در این مرحله با رسم نمایی از اجزا، آنها در فضای سه بعدی گسترش می‌یابند. غلطک‌ها و مندرل از نوع Analytical Rigid shell , 3D با شکل پایه دوران یافته با ابعاد هندسی نشان داده شده ایجاد می‌شود. قطعه کار نیز به صورت جسم سه بعدی (3D) و شکل پذیر و با استفاده از دستور Extrude solid ایجاد شده است.
شکل (5-2) مرحله sketch – نحوه ترسیم غلطک
5-5-2- مدول property
از این مدول جهت تعرف خصوصیات ماده و نسبت دادن آن به قطعه مورد نظر استفاده می‌شود. به همین منظور چگالی به عنوان یکی از خواص عمومی برای آلیاژ آلومینیوم 7075 به میزان 2710 و خواص مکانیکی را از قبیل مدول یانگ، ضریب پواسون و رفتار تنش و کرنش حقیقی را با محاسبه از تنش و کرنش مهندسی بدست آمده از آزمون کشش ساده تک محوری به ماده نسبت داده می‌شود.
شکل (5-3) مرحله معرفی خصوصیات ماده
حالت پلاستیک مربوط به رفتار ماده بعد از گذر از حد الاستیک است. عمومی‌ترین رفتار پلاستیک برای ماده رفتار پلاستیسته کلاسیک است که در آن وضعیت تنش تسلیم را در کرنش‌های پلاستیک متفاوت تعیین می‌کند. با استفاده از معادله رفتار ساختاری ماده که برای مواد مختلف متفاوت است مقدار تنش تسلیم بر اساس کرنش‌های پلاستیک متفاوت محاسبه می‌شود و در جدول مربوطه وارد می‌گردد.
شکل (5-4) معرفی جدول تنش و کرنش به نرم افزار
5-5-3- مدول Assembly
برای ایجاد یک مکانیزم لازم است در ابتدا هر یک از قطعات آن، در مدول Part ایجاد شوند و سپس هر یک از آن‌ها در مدول Assembly فراخوانده شوند و با اعمال موقعیت مناسب برای هر یک از قطعات، مکانیزم مورد نظر تشکیل شود.
در این بخش غلطک‌ها و مندرل به صورت Independent و قطعه کار جهت مش‌پذیری به حالت Dependent فراخوانی شده و در موقعیت های مشخص جایگذاری می‌شوند.
شکل (5-5) مرحله مونتاژ جهت جانمایی دقیق اجزاء
5-5-4- مدول Step
از این مدول در کنترل فرآیند تحلیل استفاده می‌شود و قابلیت‌های بلقوه در این مرحله عبارتند از:
ایجاد مرحله جدید برای انجام تحلیل.
تنظیم نتایج خروجی مورد نظر از تحلیل.
تنظیمات مش‌بندی هوشمند بر روی قطعات.
تعیین تنظیمات حل و حل‌گر.
در این محیط فرآیند حل از نوع Explicit ،Dynamic و با مدت زمان 20 تا 60 ثانیه نسبت به سرعت های پیشروی متفاوت انتخاب شده است. همچنین گزینه Nlgeom مربوط به اثرات غیر خطی هندسه در آن غیر فعال می‌باشد. در این بخش پارامترMass Scale به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش زمان حل وجود دارد که وظیفه آن افزایش چگالی ماده به صورت فرضی می‌باشد. این پارامتر باعث افزایش ضرایب جرم المان‌های قطعه کار، در معادلات ماتریس جرم می‌شود و در نتیجه زمان حل کاهش می‌یابد. در این تحلیل برای پارامترMass Scale مقادیر 1 تا 2000 را مورد آزمون قرار می‌دهیم. در قسمت History Output نیز نتایج خروجی مورد نیاز از تحلیل معرفی می‌شوند.
شکل (5-6) معرفی مراحل مختلف فرآیند
5-5-5- مدول Interaction
در تحلیل یک فرآیند بایستی ارتباط بین اجزا و نواحی مختلف از یک مدل و همچنین ارتباط هر جزء با محیط اطرافش مشخص باشد تا با توجه به کلیه شرایط، تحلیل فرآیند انجام گردد. ارتباط ایجاد شده بین سطوح مختلف در مدول Assembly برای مشخص شدن تمام ویژگی‌های بین دو سطح کافی نیست و بایستی در این مدول مشخص شود. در این مرحله علاوه بر اعمال قیود وابسته حرکتی، ضریب اصطکاک بین قطعه کار و مندرل به میزان 2/0 و مابین قطعه کار و غلطک‌ها 1/0 تعیین می‌شود].[ همینطور در شرایط مدلسازی فرآیند فلوفرم سایر محققان همچون هااو، یانگ و ژانگ انتخاب ضریب اصطکاک بین 1/0 تا 25/0 مشاهده می‌شود][. همینطور از دستور coopling جهت نسبت دادن قیود حرکت خطی و دورانی به غلطک‌ها توسط نقاط مرجع و همچنین جهت تابعیت حرکت دورانی حول محور پریفورم و تثبیت پیشانی آن از قید ‌Tie استفاده می‌نماییم.

مطلب مرتبط :   مسئولیت کیفری

شکل (5-7) مرحله معرفی قیود و شرایط تماسی
5-5-6- مدول Load
این مدول به بارگذاری و اعمال شرایط مرزی می‌پردازد، با استفاده از مدول Load مواردی چون بارگذاری‌ها، شرایط مرزی، شرایط اولیه تعریف و مدیریت می‌شود. نقاط مرجع غلطک‌ها با دوران حول محور خودشان و حرکتی خطی در جهت حمله به قطعه کار و سایر جهات مقید شده اند. مندرل نیز در همه جهات به جز دوران حول محور خودش مقید شده است و با سرعت خطی نزدیک به سرعت دوران غلطک‌ها در جهت عکس می‌چرخد تا پریفرم را که تابع آن است را به چرخش درآورد.
شکل (5-8) مرحله معرفی شرایط تکیه گاهی و درجات آزادی
5-5-7- مدول Mesh