مدول Mesh این امکان را به ما می‌دهد تا یک قطعه یا مدل هندسی شبکه بندی شود. در محیط پیوسته معادله حاکم بر رفتار ماده، یک معادله دیفرانسیل غیر خطی است که حل عمومی برای آن وجود ندارد. و برای حل آن از روش‌های گسسته سازی استفاده می‌شود. بنابران قدم اول در گسسته سازی و حل این معادلات ایجاد شبکه بندی است][. در محیط مش‌بندی، قطعه کار با انواع المان‌های متفاوت پوشیده شده است. تعیین این المان‌ها در شکل(5-9) دیده شده است.
شکل (5-9) مرحله انتخاب نوع المان و مش بندی
5-5-8- مدول Job
زمانی که کلیه مراحل مدلسازی تمام شد می‌توان از محیط Job برای شروع حل تحلیل استفاده نمود.
شکل (5-10) مرحله حل مسأله
5-5-9- مدول visualization
با استفاده از این مدول می‌توان مدل و نتایج تحلیل را مشاهده کرد.این مدول یک نمایش گرافیکی از مدل‌ها و نتایج اجزاء محدود را فراهم می‌کند. در این مدول اطلاعات نتایج از پایگاه داده‌ها گرفته می‌شود. می‌توان با تغییر و اصلاح موارد مورد درخواست خروجی، در مدول ‌Step ، تعیین کرد که چه اطلاعاتی در پایگاه داده‌ها قرار گیرد. می‌توان نتایج و مدل خود را با استفاده از هر یک از طرح‌های موجود در این مدول مشاهده نمود.
شکل (5-11) نحوه استخراج نتایج از پایگاه داده‌ها
5-6- روش انجام آزمایش تجربی
5-6-1- آماده سازی نمونه پریفرم
برای آماده سازی پریفرم از جنس آلومینیوم 7075، در ابتدا میلگردهای آلومینیوم به صورت دیسک برش زده شده و به عنوان ماده اولیه جهت انجام فورج داغ با استفاده از یک پرس 1000تن در دمای قالب 340 درجه سانتی گراد استفاده می‌شود.
شکل (5-12) نمونه فورج شده
نمونه فورج شده جهت یکنواختی و همگن سازی دانه بندی ماده پریفرم در یک سیکل عملیات حرارتی خاص آنیل شده و برای برقراری گرادیان دمایی یکسان در قطعه کف پریفرم قبل از عملیات حرارت سوراخکاری می‌شود.
شکل (5-13) سیکل عملیات حرارتی آنیل اولیه
پس از آن با استفاده از دستگاه های تراش دستی خشن تراشی اولیه انجام شده و در نهایت با استفاده از دستگاههای تراش CNC فوق دقیق ابعاد نهایی حاصل می شود. پس از اتمام ماشین کاری، کلیه نمونه ها بعد از بررسی ظاهری و کنترل ابعادی توسط دستگاه های فوق دقیق اندازه گیری، جهت انجام فرآیند فلوفرمینگ آماده می‌شوند.
شکل (5-14) نمونه پریفرم اولیه
5-6-2- آماده سازی و نحوه کار با دستگاه
شکل (5-15) نمونه دستگاه فلوفرم استفاده شده
کلید برق اصلی دستگاه را روشن نموده و میزان سطح روغن دستگاه، سیستم هیدرولیک، روغن رسانی و آب صابون چک می شود. پس از روشن کردن اسپیندل و مکث کافی برای گرم شدن دستگاه، حرکت جک ها چک می‌شود.
کنترل ظاهری مندرل و غلطک ها: مندرل و غلطک ها به صورت ظاهری کنترل شده و در صورت نیاز آن ها پولیش می شوند.
کنترل سرعت خطی مندرل: سرعت خطی مندرل به وسیله دور سنج سرعت اندازه گیری شده و با تنظیم دور گیربکس سرعت کنترل می‌شود.
کنترل سرعت خطی غلطک ها: سرعت خطی هر غلطک بایستی با سرعت خطی نقطه تماس قطعه کار با همان غلطک یکسان باشد، لذا می توان متناسب با موقعیت هر غلطک نسبت به مندرل، سرعت آن را تنظیم نمود.
سرعت خطی غلطک ها با دور سنج اندازه گیری و بشرح زیر تنظیم می‌شود.
سرعت خطی غلطک X حداکثر تا 2/0 میلیمتر در ثانیه بیشتر از سرعت خطی مندرل.
سرعت خطی غلطک Yحداکثر 3/0 تا 6/0 میلیمتر در ثانیه بیشتر از سرعت خطی مندرل.
سرعت خطی غلطک Zحداکثر 7/0 تا 1 میلیمتر در ثانیه بیشتر از سرعت خطی مندرل.
مندرل را به روغن آغشته و پریفرم را روی آن جا می‌زنیم.