نمودار 4-1: فراوانی و نسبت افراد مورد پژوهش بر حسب جنس 36
نمودار 4-2: توزیع درصد نمونه آماری افراد برحسب سن 36
نمودار 4-3: فراوانی افراد مورد پژوهش بر حسب میزان تحصیلات 38
نمودار 4-4: توزیع در صد نمونه آماری افراد بر حسب میزان درآمد 39
نمودار 4-5: نمودار توافقی سن و بیماری آپاندیسیت 41
نمودار 4-6: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس آپاندیسیت 41
نمودار 4-7: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس درامد و بیماری 43
نمودار 4-8: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس سابقه بیماری و بیماری آپاندیسیت 46
نمودار 4-9: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس سابقه بیماری و بیماری عفونت روده 46
نمودار 4-10: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس جنسیت و سابقه مصرف آنتیبیوتیک 47
نمودار 4-11: فراوانی افراد مورد پژوهش بر اساس گروه سنی و تحصیلات 48
نمودا 4-12: ارزیابی تاثیر کیفی داروی کلیندامایسین بر باکتریهای احیا کننده سولفات جدا شده از گروههای سنی 51
نمودار 4-13: ارزیابی تاثیر کیفی داروی جنتامایسین بر باکتری های احیا کننده سولفات جدا شده از گروه های سنی 52
نمودار 4-14: ارزیابی تاثیر کیفی داروی مترونیدازول بر باکتریهای احیا کننده سولفات جدا شده از گروههای سنی 53

فهرست شکل ها
عنوان شماره صفحه
شکل 1-1: آپاندیس ملتهب و متورم (آپاندیسیت) 6
شکل 1-2: فلور طبیعی روده 10
شکل 3-1: مرحله جداکردن زائده آپاندیس 27
شکل 3-2: تلقیح باکتریهای SRB)) به محیط مایع API 30
شکل 3-3: تاثیر آنتی بیوتیکها بر رشد باکتری های SRB 32
شکل 4-1: تصویر الکتروفورز حاصل از DNA استخراج شده از باکتری. 54
شکل 4-2: تصویر الکتروفورز حاصل از تکثیر ژن 16S rRNA باکتری. 55

مطلب مرتبط :   جنبه های نظری و عملی تصوف از دیدگاه روانشناسی

چکیده
باکتریهای احیا کننده سولفات (SRB) گروه بزرگی از میکروارگانیسمهای بیهوازی هستند که نقش بسیار مهمی در بسیاری از فرآیندهای بیوژئوشیمیایی ایفا میکنند. این پژوهش با هدف شناسایی وتعیین هویت مولکولی باکتریهای احیا کننده سولفات و نقش آنها در عفونتهای روده بزرگ و آپاندیسیت در شهر کرمان انجام شد. روش کار: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی در سال 1391 تا 1392 بر روی 50 بیمار مراجعه کننده به بیمارستانهای مختلف شهر کرمان انجام شد. تمامی افراد مورد بررسی دارای مشکلات عفونت روده بزرگ ویا آپاندیسیت بودند. در بین این افراد نمونهگیری از حفره شکم و روده ی بزرگ انجام شد. سپس نمونههای تهیه شده به محیط کشت اختصاصی API تلقیح و 2 ماه در دمای 35 درجه سانتی گراد گرماگذاری شدند. سپس نمونههای مثبت پس از کشت مجدد در محیط جامد اختصاصیSRB ، برای خالص سازی بیشتر به محیط جدید API منتقل گردید. شناسایی مولکولی جدایه ها با استفاده از پرایمر یونیورسال 16s rRNA و مقاومت آنتی بیوتیکی صورت گرفت. از مجموع نمونههای مورد پژوهش از6 مورد (12%) نمونههای مشکوک به SRB جداسازی گردید. اما با روش مولکولی در4 مورد (8%) باکتری های احیا کننده سولفات شناسایی شد. بیشترین گونه ی باکتریهای (SRB) مربوط به سویه Desulfovibrio piger بود. همچنین بین جداسازی باکتریهای SRB، سن و میزان تحصیلات افراد ارتباط معنیداری مشاهده شد مناسبترین آنتیبیوتیک برای حذف باکتریهای SRB کلیندامایسین شناسایی شد. با توجه به نقش احتمالی باکتریهای SRB در ایجاد سرطان کلون و عفونتهای رودهای، ضرورت انجام پژوهشهای تکمیلی و پایش مداوم بالینی در جمعیتهای گسترده تر و ارزیابی نقش بیوسایدها وآنتیبیوتیکها در حذف این باکتریها وجود دارد.