شکل (2-11) تولید لوله‌های تقویت شده به روش فلوفرمینگ داخلی][
2-4-6- اسپینینگ نا‌متقارن
اسپینینگ لوله‌های غیر متقارن (شکل 2-12) از روش‌های جدید تکنولوژی اسپینینگ است، که بعضی از محدودیت‌های اسپینینگ‌های تجاری برای تولید لوله‌ای تو خالی متقارن را کنار می‌گذارد. نتایج نشان دهنده آن است که در حالت اسپینینگ لوله‌های نا‌متقارن همانند اسپیننگ لوله‌های متقارن میزان نیرو‌های اسپینینگ در حالت معکوس بیشتر از حالت مستقیم است][.
به طور کلی در این روش از چهار تکنیک کلی استفاده می‌شود:
استفاده از غلطک‌های کنترل شونده با فنر (شکل الف)
استفاده از مندرل با دوران خارج از مرکز(شکل ب)
استفاده از غلطک با امکان جابجایی نسبت به مندرل (شکل ج)
استفاده از سیستم هوشمند کنترلی][.
شکل (2-12) اسپینینگ قطعات نامتقارن] 30[
روش دیگر جهت ساخت لوله های نا متقارن استفاده از بلنک یا پریفرم با دوران خارج از مرکز و در محوری متفاوت از محور مندرل است]1[. شکل (2-12- الف) اسپینینگ متقارن را نمایش می‌دهد. شکل (2-12- ب) و (2-12- ج) حالت اسپینینگ نا‌متقارن است که بلنک بر روی مندرل ماشین ثابت شده و زمانی که غلطک‌ها بر روی اسپیندل می‌نشیند، به دور بلنک و محور خودشان می‌چرخند و بار اعمال می‌کنند.
تکنولوژی شکل دهی سه بعدی نامتقارن لوله با استفاده از دوران خارج از مرکز بلنک (شکل 2-13) به صورت زیر است:
1. پیش از اسپینینگ بلنک به میزان در طول محور X جابجا می‌شود و یا به اندازه زاویه حول محور Y بر روی صفحه XOY به میزان می چرخد.
2. پیش از اسپینینگ غلطک ها در راستای جهت شعاع چرخش به میزان کاهش نامی از شعاع بلنک، جابه‌جا می‌شوند که:
(2-2) 2/(-)=
در این رابطه قطر قسمت تغییر فرم یافته پیش از اسپینینگ است و قطر قسمت تغییر شکل یافته بعد از اسپینینگ است.
3. در حین تغییر شکل بلنک به روی اسپیندل اصلی و در راستای جهت محور چرخش حرکت غلطک‌ها حرکت می‌کند.
4. برای جلوگیری از بیش از حد ضخیم یا نازک شدن جداره قطعه کار روش‌های مستقیم و معکوس اسپینینگ، باید غلطک به صورت رفت و برگشتی (تکرار) حرکت کند و با انجام اسپینینگ در چند مرحله به محصول مطلوب دست یافت]29[.
شکل (2-13) اسپینینگ قطعات نامتقارن با استفاده از دوران خارج از مرکز بلنک ]29[.
2-4-7- خان‌کشی به روش اسپینینگ
در این نوع فرآیند لوله هایی با ضخامت مشخص را به عنوان پریفرم، توسط غلطک‌ها بر روی مندرل شکل دار کشیده تا سطح داخل لوله با تبعیت از طرح رویه مندرل شکل بگیرد (شکل 2-14).
شکل (2-14) شماتیک مراحل خان کش به روش اسپینینگ

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه محیط زیست و استاندارد

2-5- فلوفرمینگ
این نوع اسپینینگ یکی از روش‌های امروزی و ارتقاء یافته اسپینینگ فلزات می‌باشد که آن را می‌توان از زیر مجموعه گروه‌های آهنگری چرخشی دانست که با نام‌های تجاری گوناگون مانند اسپینینگ قدرتی، شییراسپینینگ، رول فرمینگ، هیدرو فرمینگ، فلوفرمینگ ، فلوترن و … نامیده می‌شود که در سال 1950 برای اولین بار در صنایع بزرگ و استراتژیکی چون صنایع هوا فضا جهت ساخت دماغه موشک و نازل‌های سوختی، بدنه توربین‌های گازی و بشقاب‌های ماهواره و ماشین‌های دوار مورد استفاده قرار گرفت. عملی که بر روی ماده انجام می‌گیرد به صورت تغییر شکل موضعی، ممتد و روبه جلو می‌باشد که در این فرآیند با ترکیبی از چرخش و اعمال نیرو توسط غلطک، ماده بر روی مندرلی استوانه‌ای شکل به صورت ممتد اکسترود نقطه‌ای و یا نورد شده که طبق قانون حجم ثابت با کاهش ضخامت دیواره قطعه، به طول آن می‌افزاید. در این حالت ماده اولیه می‌تواند به صورت توخالی و استوانه‌ای شکل باشد که با انجام یک سری محاسبات اولیه بر اساس قانون حجم ثابت، ضخامت و طول نهایی نسبت به پریفرم اولیه تخمین زده می‌شود. در بیشتر موارد سطح مقطع اولیه تا بیشتر از 90% ضخامت اولیه دیواره کاهش می‌یابد و کیفیت سطح قسمت داخلی قطعه نهایی تقریباً با کیفیت سطح قسمت رویه مندرل برابر است,]5[.
در این روش بدون شکست می توان در دمای محیط تغییر فرم زیادی را در یک یا چند مرحله ایجاد کرد. اساس کار بدین صورت است که در محل تماس غلطک و پریفرم (قطعه کار) منطقه پلاستیک کوچکی ایجاد می‌شودکه با چرخش قطعه کار به همراه مندرل منطقه پلاستیک گسترش پیدا می‌کند و با پیشروی غلتک‌ها با سرعت ثابت در جهت جلو، ضخامت قطعه کار کاهش می‌یابد. فلوفومینگ، روشی جهت ساخت قطعات فلزی تو خالی بدون درز و با تقارن محوری همانند لوله ها یا قطعات مخروطی است. فرآیند فلوفرمینگ می‌تواند شبیه به فرآیند نورد سرد ورق‌های فلزی باشد، البته با این تفاوت که در فلوفرمینگ نیروها با تماس نقطه‌ای با استفاده از غلطک‌های دیسک مانند و نیروی کمتر جایگزین تماس خطی غلطک‌های استوانه‌ای در نورد می‌شود که این موضوع مزایایی را در پی دارد][.
امکان به وجود آوردن فشار‌های موضعی و زیاد.
استفاده از ماشین‌های کوچکتر.