در ماشین های فلوفرم جدید عمدتاً از ماشین‌های دارای سه غلطک استفاده می‌شود، زیرا از تعادل نیرویی بهتری جهت فلوفرم قطعات برخوردارند. به طور معمول سه غلطک در فاصله 120 درجه در فاصله فضای محیطی از یکدیگر قرار دارند که بازتاب نیروی هر سه غلطک در نقطه ای در مرکز مندرل با هم تلاقی دارند و هر کدام از غلطک ها در موقعیت دقیق، در جهت‌های محوری و شعاعی جابجا شده و می‌چرخند تا قطعه را به ابعاد دقیق و کیفیت سطح نهایی خوبی برسانند]و.[
شکل (2-15) ماشین فلوفرم سه غلطکه]38[
2-5-1- زمینه های کاربرد فرآیند فلوفرمینگ
یکی از روش های کاهش ضخامت دیواره قطعات استوانه ای شکل همراه با افزایش مقاومت و استحکام، روش فلوفرمینگ یا اسپینینگ لوله است. این روش در صنایع هواپیمایی و هوافضا یکی از پر کاربرد ترین فرآیندهای شکل دهی محفظه‌های تحت فشار و جدار نازک می‌باشد. امروزه فلوفرمینگ برای تولید بدنه‌های جدار نازک موشک و راکت، محفظه‌های CNG و طیف گسترده ای ا ز مخازن تحت فشار به کار می‌رود.
شکل (2-16) ساخت قطعات پیچیده به روش فلوفرمینگ با استفاده از مندرل‌های با فرم خاص]25[
شکل (2-17) ساخت قطعات با شکل ویژه از پریفرم لوله‌ای ]35[
ساخت قطعاتی با شکل ویژه و پیچیده از پریفرم لوله‌ای با این روش امکان پذیر است. برای مثال، تولید لوله هایی که دارای شیار یا برجستگی داخلی می‌باشند (شکل 2-16) و یا یک یا چند فلنج در سطوح داخلی یا خارجی خود دارند (شکل 2-17) با این روش امکان پذیر است. این روش در مقایسه با دیگر فرآیندها از قبیل ماشین کاری از جهت مصرف مواد اولیه و نیروی کار مقرون بصرفه تر می‌باشد.
از فلوفرمینگ لوله می‌توان به جای آهنگری حلقوی، نیز استفاده نمود. بین این دو فرآیند ارتباط نزدیکی از جهت کاهش ضخامت دیواره وجود دارد؛ با این تفاوت که بر خلاف روش فلوفرمینگ در آهنگری حلقوی امکان به دست آوردن طول دلخواه و مورد نظر امکان پذیر نیست.
2-5-2- دسته‌‌بندی فرآیند فلوفرمینگ
انواع روشهای فلوفرمینگ به علت جامعیت استفاده از نیروهای فشاری، با استانداردهای DIN8583 دسته بندی می‌شوند. به طور کلی فرآیند فلوفرمینگ از لحاظ عملکردی و نحوه جریان پلاستیک مواد به دو دسته اصلی، فلوفرمینگ مستقیم و معکوس دسته بندی می‌شود]26 [.
2-5-3- فلوفرمینگ مستقیم
درفلوفرم مستقیم (شکل 2-18) حرکت غلطک به صورت دور شونده از سر ثابت قطعه کار بوده و جهت جریان فلزی در قطعه کار با جهت حرکت غلطک هم سو می باشد. پریفرم در این حالت به صورت یک سر بسته است یا دارای یک لبه فلنج مانند می‌باشد تا با قرار‌گیری بر سر مندرل(پیشانی مندرل) توسط غلطک‌ها بر روی مندرل کشیده شده و فرم بگیرد. در فلوفرم مستقیم نظارت و کنترل برطول قطعه کار آسان‌تر و با دقت بیشتری انجام می‌گردد، اما طول قطعه‌کارمحدود به طول مندرل می‌باشد. نرخ تولید در فلوفرم مستقیم پایین‌تراز فلوفرم معکوس است، زیرا غلطک‌ها باید تمام طول قطعه کار را طی نمایند.
شکل (2-18) شماتیک فلوفرم مستقیم ]15[
2-5-4- فلوفرمینگ معکوس
در فلوفرم معکوس (شکل 2-19) یک هلدر(نگهدارنده) قطعه کار را در انتهای مندرل ثابت نگه‌داشته و غلطک به سمت انتهای مندرل پیشروی می‌کند تا جهت جریان فلزی خلاف جهت حرکت غلطک باشد. در این روش طول قطعه کارمحدود به طول مندرل نبوده و توانایی تولید لوله هایی با طول بیشتر را داراست. هر چند در این روش نرخ تولید لوله بالاتر است اما کنترل و دقت ابعادی کمتری نسبت به روش مستقیم را داراست. پریفرم ها در فلوفرم معکوس به دلیل عدم نیاز به ته بسته و یا لبه فلنج مانند برای ثابت نگه داشتن، لوله ای شکل و ساده هستند.
شکل (2-19) شماتیک فلوفرم معکوس]15[
2-6- تفاوت های اسپینینگ و فلوفرمینگ ]15[
ضخامت قطعه اولیه در اسپینینگ کمتر است.
در اسپینینگ ضخامت دیواره قطعه کار کاهش نمی‌یابد و یا بسیار ناچیز است اما در فلوفرم حتماً مقدار قابل توجهی کاهش ضخامت رخ می‌دهد.
در فلوفرم اعمال نیروی محوری و شعاعی حتماً به صورت خودکار جهت فرم دهی قطعه کار انجام می‌پذیرد.
در فلوفرمینگ توانایی شکل دهی قطعات با ضخامت بالاتر و استحکام بیشتر با دقت ابعادی بالاتر وجود دارد.
میزان نیروی لازم برای اکسترود فلز بسیار زیاد است و به همین دلیل معمولاً ماشین های فلوفرم بزرگتر و قویتر هستند.
در فلوفرم بیشتر از قطعات فنجانی شکل که تحت عملیات فورج یا کشش عمیق قرار گرفته اند به عنوان پریفرم استفاده می‌شود اما در اسپینینگ بیشتر قطعاتی به شکل ورق و یا بلنک کاربرد دارد.
در اسپینینگ در هر مرحله معمولاً یک ابزار جهت فرم دهی بکار گرفته می‌شود اما در فلوفرمینگ معمولاً از دو یا سه یا تعداد بیشتری غلطک استفاده می‌شود.
2-7- اجزا اصلی ماشین فلوفرم
2-7-1- بستر
هر ماشین و یا تجهیز دارای یک بستر و یا سازه خاص خود می باشد که در ماشین فلوفرم بسته به ظرفیت و نوع کاربری آن، یا از بستر ماشین‌های دوار مثل ماشین تراش و یا سنگین تراش استفاده می‌کنند و یا با توجه به نیاز بستری را برای آن طراحی کرده و می‌سازند.