۴۲

کیا موهاوی ۶ سیلندر

۱۳۰۰۰۰۰۰

۷۵۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۴۳

کیا موهاوی ۸ سیلندر

۱۵۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

این مطلب را هم بخوانید :
جنسی