موقعیت و ساختار

که در رابطه‌ی (‏313)، ، به ترتیب مقدار ولتاژ ورودی، ولتاژ فاز نسبت به نقطه‌ی خنثی و جریان فاز کانورتر طرف شبکه است. حال شکل موج برای کنترل PWM در شکل ‏33 نشان داده شده است:
شکل ‏33: شکل موج مدولاسیون PWM [44]
در شکل ‏33، ، به ترتیب سیگنال‌های مدولاسیون و سیگنال‌های حامل فاز هستند. با توجه به [44]، سیگنال مدولاسیون بایستی مشابه شکل موج ، از رابطه‌ی (‏313) باشد. سیگنال مدولاسیون برای فاز می‌تواند طبق رابطه‌ی (‏314) باشد:
(‏314)

برای فاز ، اگر فرکانس سوئیچ زنی بالا باشد، فقط مؤلفههای اصلی ولتاژ در نظر گرفته می‌شود. با توجه به آنچه که گفته شد، مؤلفه‌ی اصلی ولتاژ کانورتر طرف شبکه ، می‌تواند طبق رابطه‌ی (‏315) تعریف شود [44]:
(‏315)

که در رابطه‌ی (‏315)، مقدار سیگنال مدولاسیون، مقدار سیگنال حامل، مؤلفه‌ی اصلی ولتاژ ، که ولتاژ کانورتر طرف شبکه نسبت به نقطه‌ی است. بر طبق رابطه‌ی (‏315)، سیگنال مدولاسیون برای فاز ، می‌تواند از رابطه‌ی (‏316) به دست آید:
(‏316)

از آنجا که ، مؤلفه‌ی اصلی ولتاژ می‌باشد، بنابراین لازم است برای به دست آوردن سیگنال مدولاسیون، از ولتاژ ، طبق رابطه‌ی (‏316) استفاده شود. سیگنال‌های کنترل ولتاژ های قاب مرجع سنکرون ، و برای ولتاژهای که مقدار آن‌ها معلوم می‌باشد، هستند. بنابراین برای به دست آوردن سیگنال مدولاسیون، لازم می‌باشد که ولتاژهای به قاب مرجع سه فاز تبدیل شود. با توجه به مطالب گفته شده، ساختار کنترل کانورتر طرف شبکه به طور خلاصه طبق شکل ‏34 است:
شکل ‏34: ساختار کنترل ولتاژ جهت دار (VOC) برای کانورتر طرف شبکه [12]
اعمال کنترل میدان جهت دار (FOC) برای کانورتر طرف ژنراتور القائی از دو سو تغذیه
در این کنترل، از روش کنترل شار جهت دار استاتور استفاده شده است، که ژنراتور القائی از دو سوءتغذیه در قاب مرجع سنکرون کنترل شده است. محور با موقعیت بردار شار استاتور همراستا شده است. در این روش می‌توان یک کنترل مستقل از توان اکتیو و راکتیو به دست آورد. هم چنین برای طراحی کنترل مورد نظر بایستی مقادیر جریان روتور و استاتور، ولتاژ روتور و استاتور و موقعیت زاویه ای روتور () در دسترس باشد. از آنجا که استاتور ژنراتور القائی از دو سو تغذیه به طور مستقیم به شبکه اتصال می‌یابد و تأثیر مقاومت استاتور نیز ناچیز می‌باشد، مؤلفه‌ی شار استاتور می‌تواند ثابت در نظر گرفته شود و مؤلفه‌ی شار استاتور را نیز برابر صفر در نظر گرفت. با در نظر گرفتن چنین شرایطی و اینکه محور با موقعیت شار استاتور هم راستا می‌باشد، می‌توان روابط مربوط به مدل ژنراتور القائی از دو سو تغذیه را طبق رابطه‌ی (‏317) نوشت [33]:
(‏317)

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد ارزیابی نتایج و درخت تصمیم

که در رابطه‌ی (‏317)، مقدار قدر مطلق شار استاتور می‌باشد. بنابراین با توجه به مشخصات ژنراتور القائی از دو سو تغذیه می‌توان روابط (‏318)، (‏319)، (‏320)، (‏321)، (‏322)، (‏323) و (‏324) را به دست آورد:
(‏318)