانی مقدم پ، احمدی مطلق م..ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖوﺗﺮاﮐﻢ ﮔﯿﺎﻫﯽﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد واﺟﺰاءﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﻫﺪاﻧﻪدرﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﯾﻨﺎت، پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 76، صفحه 62- 68
رضوانی مقدم پ، برومند رضازاده ز، محمد آبادی ع ا، شریف ع. 1382. اثر تاریخ کاشت و تیمار های مختلف کودی بر عملکرد و اجزا عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک، مجله پژوهش های زراعی ایران، جلد6، شماره 3، صفحه 303-313
زارعزاده ع. 1383. دایره المعارف گیاهان دارویی. بی تا. انتشارات وصال. 278 صفحه.
زینلی ح، باقری خولنجانی م، گلپرور م ر، جعفر پور م، شیرانی راد ا ح.1387. مجله علوم زراعی ایران، جلد 10، شماره 3، ص 220-230
زینلی ح، مصلحی یزددلی ع، صفایی ل، جابر النصار ز، آخوندی ع، اسکندری ذ. 1393. ﺑﺮرﺳﻲﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒﻛﻮدﻫﺎی ﻧﻴﺘﺮوژن،ﻓﺴﻔﺮو ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲوﻛﻴﻔﻲ گیاه داروئی بابونه، ماهنامه علمی پژوهشی گیاهان داروئی و معطر ایران، جلد 30، شماره 4، ص 511-517.
.سالاردینی ع ا. 1382. حاصلخیزی خاک، انتشارات دانشگاه تهران، 428 صفحه.
سام دلیری م، مظلوم پ، خدابنده ن. 1389.بررسی اثرات مقادیرمختلف کود نیتروژن وپتاسیم بر درصدروغن وپروتئین دانه درکلزا، مجله زارعت واصلاح نباتات، جلد 6، شماره 4، صفحه 85-91
عبادی م ت، عزیزی م، امید بیگی ر، حسن زاده خیاط م. 1388. بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) اصلاح شده رقم پرسو (Persov)، فصانامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان داروئی و معطر ایران، جلد 25، شماره 3، ص 296-308
عصاره م ح، و سید اخلاقی م ج. 1388. توسعه تحقیقات منابع طبیعی ایران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. شماره انتشار، ذ408، تعداد صفحات، 379
غلامشاهی س. 1388. مسائل، تنگناها و راهبردیهای ترویج و توسعه صنعت گیاهان دارویی در ایران. خلاصه مقالات همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران، تهران، 10 – 9 اسفند:CD همایش.
غنی ع، تهرانی فر ع، عزیزی م، عبادی م ت. 1390.اﺛﺮﺗﺎرﻳﺦﻛﺎﺷﺖﺑﺮﺻﻔﺎت مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ در شرایط آب و هموایی مشهد، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، جلد 9، شماره 2، ص 447-453
فرهادی ن، سوری م ک، علی رضالو ا، ربی انگورانی ح. 1391. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و خصوصیات فیزیکو شیمیایی روغن گیاه داروئی کرچک، نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 26، شماره 3، ص 334-342